Escoltar

Convenis i acords marc

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE MALLORCA (PIMEM)

Palma, 6 de juny de 2014

REUNITS

D’una part el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. 

I de l’altra el senyor Antoni Mas Romaguera, major d’edat, amb DNI (...), que actua com a president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Federació PIMEM), organització empresarial sense ànim de lucre que es regeix pels seus Estatuts i per la Llei 19/1979, reguladora del dret d’associació sindical, amb CIF 07060395, domicili a l’avinguda d’Alemanya, 2, 2, de Palma, i degudament inscrita al Registre d’Associacions Empresarials de la Direcció General de Treball de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions, 

EXPOSEN

Primer. Que la Universitat és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

Així mateix, la UIB considera convenient garantir als alumnes la possibilitat de realitzar una aproximació al coneixement pràctic de l'exercici professional dels seus estudis.

Segon. Que la Federació PIMEM té, entre altres, els objectius següents:

1. Promoure l’activitat empresarial a l’illa de Mallorca, en especial l’activitat de les petites empreses, de les mitjanes i dels autònoms.
2. Donar servei i assessorament als seus associats.
3. Fomentar la implantació de les TIC a les empreses.

Que igualment la PIMEM té interès a promoure conceptes i fonaments de ciutat intel·ligent (smart city) i dades massives (big data).

Així mateix, la PIMEM, com a organisme empresarial, té voluntat de col·laborar amb la comunitat educativa per a la inserció laboral dins les micro, petites i mitjanes empreses de Mallorca dels estudiants i graduats de la UIB.

Ambdues parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, són necessàries l’entesa i la col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius

Aquest conveni marc es configura amb dos objectius:

a) Establir un programa de col·laboració entre ambdues entitats per desenvolupar projectes conjunts de R+D+I en els termes i en les matèries que s’acordin de manera específica. Aquestes matèries de treball i de col·laboració aniran vinculades de manera preferent i no excloent amb qüestions de:

a. Sostenibilitat i eficiència energètica.
b Tractament massiu de dades (big data).
c. Desenvolupament del concepte de ciutat intel·ligent (smart city).
d. Difusió i potenciació de les empreses de base tecnològica, així com fonamentació i implantació del conceptes TIC i R+D+I a les pimes.
e. I en general el desenvolupament socioeconòmic de la societat balear.

b) Establir la col·laboració entre ambdues entitats per a la realització de pràctiques dels alumnes en empreses dins la seva formació, tal com requereix el nou espai universitari europeu.

Segona. Part TIC: àrees de cooperació

Dins l’objectiu TIC, la cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes i aprovades per ambdues parts mitjançant una comissió de seguiment. Tot això sens perjudici que al llarg del període de vigència d’aquest conveni de cooperació en sorgeixin de noves.

Tercera. Part TIC: programes i projectes específics

Per a cada programa o projecte específic s’haurà de desenvolupar un protocol de funcionament i cada part n’haurà de nomenar un responsable. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
3. La durada del programa o projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir despeses relacionades amb el projecte. En aquest cas hi haurà de figurar un model de distribució dels fons.
5. Un pressupost d’ingressos i despeses vinculats al desenvolupament del programa.

Quarta. Part TIC: condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d’aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s’indicaran, separadament i de manera específica, els detalls financers.

Cinquena. Part pràctiques: naturalesa

La relació entre els graduats i els estudiants de la UIB que realitzin les pràctiques i la Federació PIMEM i les empreses d'acolliment no té naturalesa laboral ni de prestació de serveis. No se’n derivarà cap obligació de caràcter laboral, retributiu ni contributiu per a la Federació PIMEM ni per a les empreses associades a aquesta, i no hi és aplicable l'Estatut dels treballadors.

Sisena. Part pràctiques: marc de funcionament

La PIMEM elaborarà un cens d'empreses disposades a acollir els estudiants en pràctiques on indicarà el nombre d'alumnes per empresa i el nom del tutor corresponent, i, amb la suficient antelació, comunicarà aquesta relació al degà o director de centre o a la persona designada a la comissió de seguiment.

Posteriorment aquesta comissió de seguiment elaborarà una guia que ha de servir com a base per demarcar les competències, les àrees, l’objecte, el període, el tutor i les feines dels alumnes en pràctiques.

Setena. Comissió mixta de seguiment

Es constituirà en el termini de trenta dies des de la firma del conveni una comissió mixta de seguiment que vetllarà per la correcta aplicació del present conveni. La comissió serà formada per dos representants de la PIMEM i per dos representants de la UIB
La comissió mixta de seguiment es reunirà, com a mínim, amb una antelació d'un mes abans de la finalització de la vigència del conveni, i tantes vegades com ho sol·liciti qualsevol de les parts.

Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació dels convenis o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest correspon a la comissió.

Vuitena. Vigència

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys. Es pot renovar de manera tàcita per un any més, tret que el denunciï alguna de les parts amb una antelació de dos mesos a la data de finalització.

I com a prova de conformitat, els intervinents signen el present conveni, redactat en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Federació PIMEM,
Antoni Mas
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.