Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COEDICIÓ DE LA REVISTA TETHYS, JOURNAL OF METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY OF THE MEDITERRANEAN ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE METEOROLOGIA

Palma, 24 de juliol de 2014

Vilafranca del Penedès,

COMPAREIXEN 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, que té el domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (CP 07122), i el NIF Q-0718001-A.

I, de l’altra, el senyor Joan Bech Rustullet, president de l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), com a representant d’aquesta associació, amb NIF núm. G-60931631 i domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Pere Giró, 9.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat atribuïdes legalment, es reconeixen la capacitat legal necessària i

 

EXPOSEN 

1. Que l'ACAM té per objectiu principal promoure activitats de divulgació i aprofundiment en la meteorologia i climatologia, i donar-los suport, amb especial interès per Catalunya, l'àmbit dels Països Catalans i, en general, la Mediterrània. És l'entitat editora de la revista en línia Tethys, Journal of Meteorology and Climatology of the Mediterranean (Tethys), que publica articles segons els procediments estàndard habituals de les revistes científiques i que apareix llistada en nombroses bases de dades bibliogràfiques, de resums i citacions de publicacions de recerca arbitrades per pars, com Scopus, i és en espera per a la seva admissió en el JCR. Publica sobretot articles de la comunitat universitària internacional, així com de diferents institucions relacionades amb les matèries d'interès.

2. Que Edicions UIB té per finalitat la producció, gestió i promoció de les edicions generades per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col·leccions i les revistes científiques amb la doble responsabilitat de difondre els coneixements sorgits en el si de la Universitat i proporcionar materials propis per a la tasca docent.

3. Que ambdues entitats tenen interès, en conseqüència amb els punts anteriors, de contribuir a la continuació de la revista en línia Tethys, per una banda beneficiant-se de l'estructura editorial d'Edicions UIB i enfortint la seva oferta, i per l'altra aprofitant la implicació de la comunitat científica relacionada a través de l'ACAM i les seves activitats.

4. Que ambdues parts es reconeixen la capacitat plena necessària per a aquest acte, per la qual cosa signen aquest conveni de coedició amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. És de l’interès de la UIB i de l’ACAM la coedició conjunta de la revista Tethys.

Segona. L'ACAM es farà càrrec del manteniment del servidor on està allotjada la revista i de gestionar-la, incloent-hi el comitè editorial.

Tercera. El ritme de publicació previst és d’un número a l’any. La revista s’editarà d’acord amb el disseny establert i s’inclouran a la capçalera o al lloc corresponent els logotips de la UIB i de l’ACAM, igualment destacats. De la mateixa manera, en tots els suports de promoció i publicitat de la publicació i en qualsevulla activitat que es dugui a terme, han d’aparèixer igualment destacats els noms i els anagrames o logotips corresponents.

Quarta. La revista continuarà portant l’ISSN que portava fins ara en l’edició digital.

Cinquena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, té una durada d'un any i és prorrogable automàticament per períodes iguals successius, llevat que hi hagi denúncia expressa de qualsevol de les parts, notificada per escrit a l'altra part amb una antelació mínima d'un mes de la data de finalització del termini del període inicial o, si escau, de qualsevol de les seves successives pròrrogues.

Sisena. Malgrat la vigència establerta per la clàusula cinquena, és causa d’extinció l’incompliment total o parcial d’aquestes clàusules per alguna de les parts, independentment de la causa que l’hagi produït.

També és causa de resolució el mutu acord, la impossibilitat de complir les activitats descrites i la resta de causes reconegudes legalment.

Setena. Les parts convenen resoldre per elles mateixes, de manera amistosa, els possibles conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni.

Això no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals del domicili de la part demandada són els competents per dirimir qualsevol qüestió que pugui sorgir entre les parts sobre la interpretació i el compliment del que disposen els acords d’aquest conveni; ambdues parts se sotmeten a llur jurisdicció i competència i renuncien a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Associació Catalana de Meteorologia,
Joan Bech
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 d’abril de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.