Escoltar

Gerència

Gerent

Sra. Antònia Fullana Puigserver
Secretaria de la Gerent: 971 17 30 91
Son Lledó

gerencia.uib.cat

Informació del càrrec

Membre del Personal d’Administració i Serveis de la UIB

Funcionària del col·lectiu del PAS de la Universitat des de 1987, actualment de l’escala tècnica de gestió. Ha treballat en diversos àmbits de la gestió universitària, primer al Servei de Recursos Humans, també ha estat cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts i vicegerent d’assumptes econòmics. Aquests anys ha participat, entre altres, en projectes com la implantació de l’aplicació de comptabilitat-CTB, la gestió dels primers Fons FEDER de convocatòries de l’Estat, la creació de la secció de suport econòmic a la recerca i la definició a la UIB del model de comptabilitat analítica.

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Exercir de cap del personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació del Rector
 • Elaborar la proposta de la programació pluriennal i del pressupost, així com liquidar aquest al final de l'exercici
 • Administrar i conservar el patrimoni
 • Equipar els serveis generals de la Universitat
 • Encarregar-se de la gestió immediata dels ingressos i les despeses de la Universitat
 • Executar, per delegació del Rector, els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa
 • Expedir els documents i certificats sobre la situació i la gestió econòmica de la Universitat demanats per les vies legals
 • Gestionar i supervisar els serveis administratius i econòmics de la UIB
 • Fer el seguiment del sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis
 • Planificar la formació del personal d’administració i serveis
 • Qualssevol altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat i els reglaments que els desenvolupen o que li deleguin altres òrgans de govern de la Universitat

Serveis o unitats dependents

Agenda

Setmana del 14 al 20 d'octubre

Dilluns

8.30 h.  Reunió amb el Rector
Son Lledó, UIB

11.00 h. Comissió de beques
Son Lledó, UIB

13.30 h. Reunió a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Palma

Dimarts

11.00 h. Consell de Direcció
Son Lledó, UIB

16.00 h. Tribunal d'oposicions
UIB

Dijous

9.00 Mesa de contractació
Son Lledó, UIB

Divendres

13.00 h. Comitè de direcció de SIGMA
Son Lledó, UIB

 

L’agenda reflecteix els actes institucionals, esdeveniments públics i reunions d’especial rellevància, i no totes les reunions internes de feina. No s'hi inclouen dades de caràcter personal en cap cas. L’agenda es publica setmanalment i pot estar subjecta a canvis de darrera hora.