Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA FORMACIÓ I EL FOMENT DE CAPITAL HUMÀ A LES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA, DURANT ELS ANYS 2013 I 2014

 

Palma, 17 de desembre de 2013

PARTS

Joana Maria Camps Bosch, consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 7/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, amb la competència per autoritzar convenis i acords que li ha estat atribuïda segons l’article 11 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, en relació amb l’article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

1. La Llei 14/2011, d’1 de juny, de ciència, tecnologia i innovació, va establir un marc normatiu per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, difusió i transferència del coneixement per resoldre els problemes essencials de la societat. L'objecte fonamental és la promoció de la investigació, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals han d'assentar-se el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

2. L’article 30.44 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, confereix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria d’investigació, d’innovació i de desenvolupament científic i tècnic.

En aquest sentit, el Decret 6/2013, de 2 de maig (BOIB núm. 60, de 2 de maig) estableix que la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement és la competent en matèria de foment de recerca i tecnologies de la informació i la comunicació, així com de recerca i transferència del coneixement, i ha desenvolupat el Pla de ciència, tecnologia i innovació.

D’altra banda, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, dedica tot el títol VIII a la investigació a la Universitat i a la transferència de coneixements, i especifica, a l’article 39, apartats 1 i 3, que la Universitat té, com un dels objectius essencials, el desenvolupament de la investigació científica, tècnica i artística i la transferència del coneixement a la societat.

La Universitat de les Illes Balears, una entitat de dret públic al servei de la societat, disposa d’investigadors d’excel·lència i d’una infraestructura que els permet treballar a un alt nivell de qualitat, i té la possibilitat de proporcionar coneixements i serveis científics, tecnològics i de valor afegit a empreses i agents socials, un servei que presta a la societat per si mateixa, o mitjançant alguna de les entitats creades en virtut de l’habilitació atorgada pels seus Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

Així doncs, en virtut de l’article 4.1 c del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del sector públic, es pot excloure, en el cas que ens ocupa, l’aplicació d’aquesta Llei, ja que, en una matèria com és la recerca i el desenvolupament tecnològic, hi pot haver relacions jurídiques de col·laboració mútua entre les parts, diferent de la que respon al concepte de contracte onerós a què es refereix l’article 2 de la Llei de contractes del sector públic, ja que ens trobam davant un negoci de naturalesa jurídica diferent. El que es pretén, en definitiva, és que el treball conjunt d’ambdues administracions doni lloc a uns recursos materials i financers més eficients, perquè la causa del negoci jurídic no és rebre una contraprestació a canvi d’un preu, com seria el cas dels contractes.

En aquest context, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen objectius comuns i competències concurrents i coincideixen a valorar els avantatges que s’aconseguiran amb la unió d’esforços humans i econòmics coordinats entre aquestes dues entitats.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB) per a la formació i el foment de capital humà a les empreses de base tecnològica, durant els anys 2013 i 2014, segons el projecte i les activitats que es descriuen a l’annex 1 d’aquest conveni, del qual forma part inseparable.

2. La UIB ha d’executar les accions que es preveuen a l’annex 1 i assumeix les obligacions següents:

a) Ha de prestar el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels pagaments necessaris d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els pagaments s’han de fer amb el vistiplau del responsable designat per la UIB. També ha de fer les retencions i repercussions que legalment siguin procedents.

b) Ha de dur la comptabilitat, en la qual s’ha de reflectir la situació econòmica del projecte, desglossada per accions, i ha de facilitar la informació periòdica pertinent a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats mitjançant la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

c) Ha de dur a terme la justificació econòmica i tècnica pertinent davant la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats una vegada acabat el projecte.

Per la seva banda, les funcions del Govern de les Illes Balears són les següents:

a) Els tècnics de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement han de supervisar les tasques i activitats dutes a terme en relació amb el projecte esmentat.

b) Ha de contribuir a garantir la qualitat dels processos.

c) Ha de col·laborar amb la UIB en l’elaboració del pla d’actuacions, el seguiment i l’avaluació continuada del projecte i ha de comprovar el grau de realitzacions obtingudes en el programa de col·laboració entre ambdós organismes.

d) Ha de lliurar l’import que pertoqui d’acord amb la quantia corresponent, que es detalla a la clàusula 5.

3. Les actuacions objecte del conveni es desenvoluparan des de la signatura del conveni fins al 10 de juny de 2014.

4. S’ha de constituir una comissió de seguiment de les actuacions que s’inclouen en el conveni. Aquesta comissió s’ha de responsabilitzar del seguiment, la proposta d’actuacions i l’aprovació de les actuacions derivades del conveni i ha de ser constituïda pels membres següents:

Per part del Govern de les Illes Balears:

 • El director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement o la persona que delegui.
 • La cap del Servei de Transferència de Coneixement o la persona que delegui.

Per part de la Universitat de les Illes Balears:

 • El director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears o la persona que delegui.
 • El responsable de l’àrea de Transferència de Tecnologia o la persona que delegui.

Aquesta comissió de seguiment, abans de que finalitzi el període de justificació del conveni, ha de presentar un informe detallat de les activitats desenvolupades i del personal que les ha executat, com també les conclusions i una proposta de properes actuacions.

5. El cost màxim d’aquest projecte és de 80.000,00 euros, dels quals la Universitat de les Illes Balears n’aporta 35.000,00 euros i 5.000,00 euros són en concepte d’ingressos per matrícules que donen accés al programa de promotors tecnològics. El Govern de les Illes Balears ha d’abonar a la Universitat de les Illes Balears l’import màxim de 40.000,00 (quaranta mil euros), durant l’exercici de 2013, amb càrrec a la partida pressupostària del projecte d’inversió «Actuacions 2013 d’innovació i de transferència del coneixement en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears», que es detalla a continuació:

 • 40.000,00 euros a càrrec de la partida pressupostària 13801/541A02/64000/00, corresponent al pressupost de 2013, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

En cas de que les actuacions objecte d’aquest conveni no es desenvolupin en la seva totalitat i/o les aportacions dineràries sigui inferior al pressupostat a l’annex 1, es reintegrarà proporcionalment a favor del Govern de les Illes Balear la part de l’import aportat per aquest.

El cost màxim d’aquest projecte és de 80.000,00 euros. Aquest import s’ha de justificar mitjançant un certificat de la realització de les actuacions objecte del conveni i de les despeses que es desprenen del compliment d’aquestes, que ha de signar la persona responsable de la UIB.

La quantia d’aquest conveni implica una limitació de màxims, la qual s’haurà d’ajustar en qualsevol cas a la despesa efectivament executada del projecte.

D’acord amb l’article 25.3.c del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’eximeix la Universitat de les Illes Balears de presentar les garanties a què fa referència el mateix article 25 a l’apartat 1.

6. La Universitat de les Illes Balears ha d’assumir les obligacions derivades del compliment de l’article 1 del Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament de la disposició addicional 3a de la Llei 27/2001, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

7. El director del projecte és el director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, i pot fer-ne delegació en la cap del Servei de Transferència de Coneixement.

8. El pagament es farà de forma anticipada i es tramitarà amb motiu de la resolució d’aprovació del text d’aquest conveni; els fons es lliuraran a favor de la Universitat de les Illes Balears. El venciment de les accions incloses dins aquest conveni serà el 10 de juny de 2014.

9. La justificació de l’execució de les tasques objecte del conveni per part de la UIB s’ha de fer abans del 10 de juliol de 2014 i es farà mitjançant la presentació d’un certificat que acrediti l’import de la despesa destinada a la realització de les activitats i de la presentació de l’informe d’activitats descrit a la clàusula 4.

A efectes del conveni, es consideraran despeses realitzades les que efectivament s’hagin realitzat amb anterioritat a la finalització del termini d’execució i es derivin estrictament de l’objecte del dit conveni.

La Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, una vegada revisat el certificat de les actuacions realitzades i de les despeses, hi ha de donar el vistiplau i ha d’emetre un informe que certificarà la conformitat i l’acceptació de les tasques objecte del conveni.

10. Un total màxim de dues persones del personal adscrit a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement es beneficiarà de l’exempció del pagament de matrícula que dóna accés a la part formativa del programa de Promotors tecnològics descrit a l’annex I.

11. Les parts es comprometen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Els resultats de les actuacions d’aquest conveni són compartits entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears.

12. Totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts a causa de la interpretació del conveni s’han de resoldre de mutu acord en el si de l’òrgan de seguiment. Si no és possible l’acord, les parts s’han de sotmetre als tribunals competents.

13. Aquest conveni queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en aplicació de l’article 4.1.c.

14. El conveni tindrà, a partir de la seva signatura, vigència retroactiva, des de l’1 de juny de 2013, en aplicació d’allò previst a l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, i restarà vigent fins el compliment de les obligacions contingudes en el mateix, sense perjudici que les parts en puguin acordar la pròrroga de manera expressa.

Com a mostra de conformitat, signem aquest conveni en tres exemplars.

Per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
Joana Maria Camps
Consellera d’Educació, Cultura i Universitats

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juny de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 Annex 1 

Promotors tecnològics de les Illes Balears VIII edició

Descripció:

El programa de Promotors tecnològics és un programa de beques formativolaborals que pretén formar titulats universitaris en diferents aspectes de la gestió de la innovació (com realitzar un diagnòstic tecnològic, planificar i preparar un projecte innovador dins una empresa, veure quines vies de finançament existeixen per a la R+D+i), donant, a més, l'oportunitat de portar a la pràctica aquests continguts incorporant els becaris en diferents empreses de les Illes Balears.

Així doncs, els agents que intervenen en el programa són:

• Estudiants o titulats universitaris que vulguin introduir-se en l'àmbit de la innovació.
• Empreses de les Illes Balears que, interessades en aquest àmbit, vulguin incorporar un promotor tecnològic.

A través d'aquest projecte es vol oferir l'oportunitat que les empreses de les Illes Balears s'iniciïn i/o es consolidin dins el context de la gestió de la innovació, així com donar una sortida professional a persones interessades en aquest àmbit.

Objectius:

Els objectius principals del programa són:

1. Formar estudiants universitaris d'últim any o titulats universitaris com a gestors de la innovació, afavorint la inserció laboral d'aquest perfil professional.

2. Ajudar les empreses participants a millorar la seva posició competitiva al mercat mitjançant la implantació de projectes tecnològics concrets, contribuint a organitzar la seva oferta tecnològica i la gestió estratègica de la innovació.

Per assolir els objectius descrits, es desenvoluparan les tasques següents:

En una primera fase del programa és necessari executar les següents tasques:

 • Elaboració i planificació del projecte.
 • Actualització de la imatge i pàgina web.
 • Difusió i publicitat per a la captació dels promotors i empreses.
 • Contacte amb els professors i gestions precises per a la seva participació en la fase de formació.
 • Reserves d'espai i material audiovisual requerit.
 • Selecció de les empreses i els promotors participants.
 • Preparació del material de formació.
 • Formació de títol propi de la Universitat de les Illes Balears: Expert Universitari en Promoció de la Transferència del Coneixement i Tecnologia. Promotor tecnològic de les Illes Balears.

Per a la segona fase del programa s'executen les tasques següents:

 • Seguiment de la formació i valoracions finals.
 • Coordinació amb els docents.
 • Organització de les entrevistes empresa-promotor per a la selecció definitiva.
 • Preparació de convenis que regulen la participació del promotor i de l'empresa.
 • Tancament de tots els convenis.
 • Seguiment de les pràctiques dels promotors dins les empreses.
 • Elaboració de la memòria de resultats.
 • Organització de l'acte de clausura.

L’objectiu d’aquesta segona fase és ajudar les empreses a incorporar el component innovador dins la seva cultura. A través del promotor, es definirà el perfil tecnològic de l'empresa realitzant un diagnòstic de la innovació, de manera que permetrà al promotor conèixer l'empresa i detectar possibles projectes d'innovació o millores no detectades fins al moment. Posteriorment, es prepararà un projecte de R+D+i orientat a convocatòries europees o convocatòries nacionals els pressuposts de les quals provinguin de fons europeus.

Pressupost total per al desenvolupament del projecte:

Coordinació i execució de les activitats

Costs de personal + costs indirectes

51.250 €

 

Assegurança promotors

250 €

Material didàctic

750 €

Formació

12.000 €

Publicitat i altres

250 €

Beques (10 promotors × 3 mesos × 400 €/mes)

12.000 €

Viatges i allotjament

3.500 €

Total

80.000 €

 

Del qual, el Govern de les Illes Balears aporta un total de 40.000,00 euros i la UIB un total de 35.000,00 euros. L’import restant és aportat a través de les matrícules que donen accés al programa de promotors tecnològics.

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.