Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA PER A L'ESTUDI DE VENTS DE VALL I INVERSIONS TÈRMIQUES SUPERFICIALS

Palma, 23 d’octubre de 2014

Barcelona,

COMPAREIXEN 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, que té el domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (CP 07122), i el NIF Q-0718001-A.

I, de l’altra, el senyor Oriol Puig i Godés, director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), empresa pública domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, 38-46, 4t (CP 08029), i amb NIF Q-0801167-H, de la qual és director segons acord de govern de data 15 de febrer de 2011 i d'acord amb l'article 6 del Decret 172/2002, d'11 de juny, d'aprovació dels Estatuts del SMC.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat atribuïdes legalment,

EXPOSEN 

1. Que el SMC té, entre les seves funcions, segons la llei catalana 15/2001, de meteorologia, de 14 de novembre del Parlament de Catalunya, promoure activitats d'investigació en matèria de meteorologia i climatologia i realitzar estudis per millorar el coneixement d'aquests temes a Catalunya;

2. Que la UIB, mitjançant el grup de Meteorologia del Departament de Física, realitza tasques de recerca en el mateix àmbit, i en particular, sobre les característiques dels processos a la part més baixa de l'atmosfera ―la capa límit atmosfèrica― i els mecanismes d'intercanvi amb la superfície terrestre;

3. Que el SMC disposa d'uns equipaments específics aptes per a la recerca científica de qualitat, en concret d'una estació de balanç d'energia en superfície i d'un perfilador de vent i temperatura virtual que abasta els primers centenars de metres per damunt de la superfície;

4. Que el SMC i la UIB han col·laborat amb anterioritat en l'ús dels esmentats equipaments mitjançant conveni (ref. 1636) signat el 12 de juny de 2008, la primera addenda a aquest conveni (ref. 1814), signada el 18 de desembre de 2008, i una segona addenda al mateix conveni (ref. 2021), signada el 22 de desembre de 2009. Així mateix, ambdues institucions participen en el projecte de recerca de la UIB, finançat pel MINECO, de referència CGL2012-37416-C04-01, del qual és investigador principal el professor de la UIB Joan Cuxart, vigent fins a final de 2015;

5. Que el SMC té previst instal·lar aquests equipaments a l'aeròdrom de Das, a la comarca pirinenca de la Cerdanya, durant l'any 2014.

6. Que la nova ubicació és idònia per a l'estudi de les circulacions de vall i de les inversions tèrmiques superficials, que interessen com a tema de recerca a la UIB i que al SMC són objecte d'estudi per a la millora de les prediccions meteorològiques;

7. Que ambdues parts es reconeixen la capacitat plena necessària per a aquest acte, per la qual cosa signen aquest conveni de col·laboració amb les següents 

CLÀUSULES 

Primera. Per aprofundir en el coneixement de la dinàmica dels vents de vall i en la comprensió de les inversions tèrmiques superficials, és de l’interès de la UIB i del SMC el correcte funcionament dels equipaments que s'han d'instal·lar a la Cerdanya, per a la realització d'estudis de camp i numèrics durant la durada del present conveni.

Segona. El SMC s’encarregarà de la conservació dels seus equips i de les dades que generin a Das, dades que estaran a disposició de la UIB.

Tercera. La UIB planificarà, de forma coordinada amb el SMC i amb el vistiplau de l'aeròdrom de la Cerdanya, activitats experimentals a Das amb el seu propi instrumental: i) durant períodes curts intensius (campanyes); i ii) amb la instal·lació de llarga durada d'instrumental complementari. Les dades generades estaran a disposició del SMC.

Quarta. El perfilador de vent i temperatura virtual del SMC (WindRass) ha estat funcionant des de 2009 a la zona de Lleida i les seves dades les han utilitzades en estudis conjunts la UIB i el SMC. Ara és necessari fer una revisió a fons dels seus components, amb la reparació dels que estiguin fets malbé, i un recalibratge del sistema, abans d’instal·lar-lo a Das. Aquesta operació té uns costos elevats i la UIB hi contribuirà amb una aportació única de 3.000 euros, provinents de l'analítica 037987, gestionada pel doctor J. Cuxart, del Departament de Física. La UIB entregarà la quantitat esmentada mitjançant un únic pagament que es produirà en la data corresponent d’acord amb el pagament de la factura que el SMC presentarà. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària un cop el conveni entri en vigor.

Cinquena. Els representants d'ambdues institucions es reuniran almenys un cop l'any per analitzar els resultats obtinguts en les activitats conjuntes i posar-se d'acord sobre els usos científics comuns dels equipaments objecte d'aquest acord. Així mateix, els resultats de la col·laboració que siguin innovadors científicament seran enviats en articles en coautoria per membres d'ambdues institucions (almenys) a revistes científiques amb índex d'impacte.

Sisena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, té una durada d'un any i és prorrogable automàticament per iguals períodes successius, llevat que hi hagi denúncia expressa de qualsevol de les parts, notificada per escrit a l'altra amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització del termini del període inicial o, si escau, de qualsevol de les seves successives pròrrogues. Les possibles pròrrogues no impliquen cap altre pagament per part de la UIB.

Setena.Malgrat la vigència establerta per la clàusula sisena, és causa d’extinció l’incompliment total o parcial d’aquestes clàusules per alguna de les parts, independentment de la causa que l’hagi produït.

També és causa de resolució el mutu acord, la impossibilitat de complir les activitats descrites i la resta de causes reconegudes legalment.

Vuitena.Les parts convenen resoldre per elles mateixes, de manera amistosa, els possibles conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni.

Això no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals del domicili de la part demandada són els competents per dirimir qualsevol qüestió que pugui sorgir entre les parts sobre la interpretació i el compliment del que disposen els acords d’aquest conveni; ambdues parts se sotmeten a llur jurisdicció i competència i renuncien a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Servei Meteorològic de Catalunya,
Oriol Puig
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d’octubre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de novembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.