Escoltar

Convenis i acords marc

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, EL CONSORCI URBANÍSTIC PLATJA DE PALMA, L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, PALMA ACTIVA I EL COL·LEGI PROFESSIONAL D’ENGINYERS TÈCNICS DE TELECOMUNICACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DEL I CONCURS D’IDEES PER AL DESENVOLUPAMENT D’APPS TURÍSTIQUES

Palma, 19 de maig de 2014

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D’altra part, el Sr. Joaquín García Martínez, conseller d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del president del Govern de les Illes Balears 7/2013, de 2 de maig, que actua en l’exercici de les competències que li atribueix l’article 11.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’altra part, la Il·lustríssima Sra. Esperança Crespí Pibernat, 8a tinent de batlle de l’Ajuntament de Palma i regidora de l’àrea de Comerç, Treball, Joventut i Participació Ciutadana i presidenta de l’organisme autònom Palma Activa, en virtut del Decret 11966, de 16 de juny de 2011, i del Decret 8435, de 13 de maig de 2013.

D’altra part, l’Il·lustríssim Sr. Álvaro Luis Gijón Carrasco, 1º Tinent de Batlle de l’Ajuntament de Palma de l’Àrea de Turisme i Coordinació Municipal en virtut del Decret 11.966, de 16 de juny de 2011 i gerent del Consorci urbanístic Platja de Palma.

I d’altra part, el Sr. Pedro José Pons Bonafèm Delegat de Balears, del Col·legi oficial d’enginyers Tècnics de Telecomunicacions.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i la legitimació necessària per a la formalització d’aquest conveni i

EXPOSEN

PRIMER. Que la Universitat de les Illes Balears, acull per segona edició consecutiva el congrés de Turisme Digital, vol potenciar la formació aplicada dels estudiants i titulats universitaris i vol impulsar el sector de les noves tecnologies aplicades al turisme mitjançant la col·laboració per la posada en marxa d’iniciatives com el I concurs d’idees pel desenvolupament d’Apps Turístiques 2014 n’és una d’aquestes iniciatives.

SEGON. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, exerceix, entre d’altres, les competències relatives al foment, la planificació i la coordinació del sistema de tecnologia i innovació de les Illes Balears.

TERCER. L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma –PALMAACTIVA- és un organisme autònom de l’Ajuntament de Palma que té competències en matèria de promoció i desenvolupament econòmic local, desenvolupament de tot tipus d’activitats formatives de foment empresarial i de l’esperit emprenedor. En desenvolupament de les mateixes pot cooperar amb altres entitats públiques o privades.

QUART. Conforme al previst a l’art. 25.ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, en la redacció donada per Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, el municipi detenta com a competència pròpia la promoció en el seu terme municipal la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació, les comunicacions, i conforme a l’art. 29.t de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l’art. 86 del Reglament orgànic del Govern i l’administració de l’Ajuntament de Palma i els art. IV i XI dels vigents Estatuts de l’Agència, aquest pot formalitzat qualsevol tipus de conveni envers el seu objecte social.

CINQUÈ. Segons disposa l’art. 4 dels Estatuts del Consorci urbanístic per a la millora i embelliment de la Platja de Palma, publicats al BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2011, el Consorci pot dur a terme tot tipus d’actuacions necessàries per al desenvolupament turístic de la Platja de Palma i la dotació d’infraestructures necessàries. Detenta la Junta Rectora la competència per a l’aprovació de convenis i al President la seva representació.

SISÈ. Que el col·legi professional Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, conformement a l’art. 4.F dels seus estatuts, té com un dels seus fins impulsar i contribuir, inclús econòmicament, en estreta col·laboració amb l’Associació Espanyola d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, al progrés de les tècniques pròpies de la professió, la difusió de les mateixes, ajudant a la investigació científica i a l’establiment de les normes per a incrementar l’eficàcia dels titulats en el desenvolupament de les seves activitats.

SETÈ. Les parts signants són conscients de la importància de les noves tecnologies, de la seva realitat inqüestionable que tenen l’entorn social i econòmic i social actual, de les possibilitats i potencialitats i del valor que poden aportar en molt diversos àmbits, entre ells l’àmbit turístic, tant per al propi sector turístic com per al resident de la destinació turística, per això la Universitat de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma, mitjançant el seu organisme autònom PalmaActiva, el Consorci Platja de Palma i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, estan interessats en potenciar un camp concret de les noves tecnologies, les aplicacions App que ajudin a millorar les Illes Balears en general i Palma en concret com a destí turístic, esdevenint un destí turístic innovador, consolidat, amb una infraestructura tecnològica d’avantguarda, que faciliti la interacció i la integració del visitant amb l’entorn i incrementi la qualitat de la seva experiència en el destí.

En atenció als antecedents exposats, és voluntat de les parts la signatura del present conveni amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre les parts per al desenvolupament del I Concurs d’Idees per al Desenvolupament d’Apps Turístiques 2014.

Segona . Actuacions de les parts signants

Es crearà una comissió mixta integrada per un representant de cadascuna de les institucions signants del present acord amb competència per:

 

a) Proposar tot tipus d’activitats adreçades a donar publicitat i difusió al programa de subvencions I Concurs d’Idees per al Desenvolupament d’Apps Turístiques 2014.
b) Supervisar i controlar el desenvolupament de les actuacions que es deriven del conveni.
c) Resoldre els dubtes i propostes que no en suposin una modificació substancial del programa.
d) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional aplicable.
e) Dur a terme funcions de seguiment i control de l’activitat.

Aquesta comissió treballarà coordinadament amb la comissió de treball creada per al desenvolupament  II Congrés de Turisme Digital i de la SmartCity / SmartDestination Palma.

Tercera. Obligacions de les parts

Totes les parts signants seran membres del jurat avaluador de ple dret i assumiran les funcions i obligacions, i les aportacions –jasiguin dotacions en espècie com dineràries– que seguidament es detallen:

Universitat de les Illes Balears. Direcció, formació instrucció i seguiment de l’expedient del concurs; formació, aprovació i publicació de les bases.

Govern de les Illes Balears. Aportarà el premis en espècie: Accés gratuït als serveis d’assessorament amb accés a espais de la incubadora del ParcBIT i participació a les campanyes de promoció local, nacional i internacional per al llançament de la idea durant l’any 2014, coordinades per la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tècnic del Govern balear.

Consorci Platja de Palma. Aportarà els premis en espècie: Accés a la infraestructura de SmartWifiPdP per a poder testejar la/les aplicació/ons guardonades durant 6 mesos.

Palma Activa. Aportarà 6.000€ destinats a premis amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.43300.489.00/00 de l’organisme autònom i premi en espècie consistent en la utilització d’espais de treball per al desenvolupament del projecte premiat dins la incubadora i els programes d’emprenedoria de PalmaActiva durant 6 mesos.

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions. Portarà les tasques de recepció, registre i custòdia de les sol·licituds de participació al concurs.

Quarta. Finançament

De l’execució d’aquest conveni no se’n deriva cap obligació econòmica entre les parts, manco les detallades a l’apartat anterior destinades a premis. Les activitats seran assumides per les parts dins del previst dels respectius pressuposts. Si com a conseqüència del desenvolupament de les actuacions previstes al conveni es generés alguna nova despesa, aquesta serà assumida per la part que l’hagi generat, o pel que s’acordi i serà tramitada mitjançant el corresponent expedient de despesa, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Cinquena. Vigència

El present conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2014.

Sisena. Resolució de conflictes

Els possibles conflictes que es puguin plantejar en relació amb la interpretació o execució del present conveni seran resolts per la comissió de seguiment i vigilància, i les seves resolucions podran ser impugnades per la via contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en cinc exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Conselleria d’Economia i Competitivitat,
Joaquín García
Conseller

Per Palma Activa,
Esperança Crespí
Presidenta

Pel Consorci urbanístic Platja de Palma,
Álvaro Luis Gijón
Gerent

Pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions,
Pedro José Pons
Delegat a les Illes Balears COITT

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.