Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA

Palma / Barcelona, 28 de maig de 2014

REUNITS 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, amb NIF Q-0718001-A, domiciliada a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

I, de l’altra, el senyor Carles Duarte i Montserrat, director de Fundació Lluís Carulla, amb NIF G-08445942, domiciliada al carrer Aribau, 185, 08021 Barcelona, en representació d’aquesta institució, en ús de les facultats concedides a l’escriptura número 5142, de 31 de desembre de 2009, atorgada davant del notari senyor Tomàs Giménez Duart.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat atribuïdes legalment, es reconeixen la capacitat legal necessària i

EXPOSEN

Que la Càtedra Ramon Llull (CRL), entitat creada a la Universitat de Barcelona el 1957 i adscrita a la Universitat de les Illes Balears des de 1999, té com a objectiu la divulgació de l’obra de Ramon Llull no només entre la comunitat universitària, sinó en el conjunt de la societat. Des de la Càtedra es vetlla, per tant, per facilitar l’accés de tota la societat a l’obra de Ramon Llull.

Que la Fundació privada Lluís Carulla és una entitat que té per objecte la difusió de l’obra dels clàssics en llengua catalana, entre els quals Ramon Llull té un protagonisme destacat. Entre altres col·leccions la Fundació Lluís Carulla, per mitjà del seu segell editorial, l’Editorial Barcino, publica la Biblioteca Barcino, per a textos antics amb ortografia normativa i convenientment anotats. En aquesta biblioteca es projecta la publicació de deu volums d’obra lul·liana (vegeu l’annex). Actualment aquests volums estan en diferents fases de preparació.

Que tant la Fundació com la CRL són entitats difusores de la cultura catalana, de la llengua catalana i del seu ús social, cultura de la qual Ramon Llull és un dels màxims exponents.

Que per aquests motius exposats, la CRL ofereix els recursos humans i tècnics de què disposa a la Fundació Lluís Carulla per col·laborar en les tasques d’edició i difusió dels volums lul·lians que es preparen per a la Biblioteca Barcino.

Per tot el que s’ha manifestat, les parts acorden de subscriure les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració conjunta entre la Fundació Lluís Carulla i la Càtedra Ramon Llull per dur a terme les tasques revisió dels volums lul·lians que es preparen per a la Biblioteca Barcino.

Segona. La CRL, en col·laboració amb l’equip tècnic de l’Editorial Barcino, farà el seguiment dels llibres en procés, i els revisarà, de manera que proporcionarà a l’editorial uns originals degudament corregits i preparats d’acord amb els criteris de la col·lecció. Així mateix, la CRL participarà en l’organització a Mallorca de les presentacions dels títols que es vagin editant i en la seva difusió.

Tercera. Barcino s’encarregarà de la revisió final dels originals, de la fotocomposició i de la impressió, i assumirà totes les despeses de la producció dels llibres, inclòs el pagament dels curadors de les edicions.

Quarta. La col·laboració entre ambdues institucions es farà visible als volums publicats amb la presència, en pla d’igualtat, dels logos respectius a la coberta davantera dels volums, com també amb la inclusió, a la pàgina de crèdits, del text següent: «La publicació d’aquesta obra s’ha dut a terme amb la col·laboració de la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears.»

Cinquena. Barcino lliurarà a la CRL cinc exemplars de cada llibre publicat per fer-ne la difusió corresponent i quaranta exemplars a Edicions UIB per vendre per mitjà de la xarxa comercial electrònica de la UIB, a més de fer-ne la difusió pròpia a les fires en què participi Edicions UIB.

Sisena. Aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys a comptar de l’endemà de la seva signatura.

I com a prova de conformitat i acceptació, ambdues parts subscriuen aquest document en dos exemplars i amb un sol efecte, all lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Lluís Carulla,
Carles Duarte
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 d’abril de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex

Llista de títols lul·lians

 1. Ramon Llull, Vida de mestre Ramon, a cura d’Anthony Bonner, 2013
 2. Ramon Llull, Llibre de meravelles, a cura d’Anthony Bonner i Lola Badia
 3. Ramon Llull, Llibre de l’orde de cavalleria, a cura d’Albert Soler i Anna Fernàndez
 4. Ramon Llull, Llibre d’amic e amat, a cura de Josep Maria Ruiz Simon
 5. Ramon Llull, Doctrina pueril, a cura de Joan Santanach
 6. Ramon Llull, Desconhort, a cura de Mireia Martí
 7. Ramon Llull, Llibre del gentil e dels tres savis, a cura d’Anthony Bonner i Lola Badia
 8. Ramon Llull, Llibre d’intenció, a cura de Maribel Ripoll
 9. Ramon Llull, Desconhort de Nostra Dona, a cura de Simone Sari
 10. Ramon Llull, Romanç d’Evast e Blaquerna, a cura d’Albert Soler

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.