Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 4 de novembre de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa electoral.
 4. Proposta d’acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup A (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB), grup B (resta de personal docent i investigador) i grup C (estudiants) al Claustre de la Universitat.
 5. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora del Centre d'Estudis de Postgrau.
 6. Estudis propis de la UIB
 7. a) Expert Universitari en Emprenedoria Basada en Tecnologia i Màrqueting Digital. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
  b) Expert Universitari en Teràpies Assistides per Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

 8. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i de la modificació de plans d’estudis vigents de grau:
 9. – Grau de Turisme (modificació)
  – Grau d’Infermeria (modificació)
  – Grau de Fisioteràpia (modificació)
  – Grau de Treball Social (modificació)
  – Grau de Dret (modificació)

 10. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i de la modificació de plans d’estudis vigents de postgrau:
 11. – Màster Universitari en Ecologia Marina (nou)
  – Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (nou)
  – Doctorat en Psicologia (nou)
  – Doctorat en Filologia i Filosofia (nou)

 12. Aprovació, si escau, de mesures per millorar la circulació i l’estacionament al campus.
 13. Nova denominació Conceptio Biotech, SL.
 14. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de llocs de treball del PAS.
 15. Aprovació genèrica, si escau, dels models de convenis de pràctiques aprovats per administracions públiques.
 16. Aprovació, si escau, de la normativa per la qual es regula el pagament del complement de productivitat investigadora (sexennis) per al professorat laboral.
 17. Estades breus de professors convidats (primer semestre 2015).
 18. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.
 19. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 20. Informació del Consell de Direcció.
 21. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 22.  

 23. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 24. Precs i preguntes.

 

Palma, 29 d’octubre de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 4 de novembre de 2014.

 

Membres del Consell de Govern.