Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS DELS ESTUDIANTS DE GRAU DE BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FÍSICA I QUÍMICA A LES INSTAL·LACIONS DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE PALMA

Palma, 9 d’octubre de 2014

PARTS

Martí Sansaloni Oliver, president del Patronat de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, que actua en nom i representació de la FISIB, d’acord amb l’article 24 a i j dels Estatuts de l’entitat (d’ara endavant entitat col·laboradora).

Antoni Amengual Colom, degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut de la Resolució 10167/2012, de 30 de gener de 2012 (FOU núm. 360, de 17 de febrer), per delegació del rector de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la Resolució 10148/2012, d’1 de febrer de 2012 (FOU núm. 360, de 17 de febrer).

ANTECEDENTS

L’article 8 f de l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix el dret dels estudiants de grau a disposar de la possibilitat de fer pràctiques, curriculars o extracurriculars, que es poden dur a terme en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la universitat, segons la modalitat prevista, i garantint que serveixin a la seva finalitat formativa, i la lletra g del mateix article reconeix el dret a tenir una tutela efectiva, acadèmica i professional en les pràctiques externes que es prevegin en el pla d’estudis. D’altra banda, l’article 24 regula les pràctiques acadèmiques externes, la tipologia i les característiques generals, així com l’extensió de realitzar-les a tots els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament que imparteixin les universitats o els centres que hi estan adscrits.

L’article 1.1 de l’Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny, pel qual s’aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 367, de 6 de juliol de 2012), estableix que les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa que duen a terme els estudiants de la Universitat i que supervisa la UIB. L’objectiu és permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals i en facilitin l’ocupabilitat.

L’article 147.1 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, disposa que la UIB ha de fomentar una política adequada de convenis amb institucions i empreses.

El 23 de desembre de 2013 es va signar el Conveni de col·laboració científica entre la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB), la Conselleria de Salut, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, pel qual es crea i desenvolupa l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa).

L’objecte del conveni és la constitució de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, mitjançant l’associació de la Conselleria de Salut, la FISIB, el Servei de Salut de les Illes Balears i la UIB, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d’instituts d’investigació sanitària.

D’acord amb la clàusula tercera del conveni de creació de l’IdISPa, un dels objectius principals de l’Institut és participar en programes docents de col·laboració amb universitats, i preferentment en l’àmbit de la formació de grau i postgrau destinats a promoure el coneixement sobre les característiques de la investigació en l’àmbit biosanitari i dels resultats obtinguts.

Així mateix, la clàusula tretzena del conveni de creació de l’IdISPa estableix que l’Institut pot participar en les activitats formatives de grau i postgrau de les entitats signants.

La clàusula primera del conveni de creació de l’IdISPa estableix que la FISIB ha de dotar de personalitat jurídica l’Institut, d’acord amb el que estableix l’article 3 del Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d’instituts d’investigació sanitària, segons el qual els convenis de col·laboració que es formalitzin poden atribuir la representació dels instituts d’investigació sanitària resultants als hospitals o a les entitats amb personalitat jurídica pròpia que hi estan vinculats.

D’altra banda, la clàusula novena del conveni esmentat estableix que és funció de la FISIB —com a entitat gestora de l’IdISPa— la formalització dels acords i convenis de l’Institut amb altres institucions.

L’IdISPa disposa d’investigadors de prestigi, instal·lacions apropiades i equipament científic d’alta tecnologia, que poden aportar els coneixements teòrics i pràctics necessaris per garantir una formació de qualitat d’aquest alumnat. A més, aquest tipus d’activitat afavoreix la captació de talent i estimula la investigació biomèdica dels nous professionals de les ciències de la salut.

Les dues parts manifesten l’interès per subscriure aquest conveni de col·laboració en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis de grau per als estudiants de Biologia, Bioquímica, Física i Química.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de la regulació de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes de grau de Biologia, Bioquímica, Física i Química.

Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars, configurades com a activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis.

Aquest conveni comporta l’acceptació d’un nombre d’estudiants en pràctiques dels estudis de grau objecte del conveni. L’entitat col·laboradora ha de comunicar a la UIB —en cada curs acadèmic— el nombre d’alumnes que poden fer pràctiques a l’IdISPa, que estarà supeditat als criteris i a les necessitats dels investigadors i a la disponibilitat d’espais per realitzar-les. D’acord amb el nombre de places disponibles, la UIB ha de comunicar a l’entitat col·laboradora la relació d’estudiants que han de fer les pràctiques externes a les instal·lacions de l’IdISPa.

Les pràctiques objecte d’aquest conveni s’han de dur a terme a les instal·lacions dedicades a activitats d’investigació i formació de l’Hospital Universitari Son Espases, en les quals l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) en desenvolupa l’activitat. La Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases ha d’estar assabentada amb caràcter previ de l’inici de les pràctiques dels estudiants.

2. Finalitat de les pràctiques

La finalitat de les pràctiques, de conformitat amb les previsions de l’Acord normatiu 10336/2012, és la següent:

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants i a complementar-ne l’aprenentatge teòric i pràctic.
b Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, i contrastar i aplicar els coneixements adquirits.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica que en faciliti la inserció en el mercat de treball i en millori l’ocupabilitat futura.
e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

3. Règim de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes

3.1. Les característiques del pràcticum dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química es regulen en les guies del pràcticum dels estudis de grau respectius, aprovades per la Junta de Centre de 13 de juliol de 2012.

3.2. Les pràctiques curriculars dels estudiants dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química que compleixin els requisits que estableix l’article 3 de l’Acord normatiu 10336/2012 s’han de regir pels criteris següents:

Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de les assignatures de pràctiques externes del grau (6 crèdits), amb una equivalència de 150 hores presencials en el centre. El període de pràctiques és entre els mesos d’octubre a setembre.

Els practicants han de dur a terme les funcions pròpies del perfil professional del grau corresponent, d’acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l’organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors dels centres de pràctiques.

Tot això de conformitat amb les previsions del projecte formatiu (annex 1), en el qual han de constar les competències que ha d’adquirir l’estudiant, la dedicació en crèdits ECTS, les activitats formatives que ha de desenvolupar l’estudiant, el calendari i l’horari de les pràctiques.

3.3. Els estudiants tendran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor de l’entitat col·laboradora:

El tutor acadèmic ha de ser un professor de la UIB, el qual té els drets i deures que estableixen els articles 15 i 13 de l’Acord normatiu 10336/2012.

El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per dur a terme una tutela efectiva, el qual té els drets i deures que estableixen els articles 16 i 9 de l’Acord normatiu 10336/2012. L’entitat col·laboradora ha de nomenar un tutor del programa de pràctiques per garantir la formació, l’acolliment i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.

El tutor de l’entitat col·laboradora que hagi instruït els estudiants té dret a obtenir un certificat acreditatiu de la labor realitzada.

3.4. L’avaluació de cada estudiant en pràctiques, l’ha de dur a terme el tutor de la UIB, d’acord amb els procediments que estableix la UIB.

La UIB, una vegada acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les acrediti i que ha de contenir, almenys, els aspectes que recull l’article 14.4 de l’Acord normatiu 10336/2012.

3.5. L’entitat col·laboradora ha de facilitar a cada estudiant la formació corresponent en prevenció de riscs en l’entitat esmentada, tota la informació pertinent en matèria de seguretat i salut i els mateixos mitjans de protecció que els que es requereixen a qualsevol treballador o treballadora, segons el Pla d’Integració d’Estudiants en Pràctiques que s’adjunta com a annex 2 i d’acord amb la resta de plans i protocols que, si s’escau, s’estableixin.

3.6. Els estudiants que facin les pràctiques acadèmiques externes han d’estar, si escau, sota la cobertura de l’assegurança escolar i de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que la UIB té concertades.

Per a l’estudiant al qual no es pugui aplicar l’assegurança escolar i que no quedi cobert per la pòlissa d’accidents subscrita actualment per la UIB, s’ha de subscriure una pòlissa d’accidents específica per al període en pràctiques. Les despeses d’aquesta pòlissa són amb càrrec a la UIB, que també ha de cobrir amb una assegurança la responsabilitat civil de l’estudiant per les incidències derivades de les pràctiques. No s’hi aplica el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no se subscriu cap contracte laboral en la relació establerta entre l’estudiant i l’empresa o la institució de cobertura.

3.7. L’estudiant té dret a fer les proves corresponents a l’avaluació dels estudis en què està matriculat i la persona supervisora de l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-li els permisos necessaris per fer les proves indicades.

4. Drets i deures dels estudiants en pràctiques

Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, tenen els drets i deures que estableixen els articles 5, 6 i 14 de l’Acord normatiu 10336/2012.

5. Exclusió de relació laboral

5.1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes, atès el caràcter formatiu, no dóna lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d’una relació laboral, estatutària o funcionarial. A més, la realització no pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral, estatutària o funcionarial pròpia de llocs de treball.

5.2. En cas que en haver acabat els estudis l’estudiant, després d’haver superat el procediment selectiu corresponent, s’incorpori a la plantilla de l’entitat col·laboradora, el temps de pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni l’eximeix del període de prova que, si escau, estigui establert, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable estigui expressament estipulada alguna cosa diferent.

5.3. Els estudiants que facin pràctiques acadèmiques externes estan exclosos del règim general de la Seguretat Social, en els termes de les previsions del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

6. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment que ha d’estar integrada per dos representants de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora.

La comissió esmentada ha de coordinar les relacions entre la UIB i l’entitat col·laboradora indicades en l’execució d’aquest conveni.

A més, aquesta comissió ha de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’ha d’intentar la conciliació en el si de la comissió.

7. Protecció de dades

La UIB té inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb el codi 2102791435, el fitxer Estudiants de pregrau, la finalitat del qual és la gestió acadèmica i administrativa dels estudiants de pregrau de la Universitat de les Illes Balears.

L’estudiant d’estudis oficials de grau en pràctiques dóna el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, que les ha d’utilitzar exclusivament per a la finalitat que preveu aquest conveni. L’estudiant pot revocat aquest consentiment en qualsevol moment.

La Universitat de les Illes Balears garanteix els drets que preveu la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i aplica les mesures de seguretat de nivell mitjà corresponent al fitxer.

Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el secretari general de la Universitat de les Illes Balears.

L’estudiant en pràctiques ha de signar el document que s’adjunta com a annex 3, pel qual es compromet a complir les normes vigents en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal a les quals tengui accés durant les pràctiques. La UIB es compromet a garantir que l’estudiant en pràctiques signi el document esmentat.

8. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i la vigència s’estendrà fins a l’acabament de l’any acadèmic. La renovació es farà automàticament per anys acadèmics en cas que no es denunciï. La denúncia s’ha de fer amb una antelació de dos mesos a la data en què s’hagi d’aplicar.

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi un avís previ a l’altra part, amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista d’acabament.

La resolució d’aquest conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels estudiants que estiguin en curs.

9. Normativa aplicable

En tot allò que no preveu aquest conveni s’ha d’aplicar l’Acord normatiu 10336/2012, així com l’Acord normatiu 10715/2013, de 24 de juliol, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació de l’Acord normatiu 10336/2012.

10. Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació d’aquest Conveni, les ha de resoldre la comissió de seguiment que preveu la clàusula sisena. Si les dues parts no arriben a un acord, han de sotmetre les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

11. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol altres que apareixen en aquest conveni en masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de què es tracti.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la FISIB,
Martí Sansaloni Oliver
President del Patronat de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

Per la Universitat de les Illes Balears,
Antoni Amengual Colom
Degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de setembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 ANNEXOS

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.