Convenis i acords marc

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) I EL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS)

Palma / Barcelona, 24 de març de 2015

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (CIF núm. Q-0718001A), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel quaI s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (CIF núm. S-0800099-D), en endavant BSC-CNS, amb seu social a Barcelona, c/ Jordi Girona, 31, com a representant d'aquesta entitat, en virtut de les competències atorgades per l'article 15 apartat i) dels Estatuts i fent ús de les facultats conferides.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

MANIFESTEN

  1. Que ambdues institucions actuen dins el marc de col·laboració establert ente les parts.
  2. Que entre els objectius estratègics de les dues institucions figura la millora de les respectives posicions estratègiques davant les institucions europees en general, i de manera particular, la millora en la captació de recursos econòmics per a la recerca i la innovació mitjançant la participació en el programa Horizon 2020 (H2020) de la Unió Europea, en tots els àmbits propis de cadascuna de les institucions.
  3. Que la professora Teresa Riera Madurell, catedràtica d'universitat de la UIB, té una llarga i reconeguda trajectòria com a membre del Parlament Europeu i ha actuat com a ponent del programa H2020 esmentat.
  4. Que ambdues institucions tenen la voluntat d'actuar de manera conjunta per tal d'assolir els objectius estratègics esmentats més amunt.

Per tot això estableixen el present conveni específic, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

La professora Teresa Riera Madurell actuarà corn a representant de les dues institucions, UIB i BSC-CNS, davant les institucions europees relacionades amb la política de la Unió Europea en matèria de R+D+I. Les seves responsabilitats inclouran:

  • Identificar-se i presentar-se davant els principals actors a les institucions europees amb competències en matèria de R+D+I, per tal d'ampliar la presència institucional d’ambdues parts.
  • Facilitar l'accés dels investigadors d’ambdues institucions als agents esmentats. Orientar ambdues institucions en la capacitació dels seus tècnics en termes de política europea en general i, de manera especial, en els relacionats amb la política científica.
  • Orientar ambdues institucions en la formulació de projectes científics i accions estratègiques de capacitació, d'innovació i de transferència.

SEGONA

El BSC-CNS es compromet a aportar anualment la quantitat de 10.000 euros a la UIB com a contribució a la contractació del professorat necessari per cobrir la docència assignada a la professora Teresa Riera Madurell.

TERCERA

Ambdues parts es comprometen a establir, dins els dos mesos següents a la signatura del conveni, un calendari d'activitats i actuacions concretes a realitzar en el termini d'un any, que serà aprovat pel Rector de la UIB i el director del BSC-CNS.

Aquestes activitats i actuacions inclouran, entre d'altres, accions de capacitació dels tècnics de les dues institucions en matèria de política europea en general i, de manera particular, en política científica.

QUARTA

Es crearà una comissió de seguiment formada per dos representants de cadascuna de les parts per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients. Les actuacions realitzades seran objecte de revisió anual.

CINQUENA

El conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una vigència d’un any, prorrogable per acord mutu de les parts. Les parts podran proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de R+D+I i les accions d'innovació, capacitació i transferència, així com els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni específic en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la UIB,
Llorenç Huguet
Rector

Pel BSC-CNS,
Mateo Valero
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).