Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de març de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015.
 4. Estudis propis:
 5. – Expert Universitari en Tècniques Oftàlmiques i de la Visió. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
  – Especialista Universitari en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

 6. Eleccions de representants dels professors i estudiants a la Comissió d'Investigació.
 7. Substitució d’un membre del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA).
 8. Proposta del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2015-16.
 9. Aprovació, si escau, del calendari de l’any acadèmic 2015-16.
 10. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2014-15 amb circumstàncies personals sobrevingudes.
 11. Aprovació, si escau, de la modificació dels criteris de ponderació de les proves d'accés.
 12. Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’Associació IBClústers.
 13. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB.
 14. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.
 15. Informació sobre la sol·licitud de l’entitat ADEMA per impartir el grau d’Odontologia com a centre adscrit.
 16. Informació del Consell de Direcció.
 17. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Vènies docents.
   5. Altres.
 18. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 19. Precs i preguntes.

Palma, 18 de març de 2015

El Secretari General,
Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 12 de febrer de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de març de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.