Escoltar

Consells de departament

  • Els funcionaris dels cossos docents universitaris, així com els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors, els professors contractats doctors, els professors emèrits i els professors visitants integrats al departament, com també els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
  • Una representació consistent en el vint per cent de l’apartat anterior dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra anterior. En cap cas no formaran part del consell de departament els associats per raó d’exempció docent de càrrec.
  • Una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a), garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.
  • Un representant del personal d'administració i serveis que doni suport al departament.

La comissió de direcció del centre la integren, almenys, el degà o director, que la presideix, els vicedegans o subdirectors i el secretari.