Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA GEOMA CEN, SL 

Palma, 26 de gener de 2015 

REUNITS 

D’una part, el senyor José M. Martí Sauras, com a administrador de l’empresa GEOMA CEN, SL, amb CIF núm. B57896011 i domicili social al carrer Polígon Industrial Son Llaüt, vial 3, nau 2B, 07320 Santa Maria del Camí.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb CIF núm. Q0718001A i domicili social a la Cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN 

Que l’empresa GEOMA CEN, SL, té, entre altres objectius, la realització d'estudis d'investigació en el camp de la geofísica aplicada a l'agricultura i fisiologia de les plantes mediterrànies.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del personal docent i investigador pertanyent als seus departaments, facultats, escoles i instituts de recerca, té entre els seus objectius la investigació.

Que ambdues parts consideren que per dur a terme una investigació en les millors condicions és necessària una entesa i col·laboració formals, motiu pel qual se signa aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius

Aquest acord s’estableix per desenvolupar accions específiques de recerca i divulgació científica en el camp de la geofísica aplicada a l'agricultura i fisiologia de les plantes mediterrànies, en els termes que s’acordin en els protocols respectius.

Segona. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà d’acord amb els objectius i les àrees d’interès definits als programes i activitats diversos. Les àrees de cooperació particulars es desenvoluparan en cada acció específica, tal com es detalla a continuació.

Tercera. Accions específiques

Per a cada acció específica s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L’origen, la naturalesa i la descripció de l'acció específica.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
3. La durada de l'acció.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el desenvolupament de l'acció i la seva distribució.

Aquests protocols d'acció específica han de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de comprimís financer assumit per les parts en el moment de la firma d’aquest acord.

Per a cada acció s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultat d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d’ambdues parts, amb les limitacions establertes, si escau, als diferents documents signats.

Sisena. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de cada part per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament si no és prèviament denunciat per alguna de les parts. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per GEOMA CEN, SL,
José M. Martí Sauras
Administrador

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.