Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT I EL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA COEDICIÓ DE LES COL·LECCIONS BIBLIOTECA MARIAN AGUILÓ I BIBLIOTECA MIQUEL DELS SANTS OLIVER

Palma,
Barcelona, 2 de gener de 2015

REUNITS

D’una part, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, que té el domicili a la ctra. de Valldemossa, km 7,5, Palma (CP 07122), i el NIF Q-0718001-A.

De l'altra, el director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, senyor Josep Massot i Muntaner, amb domicili al carrer Ausiàs Marc, 92-98, de Barcelona, amb el CIF A59056853.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, per tant,

MANIFESTEN

El seu interès a coeditar les col·leccions Biblioteca Marian Aguiló i Biblioteca Miquel dels Sants Oliver.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Publicacions de l’Abadia de Montserrat es farà càrrec de l’edició i distribució comercial dels originals de les col·leccions Biblioteca Marian Aguiló i Biblioteca Miquel dels Sants Oliver que hagi acceptat l’editorial i aprovat el Consell d’Edició d’Edicions UIB.

2. A la portada interior dels llibres d'ambdues col·leccions hi haurà de figurar el nom d’Edicions UIB, juntament amb el de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. A part es farà constar «Col·lecció impulsada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i dirigida per Joan Mas i Vives i Josep Massot i Muntaner». A la contracoberta dels llibres es posarà el logotip d’ambdues parts.

3. Publicacions de l’Abadia de Montserrat es farà responsable de la preparació dels originals per a la impremta, de la correcció de proves, del tiratge i de l’enquadernació dels volums. Es farà càrrec de totes les despeses originades per aquests processos i informarà del nombre d’exemplars del tiratge de cada títol. Igualment es farà càrrec de la liquidació dels drets d’autor.

4. Les aportacions econòmiques seran les següents:

 1. Universitat de les Illes Balears: 1.500 euros, més 4% d'IVA, per títol, amb un màxim de 3.000 euros més IVA anuals. Aquesta despesa la suportarà Edicions UIB.
 2. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General: 500 euros, més 4% d'IVA, per títol, amb un màxim de 1.000 euros més IVA anuals.

Aquestes quantitats es revisaran anualment d’acord amb l’augment oficial de l'IPC.

5. El nombre màxim de títols anuals publicats en aquesta coedició serà de dos entre les dues col·leccions, sens perjudici que Publicacions de l’Abadia de Montserrat en pugui publicar més, assumint totes les despeses.

6. Publicacions de l’Abadia de Montserrat lliurarà gratuïtament a Edicions UIB 50 exemplars de cada títol. A més, n’entregarà 50 exemplars al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Publicacions de l’Abadia de Montserrat també es farà càrrec dels habituals exemplars d’autor i de publicitat.

7. Publicacions de l’Abadia de Montserrat lliurarà a Edicions UIB una còpia digital del llibre en format pdf. Aquesta còpia podrà oferir-se gratuïtament a través de la web d’Edicions UIB una vegada transcorreguts dos anys des de la data de publicació.

8. Si Edicions UIB desitja més exemplars dels nous títols o dels títols ja publicats, tant per a promoció com per a venda directa mitjançat comerç electrònic, els podrà adquirir directament a Publicacions de l’Abadia de Montserrat amb un descompte del 50% sobre el preu de venda al públic.

9. Tant Publicacions de l’Abadia de Montserrat com Edicions UIB inclouran en els seus respectius catàlegs les publicacions objecte d’aquest acord. Edicions UIB només les podrà vendre mitjançant el seu sistema de comerç electrònic.

10. Publicacions de l’Abadia de Montserrat es compromet a liquidar a Edicions UIB durant els dos anys següents a l’aparició de cada títol el 15% del PVP de les vendes efectives (menys els venuts directament a Edicions UIB). Aquesta clàusula s’aplicarà als títols apareguts a partir de la firma d’aquest conveni.

11. Els directors de les col·leccions informaran el Consell d’Edició d’Edicions UIB de la programació anual.

12. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà una vigència de cinc anys.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Josep Massot
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d’octubre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.