Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE CESSIÓ DE DRETS ENTRE ELS SENYORS LLUÍS GARCIA I SEVILLA, JESÚS A. GARCIA SEVILLA I FERRAN GARCIA SEVILLA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA DIGITALITZACIÓ DE L’OBRA «RUTES AMAGADES DE MALLORCA»

Palma, 19 de novembre de 2014

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra els senyors Lluís Garcia i Sevilla, amb DNI (...) i domicili (...), Jesús A. Garcia Sevilla, amb DNI (...), domiciliat (...), i Ferran Garcia Sevilla, amb DNI (...), domiciliat (...).

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte i

MANIFESTEN

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural que té la col·lecció Rutes Amagades de Mallorca, obra del senyor Jesús García Pastor, ja que constitueix una referència pel que fa a la difusió i el coneixement de la geografia de Mallorca. I que els seus textos, imatges i cartografia descriuen d’una manera privilegiada la realitat geogràfica de la Mallorca de les dècades de 1960 i 1970, període en què la transformació territorial i econòmica del nostre territori havia començat, però encara pervivien molts d’elements de la societat preturística, reflectits a la perfecció en aquesta publicació.

II. Que consideren que, atès que en aquest moment l’edició en paper d’aquesta obra està exhaurida i no es pot trobar tampoc a la major part de les biblioteques públiques de l’illa, esdevé de difícil accés i consulta per als investigadors interessats en la nostra cultura i el públic en general. Un fet que provoca que tant l’obra com l’autor no siguin prou coneguts i convenientment valorats per la nostra societat.

III. Que per tal de posar a l’abast dels investigadors i el públic en general l’esmentada obra, consideren la millor solució que es digitalitzi i que s’inclogui a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, i amb aquesta finalitat els signants del conveni autoritzen la UIB a dur a terme aquesta tasca.

IV. Que per tal de formalitzar l’autorització i cessió dels drets necessaris i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents

PACTES

PRIMER

Els senyors Lluís Garcia i Sevilla, Jesús A. Garcia Sevilla i Ferran Garcia Sevilla, com a hereus del senyor Jesús García Pastor, autor i editor de les Rutes Amagades de Mallorca i actuals titulars de la propietat intel·lectual de l’obra, cedeixen, amb caràcter gratuït, els drets de transformació, reproducció i comunicació pública dels textos complets de l’obra per:

 • Adaptar, en la mesura que sigui necessària, la publicació al format, imatge o aparença d’Internet.
 • Reproduir la publicació en un suport digital per poder-la incorporar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, impulsada per la UIB, entenent que hi ha inclosos el dret d’emmagatzemar-la als seus servidors i el dret de realitzar-ne qualsevol reproducció temporal necessària per permetre que els usuaris puguin visualitzar-la, reproduir-la o guardar-la en suport digital o en suport paper, només per a ús privat i/o amb finalitats d’estudi i investigació.
 • Realitzar la comunicació pública o posada a disposició de la publicació a través d’Internet.
 • Facilitar el lliure i gratuït accés als textos complets de la publicació, tant a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears com de qualsevol proveïdor de serveis OAI-PMH.

La UIB adquireix únicament els drets que específicament es concreten en aquesta autorització.

La UIB no pot fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu dels textos complets dels articles. La UIB únicament posarà a disposició dels seus usuaris la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment.

SEGON

En virtut del present conveni, la UIB es compromet a:

1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Rutes Amagades de Mallorca (que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears), els 83 fascicles de la publicació corresponents al període 1964 a 1980, dels quals es té una versió publicada en paper.
2. Entregar una còpia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD als signants del conveni.
3. Publicar tots els números digitalitzats de la col·lecció Rutes Amagades de Mallorca a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-los accessibles, en obert, a la xarxa.

TERCER

Com a titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

QUART

Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

CINQUÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Lluís Garcia i Sevilla
Jesús A. Garcia Sevilla
Ferran Garcia Sevilla

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 d’octubre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de novembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.