Escoltar

Convenis i acords marc

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CERCLE D'ECONOMIA DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 18 de març de 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), i l’article 36 dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

I de l'altra, el senyor Andreu Rotger Amengual, president del Cercle d'Economia de Mallorca (d'ara endavant, el Cercle) i representant d'aquest segons l’article 25.a) dels Estatuts de l'associació.

Ambdues parts es reconeixen mútuament, quant a les parts que representen, capacitat legal suficient per subscriure aquest acord de col·laboració i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per prestar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la LOU.

Per altra part, la UIB està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, fet que suposa prestar atenció al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes, tal com estableixen l’article 3.1 dels seus Estatuts.

Finalment, l’article 147 dels Estatuts esmentats preveu que la UIB fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Segon. El Cercle es configura com una associació constituïda a l'empara del que preveu l’article 22 de la Constitució i regula el seu funcionament d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 11/2002, de 22 de març, d’associacions. Té el domicili a l’avinguda Jaume, III, 2, entresòl 2, Palma.

L’objecte de l’associació, de conformitat amb l’article 2 dels seus Estatuts, és «cooperar en la revitalización y modernización de la vida económica de las islas; contribuir al progreso y al bienestar social; llevar a cabo los estudios de carácter económico que se estimen oportunos; actualizar los conocimientos de sus socios, mediante la organización de seminarios, coloquios, conferencias y publicaciones de estudios; mantener una actitud activa y a la vez respetuosa ante la toma de decisiones de los agentes públicos, manifestando y haciéndoles llegar sus opiniones e iniciativas, así como a la sociedad».

Tercer. El Cercle considera que la Universitat és un pilar fonamental en el desenvolupament present i futur de la societat de les Illes Balears i per això té interès a contribuir especialment en els graus d'Administració d'Empreses, de Turisme, de Dret i de Relacions Laborals, així com en els màsters universitaris relacionats, i en la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

Quart. Ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor els seus objectius establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels mitjans materials i personals, i d’aquesta forma mantenen i actualitzen la col·laboració establerta en virtut de l’acord de col·laboració signat el 12 de juny de 1996.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. La UIB i el Cercle declaren formalment i acorden que potenciaran las seves relacions mitjançant l'articulació de distintes fórmules de cooperació que aportin solucions concretes i efectives que afavoreixin especialment la posada en marxa d'activitats que completin la formació dels estudiants, a més de la cooperació mútua.

Segon. La UIB i el Cercle, dins el marc d'intencions exposat, es comprometen a constituir una comissió mixta integrada pel Rector de la UlB i el president del Cercle o les persones que deleguin, així com un màxim de tres representants de la UIB i un màxim de tres representants del Cercle.

Aquesta comissió mixta es reunirà com a mínim dues vegades a l'any amb els objectius següents:

1r. Presentar propostes que articulin les fórmules de cooperació abans esmentades.
2n. Analitzar la possibilitat que el Cercle estableixi convenis amb la UIB perquè personal docent i/o investigador o estudiants puguin fer o col·laborar per compte del Cercle per fer estudis aplicats sobre temes d'economia, gestió empresarial i dret.
3r. Posar a l’abast de la UlB empresaris i professionals perquè mitjançant la seva participació en seminaris, xerrades, classes o conferències puguin aportar la seva experiència i el seu punt de vista per incrementar la formació dels estudiants.
4t. Articular, dins la mesura del Cercle i en particular dels seus associats, la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses i despatxos professionals.
5è. Articular mecanismes per a la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic i de suport a programes d’innovació.
6è. Articular la col·laboració UIB-Cercle en actuacions per fomentar l'emprenedoria.
7è. Canalitzar les propostes del Cercle per als treballs de fi de grau i de màster, en el marc dels Premis de transferència de coneixement per a TFG i TFM que actualment organitzen la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el vicerectorat amb competències d'Innovació i Transferència i el vicerectorat amb competències d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, o altres iniciatives futures.

Tercer. La realització de cada programa o projecte concret s’haurà d’articular mitjançant un protocol. Els protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució d'aquests recursos.
 5. Els drets de propietat intel·lectual dels resultats obtinguts.

Quart. El Cercle es brinda a oferir el seu punt de vista a la UIB quant a les línies mestres que segons el seu parer haurien de contenir els plans d'estudis dels graus abans esmentats amb la finalitat d’ajustar-los a les necessitats de la realitat econòmica i social.

Cinquè. El Cercle es compromet a transmetre als seus socis la inquietud que la UIB manifesta perquè els estudiants dels graus d’Economia, d'Administració d'Empreses, de Turisme, de Dret i de Relacions laborals, així com dels màsters universitaris que s’hi relacionen, puguin fer pràctiques a les seves empreses i als seus despatxos professionals.

Sisè. Ambdues parts es comprometen, en la mesura de les seves possibilitats i disponibilitats, a aportar els mitjans personals i materials per desenvolupar les activitats que es duguin a terme en cada moment.

Setè. El Cercle ofereix als estudiants de darrer curs dels graus abans esmentats i als estudiants de postgrau:

 • La possibilitat d'assistir als actes del Cercle que considerin del seu interès.
 • La possibilitat que els alumnes puguin integrar-se com a socis en condicions especials al Cercle.

 

Vuitè. La UIB i el Cercle intercanviaran informació de caràcter econòmic, empresarial, sectorial i de qualsevol altra índole que ambdues part considerin d’interès comú.

Novè. El present acord tindrà una vigència de dos (2) anys comptats a partir de la data de la signatura i es prorrogarà automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. Les parts podran, de mutu acord, sol·licitar la modificació o finalització de l'acord almenys dos (2) mesos abans de la data de venciment, i la decisió s'ha de comunicar per escrit de forma fefaent. En qualsevol cas, les activitats que hi hagi en funcionament s'hauran d’acabar encara que el present acord no es renovi.

En conseqüència, el present acord marc de col·laboració substitueix i deixa sense efectes el subscrit per les parts el dia 12 de juny de 1996.

Ambdues parts llegeixen el present acord de col·laboració i, com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts, el signen en dos exemplars al lloc i en la data que figura a l'encapçalament.

Pel Cercle d'Economia de Mallorca,
Andreu Rotger
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de febrer de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.