Escoltar

Convenis i acords marc

ANNEX A L'ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER INCLOURE L’ÚS COMPARTIT DEL LABORATORI DE RECERCA EN TECNOLOGIES SMARTCITY/SMARTDESTINATION DEL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA POLICIA LOCAL, ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

Palma, 29 d’abril de 2015

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb DNI 41730908-F, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i amb domicili laboral a efectes d’aquest document a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma.

De l’altra, el senyor Guillermo Navarro Garau, regidor de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, en virtut del Decret de Batllia núm. 8436, de 13 de maig de 2013.

Les parts, en la qualitat indicada, es reconeixen plenament i mútuament capacitat legal suficient en dret per signar aquest document, i aquest efecte,

EXPOSEN

Que l’Ajuntament de Palma (Policia Local) té a la primera planta de l’edifici de l’avinguda d’Amèrica, 11, el Departament d’Innovació i Desenvolupament, amb el laboratori de recerca en tecnologies SmartCity/SmartDestination dins l’àmbit de la seguretat, que actua com a espai d’intercanvi entre els diferents actors de la innovació a la ciutat de Palma de Mallorca. Dins aquest laboratori es disposa d’espais d’oficines i de treball per desenvolupar tasques de recerca i transferència.

Que la UIB treballa en recerca i formació lligada a tecnologies SmartCity/SmartDestination a través del grup de treball en SmartCity/SmartDestination, i que per facilitar la definició d’accions R+D+I conjuntes es necessita un espai d’intercanvi entre les parts participants.

Que la UIB manté un conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma en l’àmbit de les noves tecnologies.

Ambdues parts consideren que seria beneficiós per al compliment dels seus respectius fins establir un document de cessió d’espai per a la coordinació, la planificació d’accions de recerca i la formació conjuntes entre les dues institucions, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. ACTUACIONS

 1. L’Ajuntament de Palma cedeix gratuïtament a la UIB l’ús compartit d’un espai dins el laboratori de recerca en tecnologies SmartCity/SmartDestination, avinguda d’Amèrica, 11, per tal que s’hi pugui instal·lar l’equipament necessari tant d’infraestructures com de personal per desenvolupar tasques relatives a projectes que pugui dur a terme la UIB en col·laboració amb àrees de l’Ajuntament de Palma i el Departament d’Innovació i Desenvolupament de la Policia Local.
 2. L’espai es podrà adaptar en funció de les tasques que hi siguin desenvolupades a convenir amb el responsable del laboratori.
 3. L’Ajuntament de Palma hi facilitarà l’accés al personal autoritzat de la UIB. Per part seva, la UIB facilitarà a l’Ajuntament de Palma la llista de persones autoritzades per accedir a l'espai cedit.
 4. L’Ajuntament de Palma facilitarà les connexions als serveis de comunicacions i l’accés als quadres elèctrics de l’edifici i per a altres subministraments, tal com siguin necessaris, amb l’autorització prèvia del responsable del laboratori.
 5. L’Ajuntament de Palma i la UIB accepten aquestes cessions d’ús de l’espai, les infraestructures i els drets descrits anteriorment, i aquest document serveix com a títol suficient entre les parts per a l’ocupació.
 6. La UIB eximeix l’Ajuntament de Palma de qualsevol responsabilitat sobre l'estat dels aparells instal·lats a l'espai cedit i dels danys que s’hi puguin produir, i sobre els danys que pugui produir el personal de la UIB a les instal·lacions o en altres aparells instal·lats a l’edifici, siguin o no propietat de l’Ajuntament de Palma.

Segona. FINANÇAMENT I DESPESES

L’emplaçament se cedeix gratuïtament per permetre la creació d’un laboratori universitari conjunt entre les institucions, i el titular de l’emplaçament no té cap obligació de fer-hi cap inversió per millorar-ne l’estat.

Aquesta cessió no implica en cap cas l'autorització per a la realització d’obres de qualsevol tipus a l'edifici, encara que siguin necessàries per a la instal·lació d’equipament, i per fer-hi obres es requerirà en tot cas l'autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Palma. L’import d’aquestes obres anirà a compte de la UIB.

La cessió es fa de forma gratuïta pel temps de durada del conveni marc que mantenen les dues institucions i sempre que l’espai sigui destinat a les finalitats previstes a la clàusula primera, i està lliure de càrregues, arrendaments i ocupants.

La UIB, per la seva banda, es farà càrrec del manteniment necessari per a la conservació de les instal·lacions i dels equips que siguin propietat seva, així com de les responsabilitats que puguin derivar-se de la seva explotació.

Tercera. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

La gestió de les persones, els projectes autoritzats i l’organització de l’espai es realitzarà mitjançant la comissió de seguiment del conveni marc de col·laboració entre la UIB i l’Ajuntament de Palma (23 de juliol de 2012).

Quarta. VIGÈNCIA I PRÒRROGUES

La vigència del present document s’estableix lligada amb la vigència del conveni marc existent i es renovarà automàticament per períodes anuals si no hi ha denúncia, revisat prèviament el capítol econòmic, a proposta de qualsevol de les parts i amb l’aprovació de les parts, i serà efectiu l’endemà d’haver-se signat.

Cinquena. EXTINCIÓ

Són causa de resolució del present document l’incompliment total o parcial de les clàusules que conté o la resolució del conveni marc de l’Ajuntament de Palma i la UIB. Així mateix, el present document pot ser denunciat per qualsevol de les parts en qualsevol moment, sense necessitat d’al·legar cap causa ni preavís.

La UIB, en qualsevol cas, es farà càrrec del cost del desmuntatge de l’equipament i les infraestructures de què sigui titular.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en dos exemplars.

Per l’Ajuntament de Palma,
Guillermo Navarro
Regidor de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de març de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de març de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.