Escoltar

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació ADECCO

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació ADECCO

Palma, 10 de març de 2016

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Adecco per al desenvolupament del programa UNIDOS.

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

I de l'altra, el senyor Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, director general de la Fundació Adecco, amb domicili fiscal al carrer Príncipe de Vergara, 37, Madrid, i amb CIF G-82382987.

Les parts es reconeixen, en la representació que exerceixen, capacitat suficient per formalitzar el present conveni de col·laboració i de comú acord

EXPOSEN

Primer. Que la Fundació Adecco té com a missió la integració laboral de les persones amb discapacitat, i per aquest motiu desenvolupa els plans de formació que siguin necessaris per adequar les capacitats dels demandants d'ocupació a les necessitats de les empreses sol·licitants.

Per poder dur a terme els fins fundacionals, la Fundació Adecco realitza acords de col·laboració amb entitats i empreses, desenvolupa programes de formació que faciliten l’accés a un lloc de treball a aquestes persones i dissenya i fa polítiques de gestió de la diversitat per aconseguir llocs de treball sostenibles en el temps.

Segon. Que la UIB té entre els seus fins el suport científic i tècnic al desenvolupament cultural i social, així com l'extensió de la cultura universitària i la transmissió de totes les manifestacions de la cultura. Dins aquests fins hi ha totes aquelles activitats que persegueixen la difusió de la cultura, entesa de la forma més extensa, mitjançant l'organització d’activitats adreçades o bé a la comunitat universitària o bé a la societat en general o participant-hi.

Tercer. Que les entitats signants s'uneixen al projecte per tal de crear aliances entre Universitat i empresa que fomentin i impulsin la integració laboral dels estudiants universitaris amb discapacitat i hi donin suport, i en aquest cas concret, per facilitar un procés de mentoria a l'empresa mitjançant el qual els treballadors de les empreses adherides al programa UNIDOS orientaran l'estudiant en la seva trajectòria professional oferint-li una visió pràctica i apropant-lo a la realitat empresarial.

D'altra banda, la UIB ofereix un servei d’orientació laboral gestionat mitjançant el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Per tot això acorden la seva voluntat d'establir un conveni de col·laboració per a la posada en marxa i el desenvolupament del projecte UNIDOS que té per objecte el suport a estudiants universitaris amb discapacitat mitjançant un procés de mentoria a les empreses participants, i per aquest motiu formalitzen el present document d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. El present conveni té per objecte un marc general de col·laboració entre la Fundació Adecco i la Universitat de les Illes Balears que permeti unir i coordinar accions que fomentin la integració de persones amb discapacitat al mercat laboral.

Segona. El nucli fonamental de col·laboració entre les parts se centrarà en el desenvolupament del programa UNIDOS.

Tercera. El procés de mentoria inclourà accions d’acollida i presentació, comunicació mitjançant contactes personals entre l’estudiant i el mentor i/o el coordinador del projecte UNIDOS a la Fundació Adecco, seguiment i avaluació amb un mínim de dues reunions per curs entre la Fundació Adecco i la Universitat i assessorament telefònic i/o en línia per part del mentor i/o el coordinador del projecte UNIDOS de la Fundació Adecco al llarg del curs acadèmic.

Quarta. Per part de la Universitat de les Illes Balears, les accions aniran orientades a actuar com a canal de comunicació amb els estudiants amb discapacitat i seguiment del programa mitjançant reunions amb la Fundació Adecco i/o els estudiants amb discapacitat.

La Fundació Adecco facilitarà a la Universitat la documentació amb la informació necessària del projecte en format paper i electrònicament.

Cinquena. Per part de la Fundació Adecco es durà a terme la coordinació del projecte actuant com a suport constant tant per a l’estudiant amb discapacitat com per als mentors d’empresa i la Universitat de les Illes Balears a fi de facilitar la comunicació entre tots els implicats en el projecte.

La Fundació Adecco assumeix la responsabilitat de garantir la coordinació de les parts implicades en el projecte i d’identificar el mentor/a més adequat en funció dels estudis que cursi l’estudiant.

Actualment el projecte està implantat geogràficament a Madrid, i a poc a poc s’implantarà en altres ciutats on la Fundació Adecco tingui presència i hi hagi empreses interessades a participar en el projecte.

Sisena. A partir de la signatura del present conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment amb representants designats per ambdues parts en règim de paritat. La comissió es responsabilitzarà de la planificació, el seguiment i l’avaluació de les accions derivades del conveni.

La comissió mixta de seguiment es reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts, elevarà informes i propostes als òrgans rectors d’ambdues parts i serà formada:

Per part de la Fundació Adecco:

 • Consultor/a, o persona que delegui
 • Gestor de projectes, o persona que delegui

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

 • Vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, o persona que delegui
 • Responsable del DOIP de la FUEIB, o persona que delegui

El Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat podrà substituir els membres de la comissió mixta de seguiment designats per part de la Universitat de les Illes Balears quan perdin la condició per la qual foren designats o canviïn de condició.

Setena. La sol·licitud de participació al programa UNIDOS per part dels alumnes de la UIB, d’acord amb el present conveni, implica l’autorització expressa perquè les dades personals de l'estudiant siguin utilitzades per la Fundació Adecco en l'exercici de les seves funcions. Les dades personals facilitades pels estudiants seran incorporades al fitxer de dades de la Fundació, les quals seran tractades únicament amb la finalitat expressada al present conveni. La Fundació Adecco es compromet a tractar les dades de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, i qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre aquesta matèria, en particular quant a la informació i el consentiment per recaptar les dades de caràcter personal dels alumnes.

Els titulars de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça indicada per la Fundació Adecco al present document.

Vuitena. L’entitat o empresa on tingui lloc l’actuació recollida al present conveni és responsable de donar a l’estudiant tota la informació pertinent en
matèria de seguretat i salut en aquell centre i li ha de facilitar els mateixos mitjans de protecció que proporciona a qualsevol treballador del centre.

Novena. Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la firma i acabarà el 30 de setembre de 2016. Podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts que s’haurà de formalitzar per escrit dos mesos abans d’expirar el termini convingut.

Desena. Les parts col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia per a la correcta execució del que s’ha pactat.

Onzena. En cas d’incidència o controvèrsia que pugui sorgir de la seva interpretació o aplicació, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de la part demandada.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector i president del Patronat de la FUEIB

Per la Fundació Adecco,
Francisco Mesonero
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de febrer de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.