Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA SCIWARE SYSTEMS, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 17 de juny de 2015 

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

I de l’altra part, el senyor Albert Cerdà Cuéllar, en qualitat d’administrador únic de Sciware Systems, SL (en endavant, l’empresa), amb seu al c/ Pi, 37, 07193 Bunyola (Illes Balears), i CIF B57780959, en representació de l’empresa i amb poders suficients per signar aquest acord de col·laboració.

Les parts, en la seva respectiva representació, atorguen el present acord, i en virtut de l'anterior,

EXPOSEN

Primer. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Segon. Que la UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, de recerca i transferència del coneixement i la innovació.

Tercer. Que el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient de la UIB té actualment a la seva disposició els espais i infraestructura que li permeten desenvolupar estudis en el camp de desenvolupament de metodologia analítica aplicada a mostres ambientals i estudis de contaminació ambiental.

Quart. Que Sciware Systems, SL, és una empresa derivada (spin-off) de la UIB (registre núm. 4) dedicada a:

 • El disseny, desenvolupament, producció i venda d'instrumentació científica innovadora.
 • Consultoria sobre temes analítics relacionats amb el medi ambient, incloent informes pericials.
 • Assaigs analítics, fonamentalment aplicats a la determinació de paràmetres ambientals.

Cinquè. Que entre Sciware Systems, SL, i la UIB hi ha actualment una relació de col·laboració en activitats de recerca i desenvolupament que té l’origen en el conveni de col·laboració per a la creació de l’empresa signat en data 11 de novembre de 2012.

Sisè. Que en l’àmbit del dit conveni, l’empresa Sciware Systems, SL, té interès en l’ús de la infraestructura de la UIB que té actualment a la seva disposició el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient per al desenvolupament d’activitats conjuntes de recerca i desenvolupament.

I, per tant, de conformitat amb això que s'ha exposat, ambdues parts acorden d'establir el present conveni, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L’objectiu del present conveni és establir un marc de col·laboració entre la UIB i Sciware Systems, SL, per tal que aquesta pugui utilitzar la infraestructura disponible descrita a l’expositiu III.

SEGONA. ÚS DELS ESPAIS DE LA UIB

Sciware Systems, SL, podrà utilitzar únicament l’espai, la infraestructura i els equips descrits a l’annex 1 del present conveni.

Es fa constar que, de l’espai i la infraestructura als quals tindrà accés Sciware Systems, SL, se n’exclouen expressament els que estan disponibles als Serveis Cientificotècnics (SCT), així com els que estiguin a disposició del Departament de Química.

En cas que Sciware Systems, SL, vulgui utilitzar els dits espais, infraestructura i equips exclosos, ho haurà de sol·licitar expressament a la persona que en sigui responsable, i s’hauran de seguir les seves normes particulars d’ús, amb l’objectiu de no interferir en les activitats de recerca d’altres grups d’investigació, i sens perjudici de la contraprestació econòmica corresponent que s’estableixi, la qual serà independent de la contraprestació que s’indica a la clàusula quarta del conveni.

Sciware Systems, SL, utilitzarà els dits espais i infraestructures per al desenvolupament de les seves activitats de recerca i desenvolupament, sempre en el marc del conveni de col·laboració descrit a l’expositiu cinquè.

Aquest ús no serà, en cap cas, exclusiu de Sciware Systems, SL.

TERCERA. INEXISTÈNCIA DE RELACIÓ LABORAL

Aquest acord no implica que hi hagi cap relació laboral entre el personal de Sciware Systems, SL, i la Universitat de les Illes Balears.

QUARTA. PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

La UIB i Sciware Systems, SL, han de cooperar en el compliment obligat de la normativa sobre prevenció de riscs laborals. Per això, la UIB i l’empresa s’informaran recíprocament sobre els riscs inherents a les tasques previstes, les instruccions de treball adequades i les mesures de prevenció i protecció que s’han d’adoptar. D'altra banda, la UIB, com a entitat titular del centre de treball on es realitzaran físicament les tasques acordades, lliurarà a l’empresa les instruccions d’actuació en cas d’emergència, a fi que les faci saber als seus treballadors, mentre que l'empresa informarà la UIB sobre la formació preventiva i la vigilància de la salut del seu personal. L’incompliment per part de l'empresa de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscs facultarà la UIB per resoldre el conveni.

CINQUENA. PREU

Sciware Systems, SL, ha de fer efectiu el pagament de la quantitat de 5.000 (cinc mil) euros/any a la Universitat de les Illes Balears, en concepte de costs de manteniment i costs derivats de l’ús de material fungible. Aquesta quantitat s’incrementarà anualment d’acord amb l’IPC.

Al dit import s’afegiran els càrrecs impositius que legalment s’hagin d’aplicar.

El pagament es realitzarà en els terminis següents i s’ingressarà al compte corrent IBAN: ES98 0487 2151 1020 0000 0799 de l’entitat bancària Banc Mare Nostrum, SA.

 • 2.500 euros en el primer semestre, abans del 31 de març de cada any.
 • 2.500 euros en el segon semestre, abans del 30 de setembre de cada any.

Sense perjudici del que acabam de dir, durant el primer any es pagarà el 50 per cent de la quota estipulada, durant el segon any el 75 per cent i a partir del tercer any es procedirà al pagament de la quota íntegra.

SISENA. USUARIS AUTORITZATS

El personal de Sciware Systems, SL, autoritzat per la UIB per a l’ús dels espais del grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient queda determinat a l’annex 2 del present conveni.

Les parts es comunicaran per escrit qualsevol canvi en el personal de Sciware Systems, SL, que hagi d’accedir a les dependències de la UIB, i s’obliguen a mantenir la llista d’usuaris autoritzats actualitzada en tot moment.

Albert Cerdà Cuéllar, com a responsable de l’ús que faci Sciware Systems, SL, dels espais i les infraestructures, comunicarà aquests canvis per escrit a la UIB, almenys una vegada l’any, mitjançant carta dirigida a:

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

A l’atenció de:

Dr. Antoni Aguiló Pons
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

Sciware Systems, SL, es responsabilitzarà que el personal que accedeixi a les dependències de la UIB tingui una pòlissa d’assegurança d’accidents durant el desenvolupament de les seves activitats. Així mateix, l’empresa haurà de respondre de qualsevol dany que es produeixi amb motiu de les activitats desenvolupades.

SETENA. RESPONSABILITAT

El doctor Víctor Cerdà, com a investigador principal del grup de recerca de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient de la UIB, serà la persona responsable de la supervisió de l’ús dels dits espais i infraestructura per part del personal de Sciware Systems, SL.

Per la seva banda, els usuaris autoritzats vetllaran pel bon ús dels equips i l’instrumental que utilitzin durant la seva estada als espais de la UIB (en termes d’higiene i seguretat), en respectaran les normes d’ús i procuraran per la seva integritat. En cas que s’hi produeixin danys, ho comunicaran al doctor Víctor Cerdà tan prest com es generin.

La UIB no es farà responsable de les despeses generades pel mal ús que els usuaris autoritzats facin dels equips i l’instrumental que utilitzin durant la seva estada als espais de la UIB, les quals es faran repercutir en Sciware Systems, SL.

VUITENA. CONFIDENCIALITAT

Tota la informació a què tingui accés directament o indirectament el personal de Sciware Systems, SL, com a conseqüència de la seva estada als espais del grup de recerca de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient es considerarà confidencial, en la mesura que no estigui relacionada directament amb les activitats de R+D realitzades en dependències a l’empara del present conveni.

En conseqüència, Sciware Systems, SL, assegurarà que el seu personal s’obligui a no divulgar i mantenir sota estricta confidencialitat i en secret la dita informació confidencial, i impedirà que es copiï o reveli a tercers.

NOVENA. RESCISSIÓ DEL CONVENI

Les parts poden denunciar aquest conveni de mutu acord en qualsevol moment mentre sigui vigent i no tindran res a reclamar-se per aquest motiu, de manera que cessarà immediatament l'obligació de pagament per part de Sciware Systems, SL, dels mesos no vençuts, però haurà d'abonar a prorrata els vençuts i no satisfets.

L’incompliment substancial de qualsevol de les obligacions establertes al present conveni serà causa de resolució.

DESENA. DURADA DEL CONVENI

La vigència d’aquest conveni és de tres anys des del moment que se signi, i es prorrogarà de forma automàtica i per períodes d’un any, si cap de les parts no comunica el contrari amb una antelació mínima de dos mesos abans del venciment.

A l'hora de valorar la pròrroga del contracte es tindrà en compte la situació econòmica financera de l'empresa.

ONZENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En cas de conflicte, ambdues parts acorden de sotmetre’s als jutges i tribunals de la jurisdicció dels tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, firmen en dos exemplars el present contracte al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Sciware Systems, SL,
Albert Cerdà

Administrador únic

El professor responsable,
Víctor Cerdà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de maig de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1. ESPAIS, INFRAESTRUCTURA I EQUIPS DE LA UIB

 • Laboratoris QA-212, QA-216, QA-225 i QA-230, ubicats al segon pis de l’edifici Mateu Orfila i Rotger, campus universitari.
 • Furgoneta per fer mostreigs al medi ambient.
 • Equipament bàsic del laboratori: balances, pH-metres, conductímetres, centrífugues, banys d'ultrasons, etc.
 • Material bàsic del laboratori: material de vidre, filtres, equips de filtració, etc.
 • Material de mostreig de camp: captadors, bidons, capçals de filtració, etc.
 • Equip d'aigua desionitzada, qualitat Milli-Q.
 • Digestor de microones.
 • Cromatògrafs de gasos (GC).
 • Cromatografia líquida (HPLC).
 • Espectròmetres d'absorció atòmica (AAS).
 • Espectròmetres de fluorescència atòmica (AFS).

ANNEX 2. USUARIS AUTORITZATS

 • Jessica Avivar Cerezo. DNI: 43 131 974-M
 • Antoni Serra Hernández. DNI: 43 127 892-V
 • Esteve Gomila Candel. DNI: 78 215 780-W
 • Edwin Palacio. NIE: Y-1969362-R
 • Sabrina Clavijo Roa. NIE: Y-2657532-B

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.