Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ DE LA SUPERVISIÓ IN SITU A L’ESTABULARI DE L’IdISPa

Palma, 27 de gener de 2015

PARTS

El senyor Martí Sansaloni Oliver, president del Patronat de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, que actua en representació de la FISIB, de conformitat amb el que estableix l’article 24, apartats a) i j), dels Estatuts de l’entitat (d’ara endavant, entitat col·laboradora), entitat que dota de personalitat jurídica i és l’encarregada de la gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) en virtut del que estableixen les clàusules 1.4 i 9.1 del Conveni de col·laboració científica entre la FISIB, la Conselleria de Salut, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la creació i el desenvolupament de l’IdISPa, subscrit el 23 de desembre de 2013.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

1. El 23 de desembre de 2013 es va signar el Conveni de col·laboració científica entre la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears, la Conselleria de Salut, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la creació i el desenvolupament de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa).

L’objecte de l’esmentat conveni és la constitució de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, mitjançant l’associació de la Conselleria de Salut, la FISIB, el Servei de Salut de les Illes Balears i la UIB, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d’instituts d’investigació sanitària.

Segons el Reial decret 339/2004, l’acreditació permetrà a l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, del qual forma part la UIB, integrar-se dins una xarxa d’instituts d’investigació vinculats al Sistema Nacional de Salut i emprar l’acreditació com a element de difusió de les seves activitats d’investigació. Així mateix, per a l’Instituto de Salud Carlos III l’acreditació dels instituts constitueix una garantia del correcte finançament de la investigació, assegura el bon ús dels recursos públics i privats i una correcta pràctica en investigació i de transferència dels resultats de la investigació a la pràctica clínica i permet identificar les institucions d’investigació d’excel·lència i els seus indicadors temàtics, de qualitat, d’eficàcia i d’eficiència.

L’Instituto de Salud Carlos III és l’organisme gestor de les activitats de l’acció estratègica en salut (AES) englobada en el Pla estatal d’investigació científica, tècnica i d’innovació 2013-2016. L’AES preveu, dins el Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, un Subprograma estatal de generació de coneixement, una part del qual va dirigit, únicament, a projectes integrats d’excel·lència en els instituts d’investigació sanitària acreditats.

2. D’acord amb la clàusula tercera del conveni de creació de l’IdISPa, uns dels objectius principals de l’institut són promoure les relacions i els intercanvis entre els investigadors i els grups d’investigació que pertanyen als distints centres adscrits a l’institut i fomentar la col·laboració amb altres institucions i entitats nacionals i internacionals.

3. L’IdISPa té, a les seves instal·lacions dedicades a la investigació, una zona de 422 m2 per a experimentació animal que inclou un estabulari convencional proveït de dos quiròfans experimentals, per donar suport a la investigació preclínica i l’entrenament en noves tècniques quirúrgiques.

4. El Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, inclosa la docència, estableix a l’article 16 que els criadors, subministradors i usuaris i els seus establiments han d’estar autoritzats per l’òrgan competent amb caràcter previ a l’inici de les seves activitats. L’autorització ha d’estar condicionada al compliment, almenys, dels requisits establerts a l’esmentat reial decret.

5. L’article 15 del Reial decret 53/2013 exigeix que el personal que realitzi les funcions establertes a l’apartat 2 de l’esmentat article, reuneixi els requisits de capacitació exigits per la normativa.

El Reial decret 1201/2005, de 10 d’octubre, derogat pel Decret 53/2013, establia a l’article 9.1 que les persones que duguessin a terme procediments o en formassin part i les persones que estiguessin encarregades de la cura d’animals utilitzats en procediments, incloses les tasques de supervisió, havien de tenir la preparació i formació adequada, acreditada mitjançant la possessió d’un títol acadèmic considerat adequat a aquests efectes per l’autoritat competent. Aquest personal s’enquadrava en una de les categories professionals descrites a l’annex I de l’esmentat reial decret.

Així mateix, mitjançant la disposició transitòria tercera, s’establia que, no obstant el que disposa l’article 9.1, l’autoritat competent podia decidir, a sol·licitud de l’interessat —que s’havia de presentar dins el termini de sis mesos següents a la publicació de l’esmentat reial decret al Butlletí Oficial de l’Estat—, no exigir la possessió del títol acadèmic corresponent al personal que acreditàs suficientment que es realitzaven les tasques i funcions previstes a l’article 9.1 i a l’annex I durant un període de temps diferent (entre 2 i 10 anys), en funció de la categoria (A, B, C i D).

6. L’article 14 del Reial decret 53/2013 estableix els requisits generals que han de complir els criadors, subministradors i usuaris. Quant al personal, estableix que s’ha de designar, almenys, un especialista responsable del benestar dels animals, que serà responsable in situ de la supervisió del benestar i cura dels animals a l’establiment; almenys un veterinari, en endavant el veterinari designat, un altre especialista titulat equivalent, amb coneixement i experiència en medicina d’animals de laboratori, i una o diverses persones físiques que siguin responsables in situ del compliment de l’esmentat reial decret.

No obstant això, l’apartat 5 de l’article 14 preveu que una mateixa persona pot realitzar diverses o totes les funcions a les quals fa referència l’esmentat article, sempre que reuneixi els distints requisits de capacitació establerts al Reial decret 53/2013 i a la resta de normativa aplicable.

7. La disposició transitòria cinquena del Reial decret 53/2013, amb el títol «Personal capacitat per realitzar les funcions indicades a l’article 15», estableix que en el termini de 12 mesos des de la publicació d’aquest reial decret, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb l’informe previ dels ministeris d’Educació, Cultura i Esport i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, desenvoluparà els requisits de la formació del personal a què es refereix l’article 15.

Mentre no es desenvolupin aquests requisits, es considera capacitat per realitzar les diferents funcions de l’article 15.2 del Reial decret 53/2013 el personal reconegut o homologat que s’indica a la disposició transitòria cinquena del Reial decret 53/2013, que té en compte les categories establertes a l’annex I del Reial decret 1201/2005, de 10 d’octubre.

D’acord amb el que s’ha exposat, es considera capacitat per assumir la responsabilitat de la supervisió in situ del benestar i cura dels animals, el personal reconegut o homologat com a categoria D1. Per assumir les funcions de veterinari designat, es considera capacitat el personal reconegut o homologat com a categoria D2.

Ara per ara, i malgrat que ha acabat el termini de 12 mesos establert a la disposició transitòria cinquena, no s’han desenvolupat els requisits de formació del personal a què es refereix l’article 15.

8. L’article 15, apartat 6, del Reial decret 53/2013 estableix que els òrgans competents han de garantir, mitjançant autorització o altres mitjans adients, la capacitació del personal per dur a terme les funcions indicades a l’apartat 2.

9. Actualment, la FISIB està iniciant el procediment d’autorització de l’estabulari de l’IdISPa, per a la qual cosa ha de complir els requisits exigits al Reial decret 53/2013.

10.  La FISIB té contractada, mitjançant contracte d’obra i servei, una veterinària que no compleix amb els requisits establerts a la normativa aplicable. No obstant això, d’acord amb el que estableix l’article 15.6 del Reial decret 53/2013, l’òrgan competent per autoritzar l’obertura de l’estabulari —la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori — pot garantir la capacitació del personal a través d’autorització o d’altres mitjans adequats.

11. La UIB, al seu estabulari, disposa de personal amb la capacitació adequada per assumir la responsabilitat de la supervisió del benestar i cura dels animals i per assumir les funcions de veterinari designat i que, per tant, pot dur a terme la supervisió a l’estabulari de l’IdISPa.

12. La supervisió adient perquè l’òrgan competent garanteixi la capacitació de la veterinària de l’IdISPa dependrà del nombre d’hores de la jornada laboral de la veterinària i del nombre de projectes autoritzats que es desenvolupin a l’estabulari.

13. Atès que la jornada laboral és de 37,5 hores i que els projectes, que inicialment es durien a terme a l’estabulari de l’IdISPa, serien amb rates, ratolins i conills, es considera que la supervisió adient per part de la veterinària de la UIB és de dues hores setmanals presencials a les instal·lacions de l’estabulari de l’IdISPa i de vuit hores setmanals no presencials. En cas d’urgència, es faria una supervisió immediata.

14. La veterinària de l’IdISPa farà una estada de 100 hores a les instal·lacions de l’estabulari de la UIB per tal d’adquirir experiència per dur a terme les funcions de l’article 15.2.e i 15.2.f del Reial decret 53/2013.

15. La UIB i l’IdISPa han de cooperar en el compliment obligat de la normativa sobre prevenció de riscs laborals. Per això, la UIB i l’IdISPa s’informaran recíprocament sobre els riscs inherents a les tasques previstes, les instruccions de treball adequades i les mesures de prevenció i protecció que s’han d’adoptar. D'altra banda, la UIB i l’IdISPa, com a entitats titulars del centres de treball on es realitzaran físicament les tasques acordades, es lliuraran recíprocament les instruccions d’actuació en cas d’emergència a fi que les facin saber als seus treballadors, i a més s’informaran recíprocament sobre la formació preventiva i la vigilància de la salut del seu personal. L’incompliment per part de la UIB o l’IdISPa de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscs facultarà qualsevol de les dues institucions per resoldre el conveni.

16. La FISIB té creada a la seva relació de llocs de treball una plaça de veterinari d’estabulari. En aquest moment ha de tramitar una modificació de la RLT per adaptar la plaça als requisits exigits per la normativa en matèria de protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics. Una vegada aprovada pels òrgans competents la modificació de la RLT, tramitat prèviament el pertinent expedient, la plaça s’ha de cobrir mitjançant una interinitat en lloc vacant.

17. Mentre es duen a terme aquests tràmits i atesa la necessitat d’obtenir al més aviat possible l’autorització per a l’obertura i el funcionament de l’estabulari de l’IdISPa, com a conseqüència de la urgència de l’inici de les activitats d’investigació en projectes —amb experimentació animal— concedits i autoritzats, i perquè és requisit per obtenir l’acreditació com a institut d’investigació sanitària, les dues parts manifesten l’interès a signar aquest acord perquè personal de la UIB amb la capacitació adequada pugui realitzar la supervisió in situ a l’estabulari de l’IdISPa.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents  

CLÀUSULES

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la UIB i la FISIB perquè la doctora Teresa de Francisco, veterinària designada de l’estabulari de la UIB —que posseeix la capacitació adequada per assumir la responsabilitat de la supervisió del benestar i cura dels animals, i per assumir les funcions de veterinari designat— realitzi la supervisió a l’estabulari de l’IdISPa.

2. Compromisos de les parts

2.1. La FISIB assumeix els compromisos següents:

    Comunicar a la Direcció General de Medi Rural i Marí, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que la veterinària designada de l’estabulari de la UIB — doctora De Francisco— durà a terme la supervisió in situ a l’estabulari de l’IdISPa fins que la FISIB pugui cobrir la plaça de veterinari designat d’estabulari amb personal degudament capacitat.

2.2. La UIB assumeix els compromisos següents:

    Realitzar la supervisió in situ a l’estabulari de l’IdISPa, que durà a terme la doctora Teresa de Francisco —veterinària designada de l’estabulari de la UIB— durant dues hores presencials i vuit de no presencials a la setmana, i de forma gratuïta.
    Col·laborar amb la Direcció General de Medi Rural i Marí, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i amb la FISIB en tot el que estigui relacionat amb l’autorització i la supervisió de l’estabulari de l’IdISPa.

3. Exclusió de relació laboral

La realització de la supervisió no dóna lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d’una relació laboral amb la FISIB.

4. Finançament

Aquest conveni no comporta cap compromís de despesa.

5. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i la vigència serà d’un any, revisable i prorrogable automàticament per anualitats, sempre que no hi hagi un canvi en les condicions establertes.

6. Causes de resolució

A més de la causa establerta a la clàusula anterior, són motiu de resolució del conveni les causes següents:

— L’acord mutu de les parts.
— 
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que constitueixen l’objecte del conveni.
— Qualsevol altre incompliment greu o manifest de les clàusules.

7. Naturalesa del conveni i jurisdicció competent

La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i, en conseqüència, les qüestions litigioses que puguin sorgir amb motiu de l’aplicació, la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes d’aquest conveni queden sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que, amb caràcter previ, les parts que el subscriuen es comprometin a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir.

8. Exclusió de l’aplicació de la normativa sobre contractes del sector públic

D’acord amb l’article 4.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aquest conveni de col·laboració queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, sens perjudici d’aplicar-hi els seus principis rectors per resoldre els dubtes que es plantegin.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la FISIB,
Martí Sansaloni
President del Patronat de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2015, i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.