Secretaria General

Secretària General

Dra. Antonia Paniza Fullana
Currículum
Àrea de coneixement: Dret Civil
Son Lledó

Web Secretaria General

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Formar i custodiar els llibres d'actes dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
 • Expedir els documents i certificats de les actes i els acords dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat i dels actes o fets que presenciï en la seva condició de Secretari General o que constin a la documentació oficial de la Universitat.
 • Fer la funció de secretari dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
 • Encarregar-se de la recepció i custòdia de les actes de les proves d'avaluació realitzades.
 • Custodiar l'arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
 • Elaborar la Memòria anual d'activitats de la Universitat.
 • Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l'assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.
 • Gestionar la seu electrònica.
 • Totes aquelles funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, així com les que li encomanin el Consell de Govern i el Rector.

Serveis o unitats dependents

 • Registre General
 • Arxiu General
 • Servei d’Assessorament Jurídic
 • Consell Assessor d’Administració Electrònica
 • Centre d’Estudis de Postgrau i les comissions que en depenguin

Agenda

Setmana del 24 al 30 de juny

Dimarts, 25 de juny

11 h. Son Lledó, UIB. Consell de Direcció.

Dimecres, 26 de juny

9.30 h. Centre Balears Europa. Reunió Junta Rectora.

12 h. Son Lledó, UIB. Constitució Comissió de Transparència.

L’agenda reflecteix els actes institucionals, esdeveniments públics i reunions d’especial rellevància, i no totes les reunions internes de feina. No s'hi inclouen dades de caràcter personal en cap cas. L’agenda es publica setmanalment i pot estar subjecta a canvis de darrera hora.

Vicesecretari general

fotoSr. Jeroni Reynés Vives
Son Lledó