Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA DE MALLORCA 365, L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME CINEMATOGRÀFIC MITJANÇANT EL PROJECTE DE REALITZACIÓ D’ANIMACIÓ PER ORDINADOR «CHANSON D’AMOUR»

Palma, 5 de maig de 2015

PARTS

D’una part, el senyor Álvaro Gijón Carrasco, vicepresident primer de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 (FTPM365), en exercici de les facultats que li atribueix el Decret de Batllia núm. 12164, de 27 de juny de 2012, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 99, de 10 de juliol de 2012.

De l’altra part, la senyora Maria Eugenia Frau Moreno, tinent de batlle de l’Ajuntament de Calvià, que actua en representació legal d’aquest, en virtut del Decret de delegació de funcions aprovat per Resolució de Batllia de 14 de juny de 2011.

De l'altra part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

ANTECEDENTS

1. La FTPM365 és una entitat sense afany de lucre i gestió publicoprivada en matèria de turisme i promoció exterior, inscrita en el Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears el 9 de novembre de 2012, amb el núm. 100000000312, en la qual participen l’Ajuntament de Palma, de forma majoritària, l’Autoritat Portuària de Balears i les principals empreses privades del sector turístic en l’àmbit nacional i internacional.

2. Entre les finalitats i activitats fundacionals de la FTPM365, regulades a l’article 6 dels seus estatuts, publicats al BOIB núm. 52, de 12 d’abril de 2014, hi ha, entre d’altres, promoure, elaborar, produir, editar, difondre i explotar material de divulgació, de publicitat i d’imatge necessari a fi de donar a conèixer els recursos, els béns i els serveis turístics que ofereix la destinació, i fomentar la captació de visitants, així com promoure, i participar-hi, si escau, acords, concerts i convenis amb altres organismes per a la realització d’accions de promoció turística de la ciutat de Palma, com també de la resta de municipis de l’illa de Mallorca.

3. L'Ajuntament de Calvià és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis i té assignades les competències en la direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb el turisme. Especialment, l'article 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de la reforma del règim local de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que estableix la competència pròpia municipal, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en matèria d'informació i promoció de l'activitat turística en l'àmbit local.

4. El municipi de Calvià té diverses zones turístiques o àrees de desenvolupament turístic al terme, que l'Ajuntament està interessat a promocionar. Les esmentades zones es resumeixen en les següents:

 • ZONA 1. Cas Català – Ses Illetes – Bendinat Centre.
 • ZONA 2. Portals Nous – Costa d’en Blanes Sud.
 • ZONA 3. Punta Negra – Son Caliu – Voramar – Palmanova – Son Maties – Magaluf – Torrenova.
 • ZONA 4. Badia de Palma.
 • ZONA 5. El Toro – Nova Santa Ponça – Santa Ponça – Ses Rotes Velles – Es Castellot – Costa de la Calma.
 • ZONA 6. Peguera.

5. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU). La UIB gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, i d'acord amb els seus Estatuts. La UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

6. La UIB disposa d’una unitat d’animació i tecnologies audiovisuals (LADAT) considerada com un centre de referència internacional de formació i realització d’animació, gràcies al reconeixement obtingut per l’obtenció de prop de 200 premis internacionals i més de 800 nominacions en multitud d’esdeveniments i festivals de competició internacionals.

7. El LADAT vol dur a terme un nou projecte de realització d’animació per ordinador, «Chanson d’amour», en el qual la majoria dels escenaris en què es desenvoluparà la història pertanyen Mallorca, cosa que suposa un gran aparador d’aquesta destinació i, consegüentment, una gran promoció turística en l’àmbit internacional.

8. Les produccions són una eficaç eina de promoció per a les localitzacions en què es duen a terme els rodatges. Les imatges que apareixen a la petita i la gran pantalla provoquen el desig de molts d’espectadors de viure i conèixer de primera mà les experiències que susciten, i així ho demostren diversos estudis sobre el turisme cinematogràfic, que indiquen que més de 40 milions de turistes escullen una destinació motivats en gran part per haver-la vist en una producció.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. L’objecte d’aquest conveni és col·laborar en la promoció del turisme cinematogràfic mitjançant la producció del projecte de realització d’animació per ordinador «Chanson d’amour», amb l’objectiu de potenciar els recursos turístics, culturals i patrimonials més emblemàtics del municipi de Calvià i de la ciutat de Palma.

2. El pressupost global per a la realització del curtmetratge d’animació 3D «Chanson d’amour» és de 120.000 euros, dels quals la FTPM365 i l’Ajuntament de Calvià es comprometen a finançar-ne 15.000 cadascun, imposts inclosos, segons les condicions recollides als annexos 1 i 2 de cadascuna d’aquestes entitats. El pagament d’aquestes quantitats s’haurà de dur a terme per transferència al compte corrent número 0487 - 2151 - 10 - 2000000799 de la UIB.

3. La UIB, a través de LADAT, es compromet a dur a terme aquest projecte, el qual es presentarà a diversos festivals i competicions cinematogràfics, com els premis Goya de l’Acadèmia de Cinema Espanyol. Així mateix, farà difusió d’aquest conveni i promocionarà la ciutat de Palma i el municipi de Calvià en els crèdits corresponents i en tots els esdeveniments, activitats i accions relacionats amb el projecte.

4. Al curtmetratge hi ha de figurar una referència explícita al fet que tots els escenaris que hi apareixen es corresponen amb escenaris reals de la ciutat de Palma i del municipi de Calvià i, s'ha de fer referència a això en totes les activitats de difusió i presentació del curtmetratge.

5. Es garanteix, a cadascuna de les parts signants, la utilització d'un mínim de 3 localitzacions en fil argumental del curtmetratge, i la inserció de 3 imatges en els crèdits finals. Cada interessat decidirà les localitzacions que pretengui promocionar, i les indicarà als annexos 1 i 2 d'aquest conveni.

6. La gestió economicoadministrativa del conveni per part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LADAT i la FTPM365 dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

7. El termini de realització del curtmetratge és l'any 2015. En cas que s'incompleixi la realització en el termini establert, la UIB tornaria les quantitats satisfetes per la FTPM365 i l'Ajuntament de Calvià.

8. Sens perjudici dels drets que corresponen als autors i productors del projecte, la FTPM365 i l’Ajuntament de Calvià gaudiran dels drets de reproducció i de comunicació pública, així com de la possibilitat d'utilització d'extractes o fotogrames del curtmetratge com a matèria primera de composicions visuals, a fi de poder difondre l’obra audiovisual, completa o de les imatges relacionades amb la ciutat de Palma i el municipi de Calvià, al seu web i a les fires, workshops i accions promocionals a les quals assisteixi. Tot això sense fins lucratius.

9. Aquest conveni es mantindrà vigent durant la realització, la promoció i la difusió del curtmetratge.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Per la FTPM365,
Álvaro Gijón
Vicepresident primer

Per l'Ajuntament de Calvià,
Maria Eugenia Frau
Tinent de batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de març de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1 / ANNEX 2

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.