convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 12 de febrer de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudis i modificacions de plans d’estudis vigents de postgrau:
 4. – Màster Universitari en Tecnologies per a l’Anàlisi de Dades Massives a l’Empresa, l'Economia i el Turisme.

 5. Estudis propis:
 6. – Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS).

  – Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS).

 7. Elecció de representant dels professors a la Comissió Econòmica.**
 8. Elecció dels representants a la Comissió d’Investigació.
 9. Substitució d’un membre del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.**
 10. Eleccions de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.
 11. Aprovació, si escau, del Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balears.***
 12. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2015-16.
 13. Informació del Consell de Direcció.
 14. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Professors emèrits.
   5. Emèrits propis de la UIB.
   6. Altres.
 15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 16. Precs i preguntes.

Palma, 6 de febrer de 2015

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 12 de febrer de 2015.
** Els membres del Consell de Govern que vulguin presentar una candidatura, la poden fer arribar a la Secretaria General (secretaria.general@uib.es). En cas que no se’n presenti cap, el Consell de Direcció farà una proposta.
*** A les 10.30 hores es farà una presentació del Pla d’igualtat de la UIB a la comunitat universitària, que tindrà lloc a la sala d’actes de Cas Jai.

 

Membres del Consell de Govern.