Escoltar

Consell de Govern

Membres del Consell de Govern que assisteixen amb veu i vot al Consell de Govern

Cognom1

Cognom2

Nom

Càrrec/grup

Adame

Obrador

M. Teresa

Dtora. Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Aguiló

Pons

Antonio

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

Álvarez

García

Olaya

Dept. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació(grup B)

Bennàsar

Veny

Miquel

Dtor. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Borràs

Dalmau

Mercè

Secretària del Consell Social

Capellà

Galmés

Miquel Ángel

Dtor. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Carrasco

Martorell

Lorenza

Dtora. Escola Politècnica Superior

Carretero

Gómez

José M.

Degà de la Facultat d’Economia i Empresa

Crespí

Cladera

Rafel

Dept. Economia de l’Empresa (grup A)

de Villalonga

Smith

Príam

Departament de Biologia F. i C. de la Salut (grup A)

Deyá

Bauzá

Miquel Josep

Degà Facultat de Filosofia i Lletres

Deyà

Serra

Pere M.

Dept. de Química (grup A)

Escanellas

Garcias

Francesc

Servei de Recursos Audiovisuals (grup D)

Esteller

Cano

Àngels

Dept. de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (Grup B)

Estrany

Bertos

Joan Josep

Dtor. Dept. Geografia

Fernández

Coca

Antonio

Vicerector de Campus Digital i Transmèdia

Fiol

Mir

Joan

Estudis grau d’Estudis Anglesos (grup C)

Fornés

Pallicer

M. Antònia

Vicerectora de Professorat

Forteza

Forteza

M. Dolors

Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (grup A)

Frau

Munar

Joan

Vicerector de Docència 

Frau

Coll

Josep Antoni

CTI (grup D).

Fullana

Puigserver

Antònia

Gerent

García

Riaza

Enrique

Vicerector d’Investigació i Internacionalització

García

Noval

Ricardo

OSR (grup D)

Garcias

Gomila

Francesca

Dept. Física (grup A)

Gil

Membrado

Cristina

Degana Facultat de Dret

Guiscafrè

Danús

Jaume

Dtor. Dept. Filologia Catalana i Lingüística General

Huguet

Rotger

Llorenç

Rector

Jarazo

 Alvárez

Rubén

Dtor. Dept. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Juanico

Rodríguez

Pablo

Estudis de grau de Dret (grup C)

Llabrés

Bordoy

Jordi

Vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals

Llinàs

Ferrà

Bartomeu

President del Consell Social

Llompart

Bibiloni

Maria

Vicerectora d'Economia i Infraestructures

Llompart

Rigo

Enrique

Servei Lingüístic (grup D)

Lora

Sánchez

Sebastián

Vocal del Consell Social

Martínez

Dopico

Pedro

Estudis grau de Matemàtiques (grup C)

Oliver

Trobat

Miquel F.

Degà Facultat d’Educació

Paniza

Fullana

Antònia

Secretària General

Pascual

Fuster

Bartomeu

Dtor. Dept. Economia de l’Empresa

Riera

Bosch

Rosa

Estudis grau de Llengua i Literatura Espanyoles (grup C)

Roca

Adrover

Miquel J.

Dept. Física (grup A)

Roca

Bennàsar

Miquel A.

Degà de la Facultat de Medicina

Rodríguez

Rodríguez

Rosa Isabel

Vicerectora d’Estudiants

Seguí

Pons

Joana Maria

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Tirado

Bennàsar

M. Dolores

Degana Facultat de Turisme

Touza

Garma

M. del Carmen

Dept. de Pedagogia i Didàctiques Específiques (grup A) 

Turnes

Palomino

Gemma I.

Directora del Dept. de Química

Varona

Gómez

Xavier

Vicerector de Títols i Tecnologia

Vich

Serra

Gabriel

Llengua i Literatura Catalanas (grup C)

Degans de facultat i directors d’escola, de departament i d’institut universitari de recerca que no formen part del Consell de Govern i que poden assistir amb veu i sense vot al Consell de Govern, de conformitat amb les disposicions de l’apartat tercer de l’article 25 dels Estatuts vigents

Cognom1

Cognom2

Nom

Càrrec/grup

Ballester

Mortes

Josep Lluís

Dtor. IAC3

Bona

Garcia

Carles

Dtor. Dept. Física

Carbonero

Gamundí

M. Antònia

Dtora. Dept. Filosofia i Treball Social

Cardona

Coll

Daniel

Director del Dept. d’Economia Aplicada

Comas

Rubí

Francesca

Dtora. Pedagogia i Didàctiques Específiques

Conde

Tejón

Antonio

Dtor. Dept. Privat

Garau

Amengual

Jaume

Director de l’IEHM

Grases

Freixedas

Felicià

Director del IUNICS

Gulías

León

Javier

Dtor. Dept. Biologia

Janer

Torrens

Joan David

Dtor. Dept. Dret Públic

Lladó 

Sampol

Isabel

Directora Dept. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Medrano

Gil

Hipólito

Dtor de l’INAGEA

Miró

Julià

Margarita

Dtora. Dept. Ciències Matemàtiques i Informàtica

Moreno

Mulet

Cristina

Degana Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Nadal

Roberts

Marc

Dtor. Dpt. Psicologia

Pich

Solé

Jordi

Degà de la Facultat de Psicologia

Ribot

Riutort

Joan

Degà Facultat de Ciències

Salinas

Ibáñez

Jesús M.

Director de l’IRIE

San Miguel

Ruibal

Maximino

Director de l’IFISC

Terrados

Muñoz

Jorge Miguel

Director de l’IMEDEA

Membres que, per raó del càrrec, queden autoritzats per assistir amb veu i sense vot al Consell de Govern, de conformitat amb les disposicions de l’apartat tercer de l’article 25 dels Estatuts vigents

Cognom1

Cognom2

Nom

Càrrec/grup

Alorda

Ladaria

Bartomeu

Director d’Innovació

González

Cid

Yolanda

Dtora. Promoció de la Recerca

Martí

Moreno

Julià

President del Consell d’Estudiants (grau d'Estudis Anglesos)

Orfila

Sintes

Francina M.

Presidenta del Comitè d’Empresa PDI

Pons

Buades

Guillem Xavier

President Junta del PDI

Ramon

Álvarez

Viginia

Presidenta Junta del PAS

Rodríguez

Guerrero

Ana M.

Directora de l’Escola de Doctorat

Santamarta

Martínez

Rubén

Director del CEP