Escoltar

Secretaria General

Atès l'estat d'alarma, decretat el passat 14 de març, totes aquelles reunions i actuacions que sigui possible es realitzaran per via telemàtica. A més, se suspendran totes aquelles activitats que puguin ser ajornades.
 

Secretària General

Dra. Antonia Paniza Fullana
Currículum
Àrea de coneixement: Dret Civil
Son Lledó

Web Secretaria General

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • Formar i custodiar els llibres d'actes dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
 • Expedir els documents i certificats de les actes i els acords dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat i dels actes o fets que presenciï en la seva condició de Secretari General o que constin a la documentació oficial de la Universitat.
 • Fer la funció de secretari dels òrgans col·legiats ordinaris de caràcter general de la Universitat.
 • Encarregar-se de la recepció i custòdia de les actes de les proves d'avaluació realitzades.
 • Custodiar l'arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
 • Elaborar la Memòria anual d'activitats de la Universitat.
 • Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l'assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.
 • Gestionar la seu electrònica.
 • Totes aquelles funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments de la Universitat, així com les que li encomanin el Consell de Govern i el Rector.

Serveis o unitats dependents

 • Registre General
 • Arxiu General
 • Servei d’Assessorament Jurídic
 • Consell Assessor d’Administració Electrònica
 • Centre d’Estudis de Postgrau i les comissions que en depenguin

Agenda

Del 23 al 29 de març

L’agenda reflecteix els actes institucionals, esdeveniments públics i reunions d’especial rellevància, i no totes les reunions internes de feina. No s'hi inclouen dades de caràcter personal en cap cas. L’agenda es publica setmanalment i pot estar subjecta a canvis de darrera hora.

Vicesecretari general

fotoSr. Jeroni Reynés Vives
Son Lledó