Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA A LES ILLES BALEARS

A Barcelona i a Palma, 17 de desembre de 2014

REUNITS

D’una banda l’Honorable Senyor Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’atribució conferida per l’article 12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i segons el que estableix l’article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut del seu nomenament pel Decret 166/2012, de 27 de desembre.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que actua en representació d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma, i amb el CIF Q0718001A.

MANIFESTEN

1. Que les Illes Balears i Catalunya comparteixen la llengua catalana com a patrimoni cultural.

2. Que ambdues parts tenen la voluntat de realitzar una enquesta sociolingüística com a estudi demoscòpic sobre els coneixements lingüístics de la població resident a les Illes Balears, sobre els seus usos lingüístics en diferents contexts i amb diferents interlocutors i sobre la seva visió de la situació sociolingüística de les Illes Balears.

3. Que el Servei Lingüístic de la UIB té com a objectius fer-se càrrec de la normalització de la llengua catalana; s’encarrega de donar suport a la funció consultiva que en matèria de llengua té encarregada la UIB d'acord amb l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears; facilitar als membres de la comunitat universitària la formació necessària en llengua catalana i l'aprenentatge de llengües modernes i participar en els plans de formació lingüística desenvolupats per la Universitat.

4. Que així mateix, també s’encarrega de vetllar per la qualitat lingüística de les actuacions de la Universitat, proporcionar la traducció dels documents científics i institucionals i, en general, donar resposta a qualsevol necessitat lingüística que sorgeixi a la vida universitària. I, per un altre costat, el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) forma part de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, representacions i usos del català) de l'IEC (Institut d'Estudis Catalans). La Xarxa coordina diversos grups científics que treballen sobre la situació i l'evolució del català arreu dels Països Catalans entorn, principalment, dels usos, coneixements i vies d'adquisició de la llengua, i més secundàriament, de les representacions, actituds i ideologies que se'n tenen, així com de les varietats que s'hi observen.

5. Que, segons que disposa l’article 6.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, de Catalunya, la llengua catalana és un patrimoni que Catalunya comparteix amb altres territoris amb els quals constitueix una mateixa comunitat lingüística. De conformitat amb aquest article, la Generalitat també ha de fomentar la comunicació entre els diferents territoris de parla catalana.

6. Que la disposició addicional segona, apartat 1, de la mateixa Llei de política lingüística estableix que la Generalitat ha de promoure acords, convenis i tractats amb altres territoris de parla catalana per fomentar l’intercanvi cultural i la cooperació.

7. Que, de conformitat amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de política lingüística, que exerceix per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), d’acord amb l’article 68.1.a) del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració d’aquest departament.

8. Que la DGPL, com a òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha dut a terme a Catalunya l’Enquesta d’usos lingüístics a la població 2013.

9. Que la UIB, a través del Servei Lingüístic, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el GRESIB participarà a l’estudi d’usos lingüístics a la població de les Illes Balears.

10. Que totes dues institucions creuen convenient d’establir un acord en matèria sociolingüística per a la realització d’una enquesta a les Illes Balears de característiques similars, d’acord amb els següents

 

PACTES

Primer. Objecte del conveni

L’objectiu d’aquest conveni és la col·laboració en la realització d’una enquesta sociolingüística a les Illes Balears sobre els coneixements lingüístics, usos i representacions de la població de les Illes Balears.

Amb aquesta finalitat, té per objecte establir els termes de cooperació metodològica, l’intercanvi d’informació i els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre la UIB i el Departament de Cultura per dur a terme una enquesta sobre usos lingüístics a les Illes Balears, tot garantint al màxim la comparabilitat amb els resultats d’estudis anteriors al mateix territori.

Segon. Compromisos de les parts

Ambdues entitats es comprometen a intercanviar informació de manera ràpida i eficaç per tal de fer efectius els aspectes següents:

 • Acordar les grans línies del projecte tècnic de recerca.
 • Elaborar la versió definitiva del qüestionari, així com les normes de validació internes del qüestionari.
 • Acordar els continguts i les normes gràfiques dels models de cartes a trametre a la població objecte de l’enquesta.
 • Impartir els cursos formatius que siguin necessaris a l’equip d’enquestadors.
 • Realitzar coordinadament el seguiment i la supervisió presencial i a distància de les diferents fases de realització del treball de camp, de l’assignació d’incidències i del compliment de les normes de substitució.
 • Acordar el pla de tabulació dels resultats sintètics.
 • Acordar el pla de difusió i comunicació dels resultats de l’enquesta.
 • Controlar el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal.
 • Informar a les pàgines web respectives i divulgar a la premsa i publicacions que es considerin adients sobre la realització de l’enquesta i els seus objectius, per tal d’obtenir el màxim suport de la població i els professionals.
 • Difondre els resultats obtinguts, acordant les vies de difusió i comunicació dels resultats.

La UIB, a través del Servei Lingüístic, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el GRESIB, atendrà els aspectes següents:

 • Elaboració del disseny mostral d’acord amb els requisits estadístics homologables a l’Enquesta d’usos lingüístics a la població (EULP 2013).
 • Realització, amb mitjans propis de la UIB, de l’enquestació telefònica, que inclou la selecció i la formació dels enquestadors que duran a terme les entrevistes.
 • Anàlisi, tractament de dades i elaboració dels informes de resultats, que es concretaran en un conveni per a 2015.

La DGPL atendrà els aspectes següents:

 • Contractació d’una empresa especialitzada, en els termes descrits al pacte tercer, que dugui a terme les tasques del treball de camp següents: elaboració de la mostra; programació del qüestionari; registre de les dades recollides en l’enquestació; codificació, depuració i processament de les dades; elaboració i tabulació d’una base de dades, i confecció de les taules de dades sintètiques.
 • Supervisió general del procés que garanteixi l’homologació amb l’EULP 2013 i amb l’EULIB 2004.

Tercer. Compromisos econòmics

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, per part seva, ha assumit la contractació menor per un import de 19.995 euros, en concepte de despeses de diverses tasques del treball de camp a realitzar dins el 2014, a càrrec de la partida CU11 D / 227001300 / 4510 / 0000, de l’exercici de 2014.

La UIB, per part seva, a través del Servei Lingüístic, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el GRESIB, assumirà, amb els mitjans humans i d’infraestructura propis, la realització de l’enquestació telefònica del treball de camp.

Quart. Comissió de seguiment del conveni

Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar per l’aplicació del conveni, integrada pels membres d’ambdues institucions, amb la composició següent:

Pel Departament de Cultura:

 • La directora general de Política Lingüística, o la persona que delegui.
 • La subdirectora general de Política Lingüística.
 • El responsable d’estudis i indicadors de la DGPL.

Per la UIB:

 • La vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, o la persona que delegui.
 • El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, o la persona que delegui.
 • La directora del Servei Lingüístic de la UIB.

La comissió de seguiment té les funcions següents:

a) Impulsar i avaluar les tasques que es duguin a terme en aplicació d’aquest conveni.
b) Proposar les modificacions que escaiguin al conveni durant l’aplicació.
c) Resoldre de manera amistosa les possibles controvèrsies que puguin sorgir de la interpretació o aplicació d’aquest conveni.
d) Qualsevol altra relacionada amb el contingut d’aquest conveni que les parts acordin.

Cinquè. Terminis

El termini de la realització del treball de camp de l’enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears acabarà el 31 de desembre de 2014.

Sisè. Propietat i difusió dels resultats

El Departament de Cultura i la UIB són els titulars dels drets sobre els resultats dels treballs objecte d'aquest conveni i els podran utilitzar per a qualsevol activitat de la seva competència.

La DGPL i la UIB podran difondre de mutu acord els resultats dels treballs objecte del conveni en els formats i pels procediments que determinin. En tots els casos, sempre es farà constar com a font l’expressió següent:

«Universitat de les Illes Balears i Generalitat de Catalunya - Direcció General de Política Lingüística, Enquesta d’usos lingüístics ILLES BALEARS, 2014.»

D’altra banda, tota la informació que es derivi dels treballs conjunts en forma de resultats, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY NC ND) tipus «Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada», de manera que sempre se n’hagi de citar l’autoria i se’n permeti per endavant la còpia, la distribució i la comunicació pública, tret dels usos comercials i les obres derivades, per als quals caldrà demanar permís.

Setè. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal obtingudes en l'estudi dels projectes tindran caràcter confidencial i seran tractades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable, és a dir, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Pel que fa a Catalunya, en el cas de les dades sotmeses a secret estadístic, es regularan per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i la resta de normativa que també calgui aplicar.

Vuitè. Interpretació i compliment

La UIB i la Direcció General de Política Lingüística es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni es pugui assolir en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran al si de la comissió de seguiment prevista al pacte quart.

Novè. Causes d'extinció

Són causes d'extinció del conveni:

a) L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos adquirits.
b) L’acord mutu de les parts, mitjançant document escrit.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
d) La denúncia d'una de les parts, comunicada per escrit a l'altra part amb una antelació de dos mesos.
e) Qualsevol altra de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

Desè. Vigència

Els efectes d’aquest conveni comencen el dia 1 de setembre de 2014 i acabaran el 31 de desembre de 2014.

Onzè. Règim jurídic

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de la legislació aplicable sobre contractes del sector públic.

I, com a prova de conformitat i d’acceptació, els representants de les parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l’encapçalament.

Per la Generalitat de Catalunya,
Ferran Mascarell
Conseller de Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.