Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 19 de setembre de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 4. Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Psicologia.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 10336/2012, del dia 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.
 6. Elecció de representant del PAS al Consell Social.
 7. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de nous instituts universitaris de recerca.
   1. Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)
   2. Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
   3. Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE)
 8. Informació del Consell de Direcció.
 9. Afers de tràmit.

     

   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 11. Precs i preguntes.

Palma, 12 de setembre de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2014.

 

Membres del Consell de Govern.