Escoltar

Convenis i acords marc

 CONVENI INSTRUMENTAL QUE ES FORMALITZA PER TAL DE CONCRETAR ELS COMPROMISOS QUE L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS ADQUIREIXEN EN EL MARC DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA PER L’INSTITUT A LA UNIVERSITAT PER AL MANTENIMENT DE LA CÀTEDRA D’ESTUDIS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE L’ANY 2014

Palma, 23 de juliol de 2014

PARTS

Isabel Llinàs Warthmann, directora de l’Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 32/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena la directora de l’Institut Balear de la Dona (BOIB núm. 85, de 15 de juny), en l’exercici de les competències atorgades a la direcció d’aquest organisme autònom del sector instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, i pel Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la Dona, que el desplega.

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena el rector de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

ANTECEDENTS

1. La Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, atribueix a aquest organisme autònom, com a finalitats bàsiques, elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de l’home i de la dona, i impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears. En concret, les lletres h i j de l’article 3 d’aquesta disposició normativa determinen com a funcions de l’Institut, respectivament, la creació, el foment i la coordinació de la prestació de serveis a favor de la dona —preferentment adreçats a les que tinguin una especial necessitat d’ajut— i l’establiment de relacions i formes de participació amb ens i organismes que, per les seves atribucions, contribueixen a la consecució de finalitats semblants a les de l’organisme autònom, com també amb institucions i organismes anàlegs d’altres comunitats autònomes de l’Estat i de la comunitat internacional.

2. La Universitat de les Illes Balears, com a institució acadèmica presidida per l’excel·lència, té una àmplia tradició en la realització d’activitats de formació, recerca i divulgació en l’àmbit de la igualtat entre homes i dones.

3. La Universitat de les Illes Balears, garant de la generació del coneixement i la seva transferència a la societat, disposa de càtedres d’estudis en diversos camps del saber per promoure la recerca, la docència i la divulgació. Aquestes càtedres, que s’han anat institucionalitzant per mitjà de la instrumentació de convenis amb altres entitats públiques i privades en relació amb temes d’interès comú, són referents acadèmics en l’àmbit de la Comunitat Autònoma.

4. L’article 8 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, explicita que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències, ha de garantir la pràctica de la coeducació, entesa com a model d’ensenyament basat en la formació en igualtat entre els sexes, el rebuig de qualsevol forma de discriminació i la garantia d’una orientació acadèmica i professional que integri de manera real les diferències entre nines i nins, sense cap jerarquia entre els valors que representa cada sexe. Per això, des del sistema coeducatiu d’ensenyament s’ha de potenciar la igualtat real de dones i d’homes, en totes les dimensions: curricular, escolar i d’altres. D’altra banda, l’article 12 de la susdita disposició legal determina que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les universitats per fomentar la creació de càtedres i projectes docents o d’investigació i innovació, amb un enfocament de gènere.

5. Per la seva part, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, al primer paràgraf de l’article 23 estableix que el sistema educatiu ha d’incloure entre les seves finalitats l’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. En el mateix precepte, però en el paràgraf segon, es posa l’accent en la integració del principi d’igualtat en les polítiques educatives. Així, es prescriu que el sistema educatiu ha d’incloure, dins els seus principis de qualitat, l’eliminació dels obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes i el foment de la igualtat plena entre les unes i els altres.

6. A més, l’article 24, a l’apartat primer, recull la integració del principi d’igualtat en la política d’educació. Així, les administracions educatives han de garantir el mateix dret a l’educació de dones i homes a través de la integració activa, en els objectius i en les actuacions educatives, del principi d’igualtat de tracte, i evitar que, per comportaments sexistes o pels estereotips socials associats, es produeixin desigualtats entre dones i homes. El segon dels apartats de la disposició de què es tracta, concretament a les lletres a i b, determina que, en l’àmbit de les seves respectives competències, les administracions educatives han de desenvolupar, amb les finalitats ja esmentades, actuacions tals com l’atenció especial en els currículums i en totes les etapes educatives al principi d’igualtat entre dones i homes, com també l’eliminació i el rebuig dels comportaments i els continguts sexistes i estereotips que suposin discriminació entre dones i homes, amb especial consideració a això en els llibres de text i materials educatius.

7. Així mateix, a la lletra b de l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, s’estableix que, en l’àmbit de l’educació superior, les administracions públiques han de promoure la creació de postgraus específics.

8. En aquest mateix ordre de raonament, l’article 4.7 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, preveu que les universitats han d’incloure i fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, la docència i la recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de manera transversal.

9. D’altra banda, l’article 45.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que regula les beques i ajudes a l’estudi, disposa que, amb la finalitat que ningú quedi exclòs de l’estudi a la universitat per raons econòmiques, el Govern i les comunitats autònomes, com també les mateixes universitats, han d’instrumentar una política de beques, ajudes i crèdits per a l’alumnat i, en el cas de les universitats públiques, també s’han d’establir modalitats d’exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics. En tots els casos s’ha de prestar especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb dependència i discapacitat, i garantir així el seu accés i permanència als estudis universitaris. Per altra banda, l’article 16 del Decret 37/2013, de 12 de juliol, preveu que les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats en la disposició reglamentària esmentada.

10. Com a mostres de la col·laboració mantinguda en el temps —en l’àmbit que ens ocupa— entre la Universitat de les Illes Balears i el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ambdues entitats esmenten, sense ànim d’exhaustivitat, les següents:

a) Conveni de col·laboració entre la UIB i l’Institut Balear de la Dona de dia 3 de juliol de 2002 per fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació entre ambdues institucions.
b) Conveni de col·laboració entre la UIB i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere de dia 29 de març de 2006 per a la creació de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere.
c)  Conveni instrumental del dia 14 d’octubre de 2013 que es formalitza per tal de concretar els compromisos que l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere l’any 2013. 

11. Les parts constaten que per l’assignació nominativa de la subvenció que es deriva d’aquest conveni en els pressuposts generals de l’Institut Balear de la Dona per a l’any 2014, en virtut del que estableix l’article 7.1 a del text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), no són aplicables els principis de publicitat i concurrència.

12. Mitjançant la Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 23 de juliol de 2014 s’ha atorgat una subvenció de 30.000 (trenta mil) euros a la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, la qual es formalitza mitjançant aquest conveni instrumental, d’acord amb el que estableix l’article 21.2 del text refós de la Llei de subvencions.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte instrumentar la subvenció nominativa que I’Institut Balear de la Dona ha concedit a la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere i concretar els compromisos que ambdues parts adquireixen en la substanciació de l’ajut atorgat.

2. Quantia de la subvenció

La subvenció atorgada en favor de la Universitat de les Illes Balears (amb CIF Q0718001A) per una quantia de 30.000 euros —que és l’import total del pressupost de l’activitat objecte de l’ajut— s’ha de detreure de la partida pressupostària 73101.323C01.44113.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.

3. Actuacions que s’han de dur a terme en el marc de la subvenció atorgada

En el marc de la subvenció nominativa concedida, la Universitat de les Illes Balears queda obligada a mantenir la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, per la qual cosa haurà d’executar les actuacions següents:

a) Activitats formatives i divulgatives adreçades a tot l’alumnat de la UIB, i en concret:

1r. Inclusió del Màster Oficial en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, de caràcter interdepartamental i semipresencial, en l’oferta global de postgrau, any 2014, com també l’elaboració i actualització dels materials derivats de la seva incorporació en la formació en línia de la Universitat de les Illes Balears. El pressupost que s’ha d’aplicar per les actuacions que preveu aquest epígraf es fixa en un màxim de 15.000 euros.
2n. Divulgació de treballs referits a la violència de gènere i les polítiques d’igualtat per mitjà de la coedició amb Edicions UIB de dues col·leccions, Treballs Feministes i Estudis de Violència de Gènere, amb la publicació d’un número anual de cadascuna d’aquestes edicions. S’estima un pressupost màxim per a aquest ítem de 6.000 euros.

b) Activitats de sensibilització adreçades a tot l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears, projectades de comú acord amb l’Institut Balear de la Dona (campanyes, jornades, cursos, tallers...). S’ha de destinar a finançar les activitats ressenyades en aquest apartat fins a un màxim de 3.550 euros.

c) Activitats de recerca consistents en la recollida de dades sobre la situació de l’estat actual de la igualtat entre homes i dones a la Universitat de les Illes Balears per tal de poder fer el seguiment del diagnòstic en matèria d’igualtat i la implementació del pla d’acció del pla d’igualtat i del protocol d’actuació per fer front a l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de sexe de la Universitat de les Illes Balears. S’ha d’aplicar a les actuacions que preveu aquest epígraf la quantitat de 5.000 euros.

d) Altres despeses vinculades al manteniment de la Càtedra de què es tracta: un màxim de 450 euros.

4. Imputació temporal de despeses

Sens perjudici del període de vigència del conveni, amb càrrec a la subvenció atorgada, es podran finançar actuacions inherents al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere que l’entitat beneficiària de l’ajut hagi fet des de l’1 de gener de 2014 fins al 25 de novembre del mateix any, data límit, aquesta darrera, per tal que la Universitat de les Illes Balears presenti davant l’Institut Balear de la Dona el compte justificatiu de les despeses efectuades en el període esmentat.

5. Justificació de les despeses

La justificació a què es refereix el punt anterior ha d’incloure necessàriament els documents següents:

a) Una memòria general de les activitats fetes amb la subvenció atorgada.

b) Una memòria econòmica en què s’ha de fer constar:

 • Una relació classificada de les despeses de l’activitat amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.
 • Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
 • La carta de pagament del reintegrament en els supòsits de romanents no aplicats.
 • Un certificat de la Gerència de la Universitat de les Illes Balears que acrediti que s’han dut a terme les actuacions objecte de subvenció, com també que les despeses justificades corresponen a les actuacions subvencionades. No s’acceptaran certificats de despeses generals, o indirectes, si no s’acompanyen amb les factures corresponents.

6. Comprovació de les despeses efectuades amb la subvenció atorgada

Després de la rendició del compte justificatiu per part de la Universitat de les Illes Balears, l’Institut Balear de la Dona ha de comprovar que els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica acrediten el compliment de l’objecte de la subvenció. Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent que s’han d’adjuntar al compte justificatiu susdit.

7. Naturalesa de les despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere totes les que siguin necessàries perquè es puguin dur a terme les accions objecte d’aquest ajut i, en concret, el pagament de salaris i de retribucions professionals o empresarials i d’assegurances socials obligatòries corresponents al personal docent, tècnic, de suport administratiu i acadèmic, i també al personal encarregat de les tasques de coordinació i direcció; les derivades de l’administració de les assegurances socials i tributàries relacionades amb les activitats que són objecte de subvenció; les despeses d’adquisició de material fungible necessari per dur a terme les activitats; les despeses d’edició de material didàctic i publicacions; les despeses d’activitats de sensibilització; les de publicitat i divulgació; les despeses de viatges, transports, allotjament i dietes de manutenció, i les despeses d’honoraris i assegurances de viatges. 

8. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció nominativa de què es tracta s’ha de fer abans del 31 de desembre de 2014, una vegada que la Universitat de les Illes Balears hagi formalitzat, fins al 25 de novembre de 2014, la corresponent justificació documental.

9. Compatibilitat amb la percepció d’altres subvencions

1. La subvenció que es concedeix és compatible amb altres subvencions, ajuts o ingressos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, local o nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
2. En tot cas, l’import de la subvenció no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb els ajuts rebuts de la mateixa o d’altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de l’activitat que l’entitat beneficiària ha de dur a terme.

10.   Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

1. La Universitat de les Illes Balears està obligada a complir les obligacions que estableix l’article 11 del text refós de la Llei de subvencions, entre les quals hi ha les següents:

a) Complir l’objectiu o dur a terme les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de l’aplicació de la subvenció i també de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
c)  Justificar la realització de l’activitat i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
e) Fer constar el suport de l’Institut Balear de la Dona en tot el material de difusió de les accions i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se’n, incorporant-hi el seu logotip.
f) Difondre les accions que són objecte de subvenció.

2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a mantenir l’oportuna interlocució amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats perquè les dones víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, gaudeixin, en tot moment, com succeeix ara, del dret a la exempció total dels preus públics fixats en el Decret 37/2013, de 12 de juliol.

11. Comissió de seguiment

1. Correspon a la Universitat de les Illes Balears gestionar les activitats de la Càtedra, d’acord amb el programa d’activitats que es proposi a la directora de l’Institut Balear de la Dona, en el si de la comissió de seguiment que se crea.
2. Cada part ha de nomenar, en un termini no superior a un mes des de la seva signatura, tres persones per integrar-se en la comissió de seguiment del conveni, de la qual han de formar part la directora de l’Institut Balear de la Dona i la vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries de la Universitat de les Illes Balears.

12.   Durada

Aquest conveni instrumental té vigència des de la data en què se signa fins al 31 de desembre de 2014, encara que els efectes, quant a la imputació temporal de despeses amb càrrec al mateix conveni i inherents al manteniment de la Càtedra, es retrotreuen a l’1 de gener de 2014, tal com estableix la clàusula quarta d’aquest instrument de col·laboració.

13. Resolució

Aquest conveni es resoldrà per l’acord de les parts o per incompliment de les obligacions que s’hi han establert, per compliment del termini pactat o per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur-ne a terme l’objecte.

14. Revocació

Pel que fa a la revocació i al reintegrament de la subvenció, s’ha d’aplicar el que disposa l’article 43 del text refós de la Llei de subvencions i la legislació de finances.

15. Jurisdicció

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest conveni s’han d’intentar resoldre a la comissió de seguiment; en cas que no sigui possible arribar a un acord, n'haurà de conèixer i en tindrà la competència la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per l’Institut Balear de la Dona,
Isabel Llinàs
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.