Escoltar

Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012

A les 10 hores del dia 18 de desembre de 2012, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Víctor Cerdà Martín, el doctor Federico Garau Sobrino i la senyora Sonia Valenzuela Vanmook-Chaves.

També s’excusen d’assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor Bartolomé Deyà Tortella, assistents amb veu i sense vot.

Abans d’iniciar la sessió, la Rectora agraeix la feina realitzada pel doctor Mateu Servera Barceló durant els anys dedicats a la gestió al capdavant del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, en el mandat anterior, i al capdavant del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, fins recentment, quan ha deixat el càrrec per intensificar la seva activitat dedicada a la recerca.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l’acta de la sessió ordinària del dia 29 d'octubre de 2012.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia i Didàctiques Específiques.

A continuació, el vicerector explica la modificació de plantilla de Campus Extens de la Universitat, que afecta els departaments de Dret Privat i Dret Públic.

La Rectora sotmet a votació les propostes presentades, les quals s’aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de les propostes de doctorats, regulades d'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener

La Rectora, de forma prèvia, constata una modificació recent dels requeriments exigits en la tramitació de les propostes de doctorats, regulades d’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener. Afegeix que com a membre del Patronat de l’ANECA ha presentat una queixa formal, ja que, un cop iniciat el procediment, no es poden canviar les regles establertes.

A continuació agraeix la feina feta al vicerector de Professorat i Postgrau i als departaments afectats i assenyala que es redueix el nombre de programes de 28 a 24, 9 dels quals amb menció cap a l’excel·lència.

Finalment constata que no es presenten tots els programes i assenyala que el motiu de la presentació d’aquestes propostes a la sessió d’avui respon al compliment del termini que hi ha de presentació a l’ANECA, que ha de ser abans del dia 31 de desembre.

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que completa la informació i en remarca determinats aspectes; així mateix, agraeix la feina feta al personal del CEP.

A continuació destaca que la UIB figura com a universitat coordinadora de dos doctorats interuniversitaris, així com la presentació d’un doctorat interuniversitari en Turisme juntament amb la Universitat de Girona, i que apareix un doctorat en Dret.

Finalment, indica que facilitarà un mapa de titulacions que permeti visualitzar el panorama ofert per la UIB, en què es posa de manifest que la nostra universitat es troba per damunt de la mitjana en determinats aspectes.

El doctor Santiago José Cavanillas Múgica agraeix la felicitació rebuda, ja que el full de ruta es troba en una constant modificació per mor de les normatives estatals. Li contesten la Rectora i el vicerector de Professorat i Postgrau, que li agraeixen el suport.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé en relació amb el doctorat en Turisme i fa una pregunta sobre el personal del Departament d’Economia de l’Empresa. També fa referència a les deficiències que considera que presenta la redacció, poc afortunada, de la Memòria. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau.

El doctor Climent Ramis Noguera fa una reflexió sobre l’absència de certes temàtiques sobre energies alternatives i canvi climàtic que poden incidir en matèria de turisme. Li respon el vicerector i recorda que la universitat coordinadora del doctorat que ens ocupa és la Universitat de Girona, que és la que va establir les línies principals a desenvolupar i, per tant, la que en té la iniciativa. La Rectora completa la informació.

Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta, que s’aprova per assentiment. En conseqüència, es procedirà a la tramitació pertinent de les propostes dels programes presentats i s’enviaran a l’ANECA per a la seva verificació, sens perjudici del compliment del que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats –en la redacció de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril. Els programes presentats són (annex 4):

Programes de doctorat:

   Doctorat en Biologia de les Plantes
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
   Doctorat en Ciències Mèdiques Bàsiques i de la Salut
   Doctorat en Cognició i Evolució Humana
  
Doctorat en Dret
   Doctorat en Ecologia Marina
   Doctorat en Economia
   Doctorat en Educació
   Doctorat en Física
   Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia
  
Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica
   Doctorat en Neurociències
   Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (interuniversitari amb URV-EHU, coord. UIB)
   Doctorat en Tecnologia Educativa (interuniversitari amb URV-UdL-UM, coord. UIB)
   Doctorat en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions

Programes de doctorat interuniversitaris no coordinats per la UIB:

   Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) - Doctorate in Economics, Management and Organization (UPNA-UAB-UIB)
   Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (UAM-UIB)
   Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional / Theoretical Chemistry and Computational Modelling (diverses universitats)
   Doctorat en Enginyeria Electrònica (UPC-UIB)
  
Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments (UGR-UIB)
  
Doctorat en Turisme (UdG-UIB)

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg del PAS i en destaca la modificació de les característiques de nou places en concret. També explica que es fa una reestructuració de determinats llocs de treball i se’n modifica l’adscripció per necessitats dels serveis. A continuació, fa referència a la creació d’una unitat administrativa nova, l’Oficina WEB.

Finalment, fa referència a la desdotació de quatre places.

El senyor Josep Antoni Frau Coll fa referència a la desdotació de places que es produeix i vol constatar que aquesta circumstància ha afectat un nombre important de places del PAS aquests dos darrers anys. Li contesta la Rectora i agraeix a aquestes persones del PAS, en qualsevol cas, la feina feta. La Gerent també agraeix expressament la feina als membres del PAS que han hagut d’assumir la feina de les 31 persones que han deixat de prestar serveis a la UIB.

Finalment, intervé la Rectora per agrair la disponibilitat de totes les persones, les quals constitueixen el capital més important de la Universitat.

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per referir-se a les característiques del nou edifici de la Seu d’Eivissa, l’antiga Comandància de Marina. Li contesta la Rectora per explicar les circumstàncies que es donen, i la vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient completa aquesta informació.

El doctor Climent Ramis Noguera demana aclariments sobre la iniciativa de les desdotacions de les quatre places indicades. La Gerent exposa les conseqüències de les desdotacions esmentades.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2013 i liquidació del pressupost de l'any 2011

La Rectora introdueix les línies generals del pressupost per a l’exercici 2013 i assenyala que la reducció d’aquest en relació amb el darrer pressupost és de 3.115.144 euros, reducció que correspon a la retallada de la transferència nominativa i d’inversió per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Recorda que el marge que té la UIB per assolir el seu objectiu és bastant reduït, tenint en compte que les retallades dels darrers anys –l’any 2012 van ser de 3.091.193 euros, l’any 2011 de 4.651.060 i el 2010 de 2.842.453 euros– han suposat una minva de 13.699.850 euros en quatre anys, això és, un 21 per cent menys en relació amb la quantitat percebuda l’any 2009, minva que, traduïda en pessetes, representa 2.279 milions menys de transferència nominativa.

Així mateix, explica els problemes que hi ha de Tresoreria, i tot i que agraeix l’esforç que fa la comunitat autònoma per dotar de la transferència nominativa la UIB en la mesura de les possibilitats i de reduir el deute al més aviat possible, assenyala que aquest és aproximadament de 26 milions d’euros.

Seguidament dóna la paraula al vicerector d’Economia i Seus Universitàries, que completa la informació i explica els distints capítols del pressupost d’ingressos i despeses.

D’entrada assenyala que el pressupost de la UIB per a l’any 2013 suma un total de 85.314.653,79 euros i la transferència nominativa és de 51.149.406 euros, la qual cosa suposa una disminució del 5,74 % respecte a l’exercici anterior, en què se situà en 54.264.550 euros, això és, 3.115.144 euros menys, com ja s’ha indicat anteriorment.

A continuació assenyala que els 13.577 estudiants prevists per al curs 2012-13 situen la previsió de transferència nominativa corrent per estudiant en 3.763 euros per a 2013, i situa la UIB entre les universitats més mal finançades de l’Estat, ja que el nombre d’estudiants aquests darrers quatre anys ha augmentat un 10,18% i la transferència nominativa ha minvat un 21%.

Del capítol III destaca que hi ha pressupostat un increment dels preus públics per al curs 2013-14 d’un 5%, percentatge que pot ser proper al creixement de preus en el sector educatiu, i s’ha pressupostat l’aplicació a tots els alumnes del preu públic derivat del manteniment del seu expedient acadèmic.

Del capítol V assenyala que minven en 50.000 euros, un 33,33% menys, els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris a causa de la reducció en els saldos mitjans de Tresoreria.

Del capítol VII, Transferències de capital, destaca que la davallada en aquest capítol és de 50.000 euros, un 50% menys que l’any anterior, la qual cosa fa que la xifra de què es disposa sigui insuficient per cobrir tan sols les inversions de reposició que requereixen anualment les infraestructures universitàries. Per altra part, destaca que aquesta xifra quedarà compensada amb el vistiplau del Govern de les Illes Balears per poder executar el préstec que es deriva del programa Innocampus, la qual cosa farà possible que la UIB pugui emprendre la construcció d’un nou edifici, el Centre d’Estudis de Postgrau, valorat en 4.800.000 euros.

Del pressupost de despeses, el vicerector explica que la principal partida de despesa correspon al capítol I, Despeses de personal, d’un total de 55.879.657,82 euros: això suposa una minva respecte a l’any anterior de 2.567.470,43 euros, quantitat que representa una reducció del 4,39%. Tot seguit explica les mesures d’ajustament aplicades a la despesa de personal docent i investigador, com és el Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de les despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21 d’abril), la supressió prevista del complement autonòmic d’excel·lència en investigació, l’estalvi procedent de les noves figures de professorat associat del curs 2012-13 i l’estalvi procedent de l’ajut per formar part de Campus Extens illes del curs 2012-13.

Pel que fa a la despesa de personal d’administració i serveis, explica que les mesures que s’han anat aplicant des de 2011 i les mesures d’austeritat empreses per la UIB en aplicació de la normativa, principalment estatal, en matèria de Funció Pública, es veuen reflectides clarament al pressupost de la UIB.

Seguidament explica les despeses del capítol II en béns corrents i de serveis, i assenyala que s’ha experimentat una davallada mitjana del 4,46%.

Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció suposen una retallada del 20%, amb la qual cosa la reducció acumulada els darrers quatre anys és del 75%.

D’aquest mateix capítol II destaca que les assignacions als departaments, facultats i escoles també experimenten una reducció que se situa en la mitjana del 4,27% i el 9,2%, respectivament.

Del capítol IV destaca la creació d’una nova acció denominada «Ajuts socials UIB», valorada amb 100.000 euros, la qual incidirà en els estudiants. La UIB, conscient de les dificultats econòmiques en què es troba la societat, vol ajudar determinats alumnes que es trobin en dificultats per assumir l’increment de preus públics de la matrícula dels dos darrers exercicis. El vicerector completa la informació i exposa el mecanisme previst per a la concessió d’aquests ajuts, en què s’haurà de tenir en compte indubtablement el rendiment acadèmic.

Seguint en el detall d’aquest mateix capítol IV, el vicerector assenyala que la UIB manté les accions fetes altres anys que tenen com a destinataris principals els alumnes.

Del capítol VI destaca els 4.800.000 euros corresponents al programa d’Innocampus, que permetran la construcció del Centre d’Estudis de Postgrau.

A l’últim, indica que malgrat les reduccions en les inversions ordinàries, s’espera que el pressupost disponible permetrà atendre les necessitats d’inversió més peremptòries.

Tot seguit s’obre un torn de paraules, en què intervenen:

a) La doctora Margalida Payeras Llodrà per agrair de forma especial les ajudes als estudiants. A continuació fa una reflexió i un suggeriment sobre la disminució d’ajudes per assistència a congressos i la seva incidència en l’àmbit de la innovació docent. Li contesta la Rectora.

b) El senyor Antoni Verd Noguera indica que, atesa la seva condició de president del Consell Social i la del doctor Antoni Roig Muntaner com a vocal del mateix òrgan, s’abstindran en la votació, ja que el Consell Social és l’òrgan al qual correspon l’aprovació definitiva del Pressupost.

c) El senyor Luis Fco. Piña Saiz intervé per fer un agraïment sobre la feina realitzada i també per manifestar la preocupació pel pressupost de la UIB, per l’actitud del Parlament de les Illes Balears a l’hora d’aprovar el Pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i, finalment, fa una reflexió sobre el fet que la comunitat autònoma faci front a les obligacions assumides respecte a la UIB. Li contesten el vicerector d’Economia i Seus Universitàries i la Rectora.

d) El doctor Santiago José Cavanillas Múgica també agraeix l’esforç realitzat i seguidament demana sobre el procediment per a la implantació de la comptabilitat analítica a la nostra universitat. A continuació fa referència a notícies sobre la quantitat de 200.000 euros per al finançament del grau de Relacions Laborals. Li contesten la Rectora i la Gerent, en el sentit que tal vegada la UIB podria rebre 194.000 euros per un any.

e) El doctor Joan E. de Pedro Gómez fa una sèrie de reflexions sobre el pressupost i demana quan serà oportú que el Consell de Govern es posicioni sobre l’actitud de la comunitat autònoma de les Illes Balears envers la UIB, ja que l’aprovació del Pressupost que fa la UIB és una mera distribució d’una quantitat assignada. Finalment, assenyala que s’abstindrà en la votació. Li contesta la Rectora.

f) La doctora Isabel M. Aguiló Pons agraeix primerament la feina feta i després fa una sèrie de reflexions i demana un pronunciament per part de la UIB. Li contesta la Rectora. La doctora Aguiló Pons fa un prec en relació amb la nota de premsa arran de la sessió del Consell de Govern.

g) El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana el suport al Consell de Direcció i considera que és l’òrgan que ha de fixar l’estratègia sobre el pronunciament de la UIB en l’elaboració del pressupost.

h) El doctor Rafel Crespí Cladera fa una sèrie de preguntes: sobre la suspensió del complement autonòmic esmentat, sobre la previsió dels preus públics per a l’any 2013, sobre l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública («Decret Wert»), sobre l’aplicació de determinades polítiques en relació amb el professorat, sobre els ingressos i despeses i sobre el pressupost de la FUEIB i la liquidació corresponent. Li contesten el vicerector d’Economia i Seus Universitàries i la Gerent.

i) El doctor Carlos Moreno Gómez recorda que l’any passat va votar en contra del pressupost, i diu que considera que s’hi hauria de votar en contra. Ara bé, indica que enguany s’abstindrà i exposa la motivació del sentit del seu vot. Finalment recorda que ha de tenir lloc la liquidació dels serrells que hi ha del conveni col·lectiu del PDI laboral vigent.

j) El doctor Llorenç Huguet Rotger fa diverses reflexions i s’adhereix a la proposta feta pel senyor Luis Fco. Piña Saiz. A continuació proposa una modificació en la redacció de l’objectiu 5è del Programa 3 («Serveis a la comunitat universitària»), relatiu a: «minimitzar l’impacte econòmic de la crisi en l’alumnat», atesa la implantació de 50 euros per obertura d’expedient acadèmic. Finalment, fa una intervenció en relació amb les 5.200 hores per videoconferència. Li contesten la Gerent i la Rectora, així com el vicerector d’Economia i Seus Universitàries, que indica que se suprimirà l’objectiu 5è esmentat.

k) El senyor Miquel Bennàsar Veny demana, per una banda, si hi havia superàvit i, per l’altra, sobre el procediment d’aprovació del pressupost. Li contesta la Gerent, que assenyala que el problema és de Tresoreria i no de caràcter pressupostari.

La Gerent completa la informació anterior i destaca l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu en relació amb l’augment dels preus públics.

Finalment, se sotmet a votació la proposta de Pressupost de la UIB per a l’any 2013, que dóna el resultat següent: 32 vots a favor i 3 abstencions. Per tant, s’aprova el Pressupost de la UIB per a l’any 2013 i s’acorda de trametre’l al Consell Social per a la seva ratificació (annex 6).

A continuació la Gerent fa una exposició detallada del document sobre la liquidació del pressupost 2011 que s’ha posat a l’abast dels membres del Consell de Govern, que s’aprova per unanimitat.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 6: Modificació del Curs d'Especialista Universitari en Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB (21 crèdits)

La Rectora fa una breu introducció al tema i dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que planteja la qüestió suscitada arran de l’oferta del títol amb un nombre de crèdits superior al que s’havia aprovat inicialment el 14 de març de 2007 i que restava pendent el tràmit d’aprovació del Consell de Direcció i del Consell de Govern. De la mateixa manera, aquest canvi afecta el Diploma Universitari d’Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol de formació bàsica de la UIB, que va aprovar el Consell de Govern el dia 19 de desembre de 2008, i que es modificarà juntament amb el títol d’especialista esmentat. Així, es tracta de modificar el nombre de crèdits corresponents a la tercera edició del títol i el diploma que s’indiquen a continuació:

  • Especialista Universitari en Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB (21 crèdits).
    • Diploma Universitari d’Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 anys. Títol de formació bàsica de la UIB (21 crèdits).

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 8).

Punt 7: Modificació de l'entitat mercantil Alimentòmica, SL

La Rectora, en absència del vicerector de Política Científica i Innovació Tecnològica, explica l’abast i el significat de la proposta de modificació del conveni marc de col·laboració per a la creació de l’empresa de base tecnològica Alimentòmica, SL, aprovat anteriorment pel Consell de Govern i el Consell Social, respectivament.

La modificació proposada es concreta en dos annexos que s’inclouen al conveni marc esmentat i implica els canvis següents:

a) Modificació dels Estatuts societaris (pacte entre socis) corresponent al règim de majories qualificades per a l’adopció de determinats acords socials.

b) Modificació de l’acord de transferència de tecnologia en l’aspecte relatiu a royalties.

Seguidament la Rectora sotmet a votació la proposta presentada, la qual s’aprova per assentiment (annex 9).

Punt 8: Proposta d'augment de càrrega docent per al curs 2012-13

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Postgrau, que explica que hi ha dos professors que han demanat augment de llur càrrega docent, i recorda el contingut de l’apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB: «1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què hi hagi situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d’estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d’estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) que ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d’augmentar la seva càrrega docent per poder cobrir les necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l’autorització del Consell Social.»

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici del curs 2012-13 (annex 10).

Finalment, la Rectora indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa dels temes següents:

   Del pagament que fa la UIB d’una quantitat per acreditació del professorat com a membre del Patronat de l’ANECA.
   D’una ordre ministerial prevista per ajornar un any l’acreditació dels doctorats i en dos anys els màsters universitaris.
   De l’aprovació el proppassat dia 11 de la Llei d’ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears, que incideix en la construcció de l’edifici del Centre d’Estudis de Postgrau.
   De la presentació d’esmenes per part de la UIB al Projecte autonòmic del Pla de ciència, tecnologia i innovació 2013-2017.
  
De la concreció a l’àmbit universitari del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil investigador
: Connectius en lògica borrosa. Implicacions i aplicacions al tractament d’imatges

b) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

c) Vènies docents

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez per a l’any acadèmic 2012-13, que correspon al Consell de Govern d’atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (annex 12).

d) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les següents propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2012-13 (annex 13):

   Senyor Arturo Cadenas Iturriozbeitia, del Departament de Dret Privat
   Senyor Josep Antoni Carbonell Crespí, del Departament de Dret Privat
   Senyor Josep Gálvez Pascual, del Departament de Dret Privat
  
Senyor Lluís Barceló Coblijn, del Departament de Psicologia
   Senyor Rafael March Alcover, del Departament de Dret Privat
  
Senyor Tomás Méndez López, del Departament de Dret Privat
   Senyor Ángel Vázquez Alonso, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  
Senyora Catalina Asela Munar Fons, del Departament de Dret Privat

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2543

CV/P

Consorci Institut d’Estudis Baleàrics

 

Publicació d’una revista científica

2600

AM

EQA Certificados I+D+i, SLU

 

Activitats d’assessorament, recerca i formació dins l’àmbit de la R+D+I

2610

AM

Universitat de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez

Puerto Rico

Genèric

2618

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic»

2621

CV/P

Alimentómica, SL

 

Cessió espais i infraestructura d’un grup de recerca

2622

CV/P

EQA Certificados I+D+i, SLU

 

Participació d’experts de la UIB per a la certificació de projectes de R+D+I

2623

CV/P

EQA Certificados I+D+i, SLU

 

Participació d’experts de la UIB per a la certificació de projectes de R+D+I

2626

AM

Universitat Juárez del Estado de Durango

Mèxic

Genèric

2627

AM

Universitat del Museo Social Argentino

Argentina

Genèric

2628

CV/P

Universitat Autònoma de l’Estat d’Hidalgo

Mèxic

Intercanvi d’estudiants de grau en àrees acadèmiques comunes

2629

CT

Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (Ministeri d’Economia i Competitivitat)

 

Accés a la base de dades Web of knowledge i als serveis relacionats amb aquest accés

2632

Addenda

Consell Insular d’Eivissa

 

Autorització a la UIB per contractar el servei de cafeteria

2633

CV/P

Actua Desenvolupament, SL

 

Creació del premi Actua al millor treball de fi de grau de la Facultat de Turisme

2634

CV/P

Ajuntament de Palma

 

Pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants del grau de Turisme

2635

CV/P

Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

 

Formació de capital humà a les empreses de base tecnològica, anys 2012 i 2013

2638

CV/P

Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació)

 

Intercanvi de serveis de suport a la recerca i l’organització compartida d’activitats

2639

CV/P

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

 

Subvencions per a la mobilitat d’estudiants Sèneca, curs acadèmic 2012-13

Intervé el doctor Nicolau Dols Salas per assenyalar que no està d’acord amb la ratificació de l’Addenda amb l’Institut d’Estudis Catalans per a l’edició en línia dels reculls terminològics de diverses obres (ref. 2587). Després d’un debat intern en relació amb el contingut de l’addenda, s’acorda de retirar-la i, consegüentment, no se sotmet a ratificació del Consell de Govern.

A continuació intervé el vicerector de Postgrau i Formació Permanent per informar dels convenis que ha tramitat el Centre d’Estudis de Postgrau (annex 15):

   Conveni de col·laboració entre les universitats Autònoma de Madrid (coordinadora), Barcelona, Cantàbria, Extremadura, Illes Balears, Jaume I de Castelló, Múrcia, Oviedo, País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, Salamanca, Santiago de Compostel·la, València, Valladolid i Vigo per a l'organització i el desenvolupament del Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional per la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Cantàbria, la Universitat d'Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Múrcia, la Universitat d'Oviedo, la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat de València, la Universitat de Valladolid i la Universitat de Vigo (ref. 2436).
   Conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, l'Agrupació Territorial de Balears de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya, el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, l'Associació del Dret de la Insolvència de Balears i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2608).
   Annex d'adhesió per part de la Universitat Pública de Navarra al conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització del programa de doctorat conjunt «Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)», subscrit amb data 30 de març de 2012 (ref. 2643).

Sotmesa a votació la ratificació dels convenis presentats, el Consell de Govern els ratifica en bloc per assentiment, amb l’excepció esmentada.

Punt 12: Precs i preguntes

1. El doctor Pere M. Deyà Serra intervé per agrair de forma prèvia la feina feta en el pressupost. A continuació indica, com a reflexió, que considera necessari fer examen de consciència per posar de manifest la imatge que té la Universitat en la societat. En definitiva, la UIB s’ha de fer visible. Li contesta la Rectora, que assenyala que és indubtable que la UIB ha realitzat activitats molt positives.

2. El doctor Rafel Crespí Cladera intervé sobre la situació descontrolada en la forma d’aparcar al campus i sobre l’incivisme que es demostra. A continuació fa una reflexió sobre la FUEIB i la situació de l’edifici Sa Riera per a la impartició de cursos de postgrau i la imatge que es dóna. Li contesten la Rectora, la vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient i el vicerector de Professorat i Postgrau.

3. El doctor Bernat Sureda Garcia fa una consideració sobre la intervenció del doctor Pere M. Deyà Serra i considera que no hi ha d’haver una confrontació «ciències» versus «lletres» o «docència» versus «investigació».

4. El doctor Lluís Garau Juaneda fa un comentari sobre l’article publicat dissabte passat al Diario de Mallorca en relació amb l’entrevista al doctor Garcia Sevilla. També indica que el preocupa el contingut de l’entrevista publicada ahir a la premsa amb el director general d’Universitats. Finalment, indica que la UIB hauria d’adoptar una determinada posició.

5. El doctor Climent Ramis Noguera intervé en relació amb el capítol III del pressupost per inversions, de 50.000 euros, i posa de manifest que hi ha altres quantitats també a considerar. També fa una reflexió sobre la intervenció del doctor Pere M. Deyà Serra. I, finalment, posa de manifest la seva preocupació sobre el calendari d’implantació dels nous màsters universitaris. Li contesta el vicerector de Professorat i Postgrau, que indica que les regles estatals es modifiquen constantment. També intervé la vicerectora d’Infraestructures i Medi Ambient en relació amb les inversions.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012

Relació d’assistents:

1.     Isabel M. Aguiló Pons

2.     Antoni Aguiló Pons

3.     Sergio Alonso Oroza

4.     Antoni Amengual Colom

5.     M. Isabel Baltasar Quesada

6.     Miquel Bennàsar Veny

7.     Jaume Jesús Carot Giner

8.     Santiago Cavanillas Múgica

9.     Joan Ernest de Pedro Gómez

10.   Pere M. Deyà Serra

11.   Nicolau Dols Salas

12.   Maria Antònia Forner Pallicer

13.   Josep Antoni Frau Coll

14.   Yolanda González Cid

15.   Raquel Herranz Bascones

16.   Llorenç Huguet Rotger

17.   Maria Juan Garau

18.   C. Nativitat Juaneda Sampol

19.   Carlos Juiz García

20.   Juan José Montaño Moreno

21.   Carlos Moreno Gómez

22.   Begoña Morey Aguirre

23.   María José Mulet Gutiérrez

24.   Margalida Payeras Llodrà

25.   Luis Fco. Piña Saiz

26.   David Pons Florit

27.   Climent Ramis Noguera

28.   Antoni Roig Muntaner

29.   Alberto José Sesé Abad

30.   Bernat Sureda Garcia

31.   Jaume Sureda Negre

32.   Patrícia Trapero Llobera

33.   Maria Tugores Ques

34.   Gemma Isabel Turnes Palomino

35.   Antoni Verd Noguera

36.   Montserrat Casas Ametller

37.   Antoni Gili Pascual 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.     Ricardo Alberich Martí

2.     José Aurelio Castro Ocón

3.     Rafel Crespí Cladera

4.     Joan Jesús Arbós Fiol

5.     Lluís Garau Juaneda

6.     Jordi Llabrés Bordoy

7.     Joan Lluís Llinàs Bégon

8.     Josep Lluís Oliver Torelló

9.     Maximino San Miguel Ruibal

10.   Joan Josep Fornós Astó

11.   Maurici Mus Amézquita