Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Modificació de l'Acord normatiu de l'acció social a favor del personal de la Universitat.

5. Informació del Consell Executiu.

6. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Visitants.

c) Llicències d'estudis.

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

e) Altres.

7. Precs i preguntes.

Palma, 20 de setembre de 2000

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2000 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 26 de setembre de 2000.

Membres de la Junta de Govern.