Escoltar

Convenis i acords marc

                 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE HOTELBEDS TECHNOLOGY I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA HOTELBEDS GROUP D’INNOVACIÓ TURÍSTICA DE LA UIB 

Palma, 4 de setembre de 2015

REUNITS 

D'una part el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb CIF Q0718001A, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 de la fundació indicada, amb CIF G07779895.

I de l'altra el senyor Joan Vilà Bosch, conseller delegat, com a representant de Hotelbeds Group Technology, SLU (Hotelbeds Technology), amb escriptura de poders per actuar en representació de Hotelbeds Technology autoritzada pel notari Álvaro Delgado Truyols, amb data 13 de juny de 2007, núm. de protocol 2176, CIF B07007222, amb domicili social al Complex Mirall Balear –torre B, 5a planta, 6B-7B, camí de Son Fangos, 100– 07007 Palma.

Cada un exerceix la representació legal de l'entitat que representa, i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni, a aquest efecte,

EXPOSEN 

 1. Que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, constitueixen el marc legal per promoure la col·laboració empresarial amb la Universitat en activitats d’interès general.
 2. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar el millor acompliment de les seves finalitats docents, de recerca, de transferència de coneixement i foment de la innovació, i que de conformitat amb les previsions de la disposició addicional tercera dels seus Estatuts, pot concertar amb entitats o empreses públiques i privades la creació d’àmbits de col·laboració i difusió de les seves activitats de recerca, desenvolupament i formació especialitzada sota la denominació de càtedres empresa o càtedres institucionals.
 3. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació i, en particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat i té encomanades, entre d’altres, les activitats de suport a la innovació i transferència de coneixement, segons l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol.
 4. Que l’objecte social de Hotelbeds Technology és proporcionar tota mena de serveis informàtics, en tots els aspectes i modalitats, des del manteniment i reparació d’equips informàtics, el desenvolupament de software, projectes d’informatització i d’instal·lació i el manteniment de xarxes i sistemes, de processos de dades i de gestió, fins a la consultoria relacionada amb sistemes d’informació.
 5. Que Hotelbeds Technology és una empresa dedicada, entre altres activitats, a la prestació de serveis informàtics a terceres empreses pertanyents al seu grup empresarial.
 6. Que atesa la complementarietat i coincidència de les seves finalitats, totes les parts consideren d’interès establir un conveni de col·laboració mitjançant la creació d’una càtedra d’empresa per al desenvolupament d’activitats docents, d’investigació i de transferència de coneixement en les disciplines vinculades amb la innovació turística.

En virtut de tot això, acorden d’establir el present conveni de col·laboració conforme als fins estipulats a les manifestacions anteriors i d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. FINALITAT DE L’ACORD

L’objecte del present conveni és la creació a la Universitat de les Illes Balears de la Càtedra Hotelbeds Group d’Innovació Turística de la UIB.

2. OBJECTIUS I ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA

La Càtedra Hotelbeds Group d’Innovació Turística de la UIB té per objecte:

2.1. Desenvolupar la cultura innovadora en els processos de la distribució i contractació turística a través del foment de les capacitats d’investigació i desenvolupament aplicat que es materialitzin en iniciatives de valor afegit dins el marc del conveni.
2.2. Fomentar activitats docents que incentivin la cultura de la creativitat i la innovació tecnològica i la seva aplicació dins el sector turístic.
2.3. Generar i divulgar coneixement, habilitats i destresa entre el personal de Hotelbeds Technology.
2.4. Fomentar la cultura innovadora i emprenedora de la comunitat universitària i les aliances estratègiques del marc d’agents que conformen l’ecosistema.
2.5. Fomentar activitats docents que contribueixin a millorar la formació dels alumnes de la UIB en aquestes matèries.
2.6. Organitzar esdeveniments i actes en què es fomenti l’intercanvi de coneixement i innovació en els diferents àmbits tecnològics per a la indústria turística, com hackatons, conferències i congressos especialitzats.

3. ESTRUCTURA DE LA CÀTEDRA

Amb la finalitat de dirigir i impulsar el desenvolupament del present conveni, així com per elaborar el programa d’activitats de col·laboració conjunta, les parts acorden d’establir l’estructura següent:

3.1. Comissió directora de la càtedra

Presidida pel Rector de la UIB i formada per:

 • El Rector o persona que delegui
 • Un representant de la UIB, nomenat pel Consell de Direcció
 • Dos representants de Hotelbeds Technology o del seu grup empresarial
 • El director de la càtedra, que formarà part de la comissió amb veu però sense vot, i que en serà el secretari

Tot i que aquesta relació no pretengui ser exhaustiva, les funcions de la comissió directora de la càtedra són:

 • Proposar el nomenament del director de la càtedra.
 • Aprovar el pla d’activitats i el pressupost de cada anualitat.
 • Definir i aprovar les propostes d’activitats de recerca i innovació, nomenar els responsables de la supervisió de les tasques i quantificar les necessitats temporals i en recursos econòmics, tècnics i humans per executar-les, així com les vies de finançament.
 • Supervisar i controlar l’execució del pla d’activitats i el pressupost.
 • Interpretar i desenvolupar el present conveni.

3.2. Director de la càtedra

El director de la càtedra serà proposat per la comissió directora entre els professors doctors amb vinculació permanent a la UIB i nomenat pel Rector.

El director de la càtedra assumeix sota la seva responsabilitat:

 • L’execució del programa anual d’activitats
 • El compliment del pressupost anual
 • L’elaboració de la Memòria d’activitats realitzades

Així mateix, el director de la càtedra mantindrà informada la comissió directora de qualsevol iniciativa paral·lela o relacionada amb l’objecte de la càtedra que organitzi o en la qual estigui involucrada la UIB.

3.3. Programa d’activitats

El director de la càtedra presentarà a la comissió directora, per a la seva aprovació, un programa d’activitats per a l’anualitat corresponent.

El programa d’activitats potenciarà la docència, en l’entorn de les titulacions més properes a la temàtica de la innovació turística, d’acord amb les assignatures incloses en els plans d’estudis oficials de grau i postgrau i els estudis propis de la UIB. Tot això, en l’àmbit de la programació docent de la UIB.

Entre altres activitats que podrà desenvolupar la càtedra s’inclouen les que s’indiquen a continuació, tot i que aquesta relació no pretengui ser exhaustiva:

Activitats de formació:

 • La divulgació del coneixement generat per la càtedra en publicacions tècniques i sectorials, en els mitjans de comunicació i a Internet.
 • La convocatòria de premis a treballs de fi de grau, màster o doctorat la temàtica dels quals estigui relacionada amb els objectius de la càtedra i d’acord amb les normes que s’elaborin en el seu moment.
 • La col·laboració per part de Hotelbeds Technology en les assignatures de grau i en els programes de postgrau, en l’àmbit del sector turístic.
 • La participació de Hotelbeds Technology en màsters amb continguts específics relacionats amb la distribució turística.
 • La concessió de beques i ajudes tant per a alumnes de grau com de postgrau, així com la promoció de pràctiques en empreses.
 • La preparació, en col·laboració amb Hotelbeds Technology, de material docent i estudis d’«estat de l’art» relacionats amb l’àmbit de la càtedra.
 • La celebració de seminaris, conferències i jornades tècniques amb els agents interessats i trobades d’especialistes.

Activitats de recerca i innovació:

 • El foment, execució i direcció de programes d’investigació, projectes de fi de carrera i tesis doctorals en les matèries relacionades amb la càtedra.
 • La realització d’anàlisis i propostes de solucions a problemes reals de la indústria turística.
 • La realització d’estudis de percepció de la societat respecte a les activitats, instal·lacions i infraestructures.
  Aquestes activitats de recerca i innovació les haurà d’aprovar prèviament a la seva execució la comissió directora de la càtedra, d’acord amb el punt 3.1 del present conveni, i els seus termes quedaran regulats en acords específics que seran annexats al present conveni i en formaran part.
 • La col·laboració amb altres càtedres afins existents, tant dins la UIB com en altres universitats nacionals o estrangeres, amb les quals es podran establir convenis de col·laboració.

Una vegada arribats al terme anual del programa d’activitats, el director de la càtedra elaborarà la memòria de les activitats realitzades durant l’any en qüestió i la presentarà a la comissió directora.

4. APORTACIONS I GESTIÓ DE LA CÀTEDRA

4.1. La UIB contribuirà al desenvolupament de les activitats de la càtedra aportant:

 • Personal docent i investigador amb experiència provada en aquest tipus d’activitats, així com amb la qualificació tècnica per desenvolupar-les.
 • Infraestructura científica, tècnica, docent i administrativa suficient per al desenvolupament de les activitats.
 • Així mateix, la UIB podrà establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que, si escau, imparteixi la càtedra, d’acord amb la legislació vigent.

4.2. Hotelbeds Technology es compromet a aportar cada anualitat (de l’1 octubre al 30 de setembre) de durada del conveni la quantitat de 48.000 euros (imposts inclosos) per finançar les activitats de la càtedra, en concepte d’aportació al conveni de col·laboració empresarial i com a col·laborador exclusiu de la càtedra. Aquesta aportació es farà efectiva a favor de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, encarregada de la gestió econòmica d’aquest conveni per part de la UIB.

Així mateix, Hotelbeds Technology es compromet a realitzar addicionalment cada anualitat (de l’1 d’octubre al 30 de setembre) de durada del conveni un donatiu de 12.000 euros (imposts inclosos), que es farà efectiu a favor de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Aquestes contribucions es materialitzaran de la forma següent:

 • 25% al començament de cada anualitat de vigència del conveni
 • 45% al cap de sis mesos
 • 30% a l’acabament de cada anualitat

L’aportació es farà efectiva al número de compte corrent de la FUEIB amb IBAN ES08 0487 2186 4520 0000 2155. Rebut l’ingrés, la FUEIB emetrà les corresponents factures i els justificants oficials.

Així mateix, Hotelbeds Technology contribuirà al desenvolupament de les activitats mitjançant:

 • Foment de la realització de pràctiques d’alumnes de la UIB a les instal·lacions de l’empresa, sempre segons la disponibilitat i d’acord amb la programació prèvia de Hotelbeds Technology.
 • En la mesura possible, el suport i l’assessoria que la càtedra pugui necessitar.

5. UBICACIÓ I SEU

La càtedra tindrà la seu principal al campus de la Universitat de les Illes Balears, que permetrà l’ús de les seves aules i instal·lacions per al desenvolupament dels objectius del present conveni, sempre segons la disponibilitat i d’acord amb la programació prèvia de la UIB.

6. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS

6.1. La Universitat de les Illes Balears difondrà per qualsevol mitjà la participació i la col·laboració de Hotelbeds Technology en les activitats que realitzi la càtedra, a més d’elaborar la memòria anual d’activitats.
6.2. La Universitat de les Illes Balears oferirà a Hotelbeds Technology la possibilitat de participar en totes aquelles activitats que, segons el parer de la UIB, siguin d’interès en l’àmbit de les finalitats de la càtedra.
6.3. La càtedra mantindrà un portal web específic, que estarà actualitzat amb la informació de les activitats que desenvolupi.

7. IMATGE DE MARCA

7.1. Les parts del conveni podran fer ús de la marca de l’altra part exclusivament en relació amb les activitats realitzades a l’empara de la càtedra. Qualsevol altre ús requerirà l’aprovació expressa del titular de la marca corresponent.
7.2. El tractament de la imatge corporativa de Hotelbeds Group respectarà el «document d’estil de la marca» i, en tot cas, la marca Hotelbeds Group haurà de ser protegida amb una àrea que no podrà ser envaïda per altres elements.
7.3. En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que realitzi la càtedra hi han de figurar els respectius logotipus de la UIB i de Hotelbeds Group, amb similars característiques de mida i representativitat que els de la càtedra. El logotip de Hotelbeds Group s’ha d’aplicar de manera que mantingui la seva identitat independent.
7.4. Hotelbeds Technology serà l’única entitat que figurarà com a col·laboradora de la Càtedra Hotelbeds Group d’Innovació Turística de la UIB durant la vigència d’aquest conveni.

8. TITULARITAT DELS DRETS SOBRE ELS RESULTATS

8.1. Cada part continuarà sent propietària i titular dels coneixements, equips, sistemes, programes, bases de dades, especificacions, resultats d’investigació, patents i qualsevol altre saber fer, sempre que siguin anteriors en propietat i titularitat a la signatura del present conveni o s’hagin generat al marge d’aquest, d’acord amb les finalitats pròpies de cada entitat.
8.2. Hotelbeds Technology serà titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial en els resultats que (a) incloguin informació confidencial de Hotelbeds Technology determinant per al resultat; i/o (b) siguin derivats/millores dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Hotelbeds Technology o de les seves filials part del mateix grup empresarial; i/o (c) siguin creats únicament per Hotelbeds Technology o amb intervenció del personal de Hotelbeds Technology determinant per al resultat, tret que siguin derivats/millores dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la UIB. En tot cas, Hotelbeds Technology concedirà a la UIB una llicència d'ús gratuïta, no exclusiva i subllicenciable a altres societats part del mateix grup empresarial, així com a agents i/o subcontractistes que no competeixin amb l'activitat de negoci de Hotelbeds Technology o del seu grup empresarial i subjectes expressament a les mateixes obligacions de confidencialitat previstes en aquest conveni; en qualsevol altre cas, es requerirà el consentiment previ exprés de Hotelbeds Technology.
8.3. La UIB serà titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial en els resultats que (a) incloguin informació confidencial de la UIB determinant per al resultat; i/o (b) siguin derivats/millores dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la UIB; i/o (c) siguin creats únicament per la UIB o amb intervenció del personal de la UIB determinant per al resultat, tret que siguin derivats/millores dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Hotelbeds Technology o de les seves filials part del mateix grup empresarial. En tot cas, la UIB concedirà a Hotelbeds Technology una llicència d'ús gratuïta, no exclusiva i subllicenciable a altres societats part del mateix grup empresarial, així com a agents i/o subcontractistes que no competeixin amb l'activitat de negoci de la UIB o del seu grup empresarial i subjectes expressament a les mateixes obligacions de confidencialitat previstes en aquest conveni; en qualsevol altre cas, es requerirà el consentiment previ exprés de la UIB.
8.4. Les parts reconeixen els drets personals i morals que la llei atorga al personal investigador que hagi participat en l’obtenció dels resultats susceptibles de protecció industrial o intel·lectual i, en especial, el dret de ser reconeguts com a autors o inventors d’aquests. La Universitat podrà utilitzar els resultats de les activitats de la càtedra per a finalitats pròpies d’investigació i docència, de conformitat amb els drets i obligacions establerts en aquest acord.
8.5. En la mesura en què els resultats obtinguts siguin susceptibles de protecció legal mitjançant patent o un altre títol de propietat industrial, el seu titular podrà sol·licitar els corresponents títols de protecció, havent-ho notificat prèviament a l'altra part amb una antelació d’un mínim de cinc dies hàbils, i apareixeran com a inventors els membres de la UIB o Hotelbeds Technology que hagin contribuït intel·lectualment a l'obtenció d'aquests resultats. El titular es compromet a fer front a totes les despeses resultants dels corresponents registres, així com del seu manteniment, durant tota la seva vida legal.
8.6. Ambdues parts es comprometen a col·laborar en la mesura necessària per aconseguir l'efectivitat dels drets reconeguts en aquest conveni. Aquesta col·laboració inclou l'obtenció de la signatura dels inventors o autors de les investigacions dels documents necessaris per a la tramitació dels títols de propietat industrial o intel·lectual, així com per a la seva extensió a altres països quan així es decideixi.

9. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

9.1. En el marc d’aquest conveni, s’entén per informació confidencial tota aquella informació o dada, estigui o no recollida en suport escrit, informàtic o de qualsevol altre tipus existent o per inventar, que cada part comuniqui o subministri a l’altra part, o a la qual una part tingui accés amb o sense coneixement i/o consentiment exprés de l’altra part.
9.2. Així, a títol enunciatiu, s’entén com a informació confidencial: bases de dades i prototips creats a partir de la documentació entregada, software de gestió propi, claus d’accés a sistemes informàtics, informació referent a usuaris, números de telèfon, números de fax, adreces de correu electrònic, adreces d’ubicació d’oficines, agències, delegacions, oficines centrals, els programes d’ordinador, còpies, rutines, fonts, anàlisis funcionals i orgàniques, saber fer, fórmules, processos, idees, invencions (patentables o no), dades financeres i plans de desenvolupament, estratègies, contingut de les ofertes presentades i qualsevol altra documentació, dada o material de suport propis de qualsevol de les parts als quals l’altra part pugui tenir accés.
9.3. Queda expressament prohibida la divulgació total o parcial, a terceres persones, físiques o jurídiques, externes a aquesta relació, de tota la informació confidencial a la qual les parts puguin accedir en el marc d’aquest conveni.
9.4. En especial, en relació amb la informació confidencial entregada en el marc d’aquest conveni, les parts es comprometen a:

1) Mantenir sota estricta confidencialitat tota la informació rebuda directament o indirectament al llarg de la seva col·laboració, i a no utilitzar aquesta informació per a altres finalitats que no siguin aquelles per a les quals va ser dissenyada.
2) No transmetre ni divulgar la informació, en cap cas, a tercers, llevat d’autorització prèvia i expressa per escrit.
3) Procedir a la devolució de tota la documentació i informació que puguin tenir o de què puguin disposar, així com totes les còpies existents, a petició de part.
4) Assegurar-se del compliment de les obligacions de confidencialitat contingudes en aquest conveni per part dels seus empleats, docents, alumnes, contractistes, proveïdors, subcontractistes i la resta de persones que s’hi relacionin i/o relacionades amb aquest conveni de col·laboració entre Hotelbds Technology i la UIB. Són responsabilitat exclusiva de les parts l’adopció de mesures necessàries per assolir aquest fi i les conseqüències del possible incompliment.

No rebrà la qualificació d’informació confidencial aquella que:

 • Sigui de domini públic.
 • Sigui ja coneguda per la part que la rep.
 • S’hagi proporcionat a un tercer sense restriccions.
 • Hagi estat revelada per causa de requisits legals.

9.5. Hotelbeds Technology i la UIB es comprometen a mantenir aquestes obligacions de confidencialitat amb caràcter indefinit, acabi o no la relació entre les parts i a partir de la subscripció d’aquest conveni.

10. ENTRADA EN VIGOR I DURADA

10.1. El present conveni entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2015 i tindrà una vigència d’ un any, prorrogable per un nou període d’un any, excepte renúncia d’una de les parts per escrit amb una antelació mínima de tres mesos a la data que hagi de produir efectes la resolució.
10.2. Des de la data que produeixi efectes la resolució del conveni, ni la UIB ni Hotelbeds Technology hauran de fer cap més aportació, ni total ni parcial, excepte si s’ha meritat abans de la dita resolució.
10.3. Els convenis específics que es puguin subscriure a l’empara del present conveni acabaran en la data acordada en cada cas.

11. INDEPENDÈNCIA DE LES PARTS

La formalització del present conveni no implica l’existència d’associació o creació de cap entitat conjunta de col·laboració, de tal forma que cap de les parts no pot obligar o vincular l’altra en virtut d’aquest conveni i les parts romandran independents entre si, de manera que no hi haurà cap relació de representació o agència. Així mateix, cada part és responsable de la gestió, la direcció, el control, la supervisió i la retribució dels seus propis empleats, així com dels docents, alumnes, contractants i/o subministradors de serveis dels quals se serveixi per al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni.

12. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I JURISDICCIÓ

12.1. L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració seran presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca.
12.2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, l’aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present conveni, les ha de solucionar de forma amistosa la comissió directora a què es refereix la clàusula tercera.
12.3. Si no s’arriba a un acord de forma amistosa, de les qüestions litigioses n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Palma.

13. CESSIÓ DE DRETS

Hotelbeds Technology es reserva el dret de cedir, en tot o en part, o delegar de qualsevol manera qualsevol de les obligacions i/o drets del present conveni a qualsevol empresa subsidiària o filial, o matriu, o empresa filial o subsidiària de la matriu.

Com a prova de conformitat, les parts firmen el present conveni de col·laboració al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
President

Per Hotelbeds Technology, SLU,
Joan Vilà
Conseller delegat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.