Escoltar

Convenis i acords marc

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ D’OBRA GRÀFICA ALS TALLERS DE JOAN MIRÓ

Palma, 7 de juliol de 2014

REUNITS

D'una part, l’Il·lustríssim Senyor Fernando Gilet Sancenón, tinent de batlle de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, amb DNI (...), com a president en representació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, d’acord amb el que disposa l’article 18 dels Estatuts de la Fundació i en virtut del nomenament aprovat en sessió plenària de 30 de juny de 2011 de l’Ajuntament de Palma.

I de l’altra, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que, d’acord amb el conveni marc de col·laboració entre la UIB i la Fundació, signat a Palma el dia 7 de juliol de 2014, acorden la col·laboració específica per a la realització d’obra gràfica als tallers de Joan Miró. Per això,

ACORDEN

1. La UIB pretén oferir un present al final de l’any acadèmic a tots els estudiants que participin en les diverses cerimònies de graduació que celebra cada una de les Facultats.

2. La UIB i la Fundació col·laboraran en el procés de selecció, producció i difusió de l’obra que s’elegeixi en cada ocasió.

3. La UIB convocarà cada any un procés de selecció de l’autor o autora. Per això, convocarà, juntament amb la Fundació, un concurs entre artistes.

4. La UIB i la Fundació nomenaran una comissió que serà l’encarregada de seleccionar l’obra.

5. Les obres presentades que passin el procés de selecció seran exposades públicament a la UIB i a la Fundació.

6. La presentació als mitjans de comunicació de l’obra seleccionada es farà conjuntament entre la UIB i la Fundació. La convocatòria la farà la Universitat.

7. La Fundació facilitarà l’ús i accés dels seus tallers d’obra gràfica per a la realització del BAT o «Bon à tirer» i les proves d’artista de l’obra seleccionada, sense cap cost per a la UIB. Així mateix facilitarà l’ajut i assessorament tècnic a l’artista escollit.

8. Es realitzarà un reportatge en vídeo i/o fotogràfic del procés, destinat a ser publicat per la UIB i la Fundació allà on es consideri oportú, en què s’indicarà sempre en crèdits l’artista elegit en cada moment i tot el que la UIB o la Fundació vegin necessari.

9. L’autor seleccionat cedirà el BAT i 3 H/C a la Fundació i 4 exemplars iguals per a la UIB, sense comptar els exemplars del tiratge que encarregui la Universitat.

10. La UIB farà efectiu el premi a l'artista seleccionat en funció del que es determini a les bases del concurs en cada convocatòria.

I com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest document al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
Fernando Gilet
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de maig de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.