Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA D’INTERCANVI D’ALUMNES ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING

Palma, 29 set. 2014
Kitchener, 22 oct 2014

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, la doctora Barbara Kelly, degana executiva, Administració acadèmica, i el senyor Alan Vaughan, vicepresident de Gestió d'Alumnes i Educació Internacional, en nom del Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning (d'ara endavant, Conestoga).

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d’aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia 29 de set. de 2014, manifesten el seu interès per fer intercanvi d’alumnes pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l’abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d’estudi respectius d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu. El propòsit d’aquest acord és establir un programa d’intercanvi d’alumnes entre les institucions participants. Les condicions específiques de l’intercanvi (nombre d’estudiants, nombre de mesos, estudis, etc.) s’establiran, si escau, en un document annex.

2. Selecció i admissió. Cada institució ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d’intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la institució d’origen s’han d’enviar a l’òrgan pertinent de la institució de destinació, almenys quatre mesos abans de l’inici del quadrimestre, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final d’acceptació o rebuig, almenys tres mesos abans de l’inici del quadrimestre. En el cas de la UIB, se n’encarregarà el Servei de Relacions Internacionals. En el cas del Conestoga, se n’encarregarà l’Oficina d’Educació Internacional.

3. Programa acadèmic. Cada institució ha d’assignar un tutor perquè assessori l’estudiant sobre els aspectes acadèmics de l’intercanvi i en l’elaboració del programa d’estudis.

El programa d’estudis s’ha de reflectir en el contracte d’estudis, l’ha d’aprovar la institució d’origen i s’ha de comunicar a la institució de destinació amb anterioritat a l’inici de l’estada.

Els alumnes d’intercanvi es poden matricular a la institució de destinació en aquelles assignatures que s’hagin acordat amb la seva institució d’origen, tret que no hi quedin places a causa de limitacions de quota.

4. Reconeixement acadèmic. El reconeixement a l’expedient de la institució d’origen de les assignatures que es cursin a la institució de destinació es realitzarà d’acord amb el contracte d’estudis establert entre l’estudiant i la institució d’origen.

La institució de destinació haurà d’emetre un certificat acadèmic de l’estudiant que indiqui les assignatures cursades i la qualificació obtinguda.

El reconeixement de les assignatures cursades l’ha d’atorgar la institució d’origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la institució de destinació.

5. Drets i deures. Els alumnes d’intercanvi matriculats a la institució de destinació tenen els mateixos privilegis que els alumnes locals i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals aquests tenen dret.

D’altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la institució de destinació aplica als alumnes locals i també a les lleis nacionals.

6. Període d’intercanvi. El període d’intercanvi s’ha d’ajustar al calendari acadèmic de la institució de destinació.

En el cas de la UIB és d’un quadrimestre (del setembre al febrer o del febrer al juny) o de dos quadrimestres (del setembre al juny).

En el cas del Conestoga és d’un quadrimestre (del setembre al desembre o del gener a l’abril) o de dos quadrimestres (del setembre a l’abril).

7. Finançament. Durant la vigència d'aquest conveni, ambdues institucions es comprometen a acceptar un màxim de dos alumnes d'intercanvi per any acadèmic. Durant un període de tres anys, hi haurà un equilibri pel que fa al nombre d'alumnes. Els alumnes d'intercanvi pagaran la totalitat de les taxes acadèmiques a la institució d'origen i, per tant, no les hauran de pagar a la institució de destinació.

El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d’allotjament i alimentació, l’ha de cobrir l’estudiant. Això no exclou la possibilitat de demanar beques i ajuts de diversos tipus.

8. Tràmits migratoris. Cada estudiant és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d’ambdós països per al període de l’estada.

9. Altra regulació. Pel que fa als aspectes no regulats en aquest conveni, hom s’atindrà a la normativa sobre mobilitat d’alumnes pròpia de cada institució.

10. Vigència i durada. El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys. Posteriorment, se’n farà una revisió. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.

11. Interpretació de l’acord. En cas que hi hagi discrepàncies en la interpretació de l’acord, es considerarà vàlida la versió anglesa.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès, i cada una de les parts se’n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning,

Barbara Kelly
Degana executiva,
Administració acadèmica
Alan Vaughan
Vicepresident de Gestió d'Alumnes i Educació Internacional

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.