Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, del pressupost de 2015 i liquidació del pressupost de l’any 2014.
 5. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris i d’atencions protocol·làries i de representació.
 6. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es dóna compliment a l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, modificat pel l’Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.
 7. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre política de repositori institucional i d'accés obert.
 8. Estudis propis de la UIB:
 9. – Màster en Edificis d’Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
  – Expert Universitari en Disseny d’Edificis de Consum d’Energia i Impacte Ambiental quasi Nul. Títol propi de la UIB (20 ECTS)
  – Expert Universitari en Energia Elèctrica. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

 10. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i modificacions de plans d’estudis vigents de grau:
 11. – Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno) (nou)

 12. Substitució d’un representant dels professors al Consell de l’ICE –corresponent a la branca de coneixement de Ciències.
 13. Informació del Consell de Direcció.
 14. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Professors emèrits.
   5. Altres.
 15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 16. Precs i preguntes.

Palma, 11 de desembre de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 4 de novembre de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014.

 

Membres del Consell de Govern.