Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE BANCA MARCH I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 26 de juny de 2014

REUNITS 

D'una banda, el senyor José Nieto de la Cierva, conseller delegat de Banca March, que actua en representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'avinguda d’Alexandre Rosselló, 8, de Palma (Illes Balears), i NIF núm. A 07 004 021.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu. A fi d’atendre la formació d'alguns alumnes de les llicenciatures d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Dret, Física, i Química, de l’Enginyeria Informàtica, de les diplomatures de Ciències Empresarials i de Turisme, de les enginyeries tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes, de Telecomunicació especialitat de Telemàtica, de l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d’Electrònica, i dels graus d’Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Física, Química, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Turisme de la UIB, aquesta i Banca March faran la convocatòria de beques entre els alumnes de la UIB que hagin cursat com a mínim el 50% de les titulacions esmentades per poder portar a terme les pràctiques en els departaments que proposi Banca March.

Segona. Selecció d'alumnes. Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció la realitzarà una comissió presidida pel corresponent degà de la facultat o director de l’escola implicada juntament amb una altra persona que designi i en la qual participaran, per part de Banca March, dues persones designades per la seva Direcció General. En la selecció es valorarà, si escau, el curriculum vitae, l’expedient acadèmic i l'adequació de les capacitats dels alumnes als projectes dels grups de treball de Banca March en els quals s'integrarien.

Tercera. Durada. El període per a la realització d'aquestes beques és d’un any i es poden iniciar en qualsevol moment. La durada de les pràctiques és de 135 dies. La beca per alumne només es podrà renovar o prorrogar sempre que l'alumne estigui matriculat d'uns estudis diferents dels de la beca ja finalitzada. Els estudis i les condicions són els que apareixen a la clàusula primera. Durant les convocatòries de febrer, juny i setembre els estudiants que ho sol·licitin poden gaudir de dies de permís per a la preparació d'exàmens.

Quarta. Règim de col·laboració. Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració als departaments o a l’oficina que designi Banca March, de les 8.30 fins a les 14.30 hores de dilluns a divendres, durant el període esmentat a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de les beques. Banca March finançarà cadascuna de les beques amb un import de quatre mil cinc-cents (4.500) euros. Banca March solicitarà l’alta a la Seguretat Social dels alumnes seleccionats com a becaris, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 1493/2011, i realitzarà el pagament de la beca mensualment.

Sisena. Estatut dels becaris. Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, i aquesta entitat no representa cap lligam contractual entre els alumnes i Banca March.

Setena. Formació dels becaris. Per facilitar la integració dels becaris en els grups de treball, Banca March donarà una formació mínima de cinquanta hores en temes generals de funcionament d'una entitat d'estalvi.

Vuitena. Seguiment de la feina dels becaris. Les facultats i escoles implicades seran informades per Banca March de les tasques que s'encarreguin als alumnes i, en cas de no considerar-les adequades per completar i millorar la seva formació, pactaran amb Banca March la reassignació dels alumnes a feines que siguin més enriquidores des del punt de vista formatiu. Les facultats i escoles implicades podran, si escau, convalidar els crèdits de l’assignatura Pràctiques Externes amb les pràctiques realitzades per l’alumne a Banca March, tal com preveu l’article 30 de l’Acord normatiu 10790/2013, de 5 de novembre.

Novena. Aportació econòmica de Banca March a la UIB. Banca March posarà a disposició de la UIB set-cents cinquanta (750) euros per cada beca concedida. Aquesta aportació econòmica té com a finaltiat millorar la formació acdèmica dels alumnes, per la qual cosa la Banca podrà sol·licitar a la UIB, amb caràcter anual, informació sobre la destinació final dels fons percebuts.

Desena. Seguiment del protocol. La comissió designada per a la selecció dels becaris farà avaluacions de la marxa de la feina dels becaris i, en general, d’aquesta col·laboració. Per poder realitzar aquesta avaluació, els becaris, els professors supervisors i els responsables dels grups de treball de Banca March presentaran informes de cada un dels períodes corresponents. La comissió pot arribar a decidir la no continuació d’alguna de les beques.

Onzena. Assegurança. A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes en la realització de les pràctiques als locals de Banca March i en els desplaçaments associats, Banca March subscriurà una assegurança que els protegeixi.

Dotzena. Vigència. El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament un any si cap de les dues parts no comunica a l’altra la intenció de rescindir-lo 6 mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l’acord corresponent. Banca March comunicarà anualment a la UIB abans del 31 de desembre l’actualització de les quantitats establertes a les clàusules cinquena i novena. 

Amb la signatura del present conveni es deixa sense efecte el conveni signat el dia 19 de febrer de 2008 (ref. 1624) i les modificacions posteriors.

Tretzena. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal. Els alumnes s’han de comprometre a respectar els reglaments i les normes de Banca March i a mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents d’aquesta l’entitat.

Catorzena. Normativa aplicable. Per a tot el que no s’ha previst en aquest conveni, i en el supòsit que sigui aplicable, es tindrà en compte l’Acord normatiu 10790/2013, de 5 de novembre, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 390, de 15 de novembre), i també l’Acord normatiu 10715/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aproven els criteris d'aplicació de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 387, de 31 de juliol).

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Banca March,
José Nieto
Conseller delegat

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.