Escoltar

Convenis i acords marc

ACORD DE COOPERACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA entre LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) i LA UNIVERSITAT NACIONAL DE SANT PETERSBURG D'INVESTIGACIONS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, LA MECÀNICA I L'ÒPTICA (FEDERACIÓ RUSSA)

Reconeixent els beneficis mutus que es deriven de la col·laboració bilateral, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Nacional de Sant Petersburg d'Investigacions de Tecnologies de la Informació, Mecànica i Òptica (Universitat ITMO), d’ara endavant denominades conjuntament les «parts», subscriuen un acord de cooperació i científica i estan d’acord amb el que segueix:

I. Propòsit

 

El propòsit d'aquest acord és establir una relació formal entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO i iniciar un programa d'intercanvi i de col·laboració acadèmica i científica en les àrees de l’ensenyament, la investigació i la formació dels estudiants i altres interessos i beneficis mutus.

II. Objectius
Per aconseguir aquest propòsit, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO emprendran, amb els mitjans de què disposi cada part, les accions següents:

 • Desenvolupar i implementar programes educatius comuns.
 • Realitzar recerca teòrica i experimental en cooperació.
 • Escriure i publicar articles que continguin informació sobre els resultats d'investigació conjunts obtinguts.
 • Desenvolupar cursos acadèmics relacionats amb la investigació conjunta.
 • Iniciar conferències i seminaris i organitzar simposis, conferències, cursets i reunions sobre temes d'investigació.
 • Rebre estudiants de grau i postgrau, de doctorat i de postdoctorat de la institució associada per períodes d'estudi i/o investigació.
 • Intercanviar científics, personal docent i estudiants, d'acord amb els requisits vigents en ambdós països.
 • Intercanviar informació, acordada per ambdues parts, en relació amb els èxits científics, conferències i simposis importants d’interès mutu.
 • Publicar informació introductòria sobre la universitat associada als llocs web oficials.
 • Intercanviar informació i publicacions, amb l’acord d’ambdues parts, inclosos els intercanvis entre les biblioteques de cada institució.
 • Facilitar l'accés als equips i materials subjectes al consentiment de la part propietària.
 • Realitzar altres activitats de cooperació acordades per ambdues parts.

Les parts es comprometen a protegir la informació intercanviada i limitar-ne l’ús i la divulgació posterior, de conformitat amb el present acord. La informació de propietat no es revelarà.

III. Investigació científica en col·laboració
En el marc d'aquest acord, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO podran desenvolupar programes de treball i de finançament per a la cooperació que comprenguin mesures específiques destinades a executar-lo, que es consideraran i signaran com a annexos del present acord.

IV. Implementació
La Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO es comprometen a assignar determinades persones com a coordinadors del programa amb el fi de supervisar i facilitar l'aplicació de les determinades activitats de cooperació en virtut del present acord amb altres responsables apropiats en les institucions corresponents. Aquestes persones s’han de nomenar als annexos corresponents al present acord.

V. Disposicions addicionals

Aquest acord general de cooperació científica i acadèmica s'identificarà com el document principal de totes les activitats dutes a terme entre les parts. En altres acords es detallaran els compromisos específics assumits per cada part, que no entraran en vigor fins que no els hagin redactat i signat els representants degudament autoritzats de les parts.

L'abast de les activitats previstes al present acord es determinarà segons els fons regularment disponibles en ambdues institucions per al tipus de col·laboració que es dugui a terme, i per l'assistència financera que pugui obtenir de fonts externes qualsevol de les parts.

VI. Durada i terminis de l'acord

Aquest acord entrarà en vigor a partir de la data que se signi i romandrà en vigor per un període de tres (3) anys. A partir d’aquest termini, podrà ser prorrogat per períodes addicionals de temps subjectes a la disponibilitat de fons i a l’acord de les parts, acord que s’haurà d’evidenciar per mitjà del corresponent intercanvi d’escrits.

Aquest acord el pot denunciar qualsevol de les parts en qualsevol moment, sempre que notifiqui per escrit la seva intenció almenys sis (6) mesos abans de la data proposada per fer-ho. La finalització anticipada del present acord no implica que no s’hagi d’acabar qualsevol activitat iniciada i encara no completada.

En cas de finalització de l’acord, ni la Universitat de les Illes Balears ni la Universitat ITMO seran responsables davant l’altra part de cap pèrdua monetària o d’altre tipus que se’n pugui derivar.

La Universitat de les Illes Balears i la Universitat ITMO signen el document en anglès i català, en dues còpies duplicades, cadascuna de les quals es considerarà original.

En nom de la Universitat de les Illes Balears,
Prof. Llorenç Huguet
Rector

En nom de la Universitat ITMO,
Prof.
Vladimir N. Vasilyev
Rector 

Lloc i data
Palma, 25 de maig de 2015

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de febrer de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.