Escoltar

Convenis i acords marc

ADDENDA DE 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (ABANS CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA) SIGNAT EL 31 DE MARÇ DE 2006

Barcelona / Palma, 23 de setembre de 2014

REUNITS

Per una banda, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF Q-0718001-A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07071 Palma.

Per l’altra, el senyor Miquel Puig i Raposo, director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), amb NIF Q5856253I i seu social al carrer Gran Capità, 2, Barcelona.

ACTUEN

El primer, en representació de la UIB, facultat per a aquest acte en virtut de les atribucions que li confereix l’article 38.1.n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

El segon, en representació del CSUC, d’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 17 dels Estatuts del CSUC, publicats al DOGC núm. 6520, de 12 de desembre de 2013.

MANIFESTEN

Primer. Que en data 31 de març de 2006 el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i la UIB van signar un conveni de col·laboració per tal de regular les condicions per a la integració de la UIB com a membre associat al CBUC, així com la seva participació en les activitats i els programes del Consorci.

Segon. Que el 10 desembre de 2013 el Govern va acordar l'absorció del CBUC pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb efecte de l'1 de gener de 2014 (DOGC núm. 6520 de 12 de desembre de 2013), amb cessió global de tots els seus actius i passius, i el CSUC passà a subrogar-se a tots els efectes en la posició del CBUC.

Tercer. Que de conformitat amb les clàusules segona i tercera del conveni de referència, aquest es prorrogarà automàticament d’any en any, tret dels annexos, que estaran subjectes a una revisió anual que serà aprovada per ambdues parts.

En funció de l’anterior, les dues parts acorden de subscriure la present addenda al conveni de col·laboració amb subjecció a les clàusules i els annexos que segueixen.

CLÀUSULES

Primera. El CSUC i la UIB acorden d’aprovar per a 2014 els annexos que es detallen a continuació i que s’adjunten al present document en substitució dels annexos vigents fins ara:

 • Annex I: Pla de treball entre la UIB i el CSUC per a l’any 2014
 • Annex II: Quota per serveis generals bibliotecaris 2014
 • Annex III: Participació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) el 2014 a la Biblioteca Digital de Catalunya per productes i serveis per al 2015

Segona. Respecte de la resta dels drets i obligacions corresponents a cadascuna de les parts, el conveni de data 31 de març de 2006 i els annexos no substituïts es mantenen inalterables en tots els termes,

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda i dels seus annexos, les parts la signen en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en les dates esmentats a l’encapçalament.

Miquel Puig
CSUC

Llorenç Huguet
UIB

 

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de setembre de 2014 i la va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

ANNEXOS DE 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (ABANS CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA) SIGNAT EL 31 DE MARÇ DE 2006

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.