Escoltar

Juntes de facultat o escola

  • Degans de facultat i directors d'escola universitària
  • Vicedegans de facultat i subdirectors d'escola universitària
  • Caps d'estudis
  • Secretaris de facultat i d'escola universitària
  • Els directors dels departaments implicats en la docència d’almenys una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre.
  • Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.
  • Els directors dels títols oficials de màster adscrits a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells.
  • Un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrit a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegit per i entre ells.
  • Dos representants del personal d’administració i serveis que desenvolupin llurs funcions a la facultat o escola.
  • L’administrador de centre.