Escoltar

Convenis i acords marc

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER FOMENTAR LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL I ELS PROGRAMES DE MOBILITAT DE LA UIB

Palma, 17 de març de 2015

REUNITS

D'una part, mossèn Joan Bauzà Bauzà, president del Capítol de la Catedral de Mallorca per elecció dels canonges i nomenament del bisbe de Mallorca en data 7 d'octubre de 2013, i en virtut de l'article 14.1 dels Estatuts del Capítol, que atorga al degà president la competència d'exercir l'autoritat directiva i executiva en totes les tasques del Capítol, amb domicili legal al carrer del Capiscolat, 2, 1r, 07001 Palma (Mallorca).

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per promoure la internacionalització de la UIB, d’acord amb el conveni marc aprovat pel Consell de Direcció de data 6 de maig de 2014 i ratificat pel Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, on expressaven l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions.

ACORDEN

PRIMER. La UIB, mitjançant el seu Servei de Relacions Internacionals i la persona designada per la UIB com a responsable de coordinar el conveni marc aprovat pel Consell de Direcció de data 6 de maig de 2014 i ratificat pel Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, coordinarà conjuntament amb el del Capítol de la Catedral de Mallorca les visites guiades a la Catedral de Mallorca que faran gratuïtament els estudiants de programes de mobilitat de la UIB procedents d’altres universitats durant la setmana de benvinguda, els mesos de setembre i febrer de cada curs acadèmic, i els estudiants dels cursos d'estiu durant el mes de juliol.

SEGON. La UIB es compromet a informar el Capítol de la Catedral de Mallorca, amb suficient antelació, de la data i hora previstes i del nombre d’estudiants que puguin realitzar la visita a la Catedral de Mallorca.

TERCER. La UIB es compromet a anunciar dins el programa de benvinguda als estudiants internacionals i als estudiants de cursos d'estiu que la visita gratuïta a la Catedral de Mallorca és possible per voluntat del Capítol de la Catedral de Mallorca amb la finalitat de fomentar els valors culturals i religiosos que emmarca la Catedral de Mallorca, que ja es varen reflectir en el conveni marc subscrit amb la UIB el passat 14 de juliol de 2014 i que es desenvolupen en el present conveni.

QUART. Per a altres visites de professors i investigadors de caire internacional a la UIB, el Capítol de la Seu autoritza la possibilitat de fer visites gratuïtes, guiades o no, a la Catedral de Mallorca. En aquest cas és necessari que el Servei de Relacions Internacionals de la UIB ho sol·liciti, en un termini d’almenys una setmana, al Capítol de la Catedral de Mallorca, informant de la data i hora de la visita i el nombre de professors/investigadors internacionals que hi participaran.

CINQUÈ. La UIB es compromet a adreçar a l’altra part un informe on s’indicarà el nombre de persones i la universitat de procedència en acabar cada visita a la Catedral de Mallorca. Els informes també formaran part de la Memòria anual de la UIB.

SISÈ. Aquest conveni té una vigència d’un any, si bé s’entendrà prorrogat pel mateix temps sempre que cap de les parts no manifesti el contrari.

Com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, un per a cada una de les parts.

Per la Seu de Mallorca,
Joan Bauzà
President del Capítol de la Catedral

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.