Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL REPARTIMENT DE LA SUBVENCIÓ ACONSEGUIDA PEL CAMPUS e-MTA EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CAMPUS e-MTA I LAFUNDACIÓ LA CAIXA

Palma, 20 de maig de 2014

REUNITS

D’una part, el senyor Sergi Bonet i Marull, Rector Magnífic de la Universitat de Girona (UdG), CIF Q6750002E, amb domicili a Girona, plaça Sant Domènec, 3, que actua en representació d’aquesta universitat, en virtut del que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i de conformitat amb els Estatuts de la Universitat de Girona i el Decret 259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre), de nomenament com a rector.

De l’altra part, el senyor Llorenç Huguet, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), CIF núm. Q0718001A, amb domicili a Palma (Illes Balears), carretera de Valldemossa, km 7.5, que actua en representació d‘aquesta, en virtut del que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i de conformitat amb el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven el Estatuts de l’esmentada universitat i amb el Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), de nomenament com a rector.

EXPOSEN 

Que ambdues universitats, juntament amb l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), són promotores del projecte Campus d’Excel·lència Internacional «Campus e-MTA: Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua» (CEI Campus e-MTA).

Que la UIB és la universitat coordinadora del CEI Campus e-MTA, referència CEI11-0002, aprovat pel Ministeri d’Educació segons Resolució de 27 d’octubre de 2011.

Que la Fundació la Caixa està interessada a mantenir la col·laboració amb la UIB per desenvolupar una sèrie d’activitats relacionades amb les prioritats del pla d’acció presentat a la primera edició 2012 del programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic» i exposat públicament al CaixaForum Girona (Fontana d’Or) el 14 de maig de 2013.

Que en el marc d’aquesta col·laboració i del programa «Campus universitaris i creixement econòmic 2013» la UIB ha signat un nou conveni amb la Fundació la Caixa en data 2 de desembre de 2013, l’objecte del qual inclou:

 • Desenvolupar activitats dirigides al creixement econòmic i la millora de l’ocupació dins la prioritat de Turisme i Gastronomia en el marc del pla d’acció aprovat.
 • La promoció, des de la direcció del campus, de la complicitat d’altres actors que participin en activitats de cofinançament.
 • El compromís d’obrir-se a les oportunitats que ofereix el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Que en el dit conveni la Fundació la Caixa es compromet a col·laborar en les activitats desenvolupades pel Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua per complir els objectius del programa amb una subvenció de 55.000 (cinquanta-cinc mil) euros.

Que la UIB, com a universitat coordinadora del projecte, és la receptora de la subvenció esmentada.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir el repartiment de la subvenció concedida per la Fundació la Caixa en el marc del conveni de col·laboració entre la UIB (coordinadora del CEI e-MTA) i la Fundació la Caixa.

2. Naturalesa i legislació aplicable

El present conveni té naturalesa administrativa, segons el que preveu l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i per tant queda fora del seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que s’apliquin els principis continguts en aquesta llei per resoldre els dubtes que es puguin presentar.

El conveni es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, així com per la resta de normes de dret administratiu.

3. Condicions del repartiment

La quantitat de les ajudes a distribuir entre ambdues universitats és de 55.000 euros. El repartiment s’estableix d’acord amb la distribució següent:

 • Universitat de Girona: 27.500 euros
 • Universitat de les Illes Balears: 27.500 euros

4. Compromisos de les parts

1. La UIB, per fer efectiu aquest repartiment, transferirà l’import de 27.500 euros a la UdG. El 50% d’aquesta aportació es farà dins els trenta dies següents a la signatura del present conveni. El 50% restant es liquidarà quan finalitzi la vigència del present conveni. El compte corrent de la UdG on s’ha d’efectuar l’ingrés és el 2100 0002 0201338172.

2. La UdG executarà les accions aprovades d’acord amb els criteris establerts al conveni de col·laboració amb la Fundació la Caixa. En particular:

 • La UdG portarà a terme les activitats necessàries que condueixin a l’elaboració d’un conjunt d’iniciatives encaminades a promoure el creixement econòmic i la millora de la formació i l’ocupació en el sector del Turisme i la Gastronomia.
 • La UdG es compromet a convocar els actors i agents implicats en la promoció del turisme i la gastronomia, del seu àmbit territorial d’influència, amb la finalitat d’establir un pla d’acció que prevegi iniciatives acadèmiques i formatives. Aquest pla haurà de concretar propostes pilot, amb voluntat innovadora, a través de la col·laboració de grups de recerca d’ambdós sectors i els principals actors privats, amb la finalitat de desenvolupar activitats dinamitzadores que influeixin sobre l’ocupació i el creixement econòmic.
 • La UdG es compromet també a establir un marc de relació amb les administracions locals i autonòmiques amb la finalitat d’alinear les polítiques existents en el camp del turisme i la gastronomia amb les noves propostes estratègiques innovadores sortides del diàleg entre agents públics i privats. Com a resultat d’aquestes activitats es presentarà un model propi de Turisme Gastronòmic i s’utilitzarà l’ajut rebut com a palanca d’altres aportacions públiques i privades que permetin, conjuntament, actuar sobre alguna de les línies estratègiques del Pla d’acció.
 • La UdG es compromet a col·laborar amb la Red CEIs Agroalimentarios (Fundació Triptolemos), en el projecte «Diálogos», per organitzar una sessió d’aquests diàlegs sobre Turisme Gastronòmic en un dels espais del CEI Campus e-MTA, abans de finalitzar el mes de maig de 2014 i, a presentar-ne les conclusions a la fira Alimentaria 2014.
 • La UdG participarà en l’elaboració d’un document explicatiu sobre el pla d’acció proposat entorn del sector del Turisme Gastronòmic i sobre les activitats programades o dutes a terme per promoure el creixement econòmic en el sector del Turisme i la Gastronomia, i a finals del mes de juny de 2014, una vegada celebrats els Diàlegs de la fira Alimentaria 2014, d’una memòria final que exposi el procés seguit per potenciar el sector del turisme i la gastronomia, així com les persones, institucions o entitats que hi han participat, les característiques de l’organització dels actes públic realitzats i tot allò que afavoreixi el coneixement de les discussions i conclusions sobre el creixement econòmic en aquest sector.
 • La UdG es compromet a fer constar la col·laboració de la Fundació la Caixa a la pàgina web del Campus e-MTA i altres canals de difusió, així com en tots els actes públics que se celebrin relacionats amb l'objecte d'aquest conveni.
 • La UdG mantindrà actualitzada, a la pàgina web del CEI Campus e-MTA, tota la informació de les activitats relacionades amb el present conveni, la qual serà utilitzada per la comissió de seguiment per valorar, de forma contínua, el progrés del projecte.

3. La UdG reintegrarà a la UIB els imports que s’hagin de reintegrar a la Fundació la Caixa quan el motiu del retorn sigui imputable a l’incompliment del present conveni per part de la UdG.

Aquesta devolució es farà per transferència bancària a la UIB dins els trenta dies següents a la comunicació per part d’aquesta de la corresponent notificació oficial de la Fundació la Caixa.

5. Comissió de seguiment

1. Es crea una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni, formada per

a) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears
b) Dos representants de la Universitat de Girona

2. Seran funcions de la comissió portar el seguiment de les actuacions previstes, resoldre els dubtes que puguin sorgir i proposar les decisions oportunes per al correcte desenvolupament del projecte.

6. Vigència

Aquest conveni té vigència fins al 30 de juny de 2014, però es pot prorrogar si la Fundació la Caixa ho autoritza, i en aquest cas el període s’ajornarà fins a la nova data límit d’execució de les accions establertes en aquesta autorització.

Com a mostra de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un únic efecte, al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de Girona,
Sergi Bonet
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 d’abril de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.