Escoltar

Convenis i acords marc

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER DUR A TERME LA REALITZACIÓ D’INFORMES SOBRE LA DECLARACIÓ DE BÉNS D’INTERÈS CULTURAL

Palma, 25 de juny de 2014

REUNITS

D’una banda, l’Honorable Senyor Jaume Ferrer i Ribas, President del Consell Insular de Formentera (CIF), amb CIF núm. P-0702400-C i amb domicili a la plaça de la Constitució, núm. 1, de Sant Francesc Xavier, que actua en representació d’aquesta institució en virtut de la seva elecció pel Ple del Consell Insular de Formentera del dia 11 de juny de 2011, i conforme amb l’article 9.2.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent.

MANIFESTEN

El Consell Insular de Formentera exerceix competències en matèria de patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic en virtut de l’article 70.6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i de la disposició addicional primera de la Llei 25/2006, de mesures tributàries i administratives.

Entre les competències de patrimoni històric que exerceix el Consell Insular de Formentera hi ha la tramitació dels procediments administratius per declarar béns d’interès cultural i béns catalogats en l’àmbit territorial de Formentera, de conformitat amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 9 de l’esmentada llei, per a la declaració de bé d’interès cultural és necessari informe favorable d’almenys una de les institucions consultives previstes a l’article 96, i la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una d’aquestes institucions consultives.

A aquest efecte, d’acord amb les competències que són pròpies d’ambdues institucions, i amb ple respecte a l’ordenament jurídic vigent,

ACORDEN

PRIMER. La Universitat de les Illes Balears es compromet a emetre els informes a què fa referència la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, sol·licitats per l’àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, per fer possible l’adequada tramitació dels expedients de declaració de béns d’interès cultural.

SEGON. Per tal de donar compliment al termini que la Llei marca per adoptar l’acord de declaració dels béns d’interès cultural, la Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar els informes esmentats en un termini de tres mesos des de la sol·licitud.

TERCER. La coordinació dels informes a què fa referència el punt primer d’aquest conveni serà a càrrec del directora/a del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, sens perjudici que, segons l’especialització que requereixi la redacció de l’informe, el dugui a terme el departament que es consideri més adient de la Universitat.

QUART. En el marc del present conveni, l’àrea d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera pot sol·licitar, de manera excepcional, la realització d’informes de seguiment d’obres de restauració de béns d’interès cultural autoritzats per l’òrgan competent del Consell Insular de Formentera.

CINQUÈ. En contraprestació a la realització dels informes, el Consell Insular de Formentera pagarà el preu de sis mil (6.000) euros, més IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 336.22706.01 dels pressuposts generals del Consell per a 2014, i reserva de crèdit autoritzada amb data 13 de maig de 2014.

SISÈ. La Universitat de les Illes Balears emetrà la corresponent factura a nom del Consell Insular de Formentera abans de l’1 de desembre de 2014. Per la seva banda, aquest es compromet a pagar una vegada comprovada la realització de tots els informes sol·licitats durant el període anual de vigència del conveni.

Per fer efectiu el pagament, ha de dur el vistiplau de la consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, s’ha de notificar al Consell Insular de Formentera.

SETÈ. Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2014.

Així ho acorden ambdues parts, que firmen en dos exemplars i amb un sol efecte el present conveni de col·laboració.

Pel Consell Insular de Formentera,
Jaume Ferrer
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.