Convenis i acords marc

CONVENI DE DONACIÓ DE FONS I CESSIÓ DE DRETS DEL FONS DOCUMENTAL DEL SENYOR VICENÇ ROTGER BUÏLS PER PART DELS SENYORS VICENÇ ROTGER REBASSA i MARGALIDA ROSA ROTGER REBASSA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Palma, 16 de juliol de 2015

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l’altra, el senyor Vicenç Rotger Rebassa, amb DNI 41371948P i domicili al carrer de Sant Feliu, 19, 07012 Palma, i la senyora Margalida Rosa Rotger Rebassa, amb DNI 41388735M i domicili al carrer de Nicaragua, 24, 07014 Palma, que actuen en nom propi i en interès seu.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte, i

MANIFESTEN

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural d’un conjunt de documents propietat dels donants (integrat per 3.050 targetes postals en blanc i negre, 1.337 en color, 250 en color petites, 291 de variades i 4 tires), format com a resultat de l’activitat professional del seu pare, el senyor Vicenç Rotger Buïls, i els donants són els titulars exclusius dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven.

II. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic de l’esmentat fons mitjançant la seva integració a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d’un conveni de donació de la propietat dels suports dels documents i de cessió de drets d’explotació.

III. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada pels senyors Vicenç Rotger Rebassa i Margalida Rosa Rotger Rebassa de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.

IV. Que per tal de formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut de signar el present conveni d’acord amb els següents

PACTES

PRIMER

Els senyors Vicenç Rotger Rebassa i Margalida Rosa Rotger, en qualitat de propietaris del fons i com a titulars exclusius dels drets d’explotació dels documents que l’integren, en fan donació a la UIB. En el mateix acte cedeixen també drets d’explotació d’aquests documents. Un cop que s’hagi dut a terme la catalogació del fons, s’inclourà com a annex al conveni la relació detallada del seu contingut.

SEGON

En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons i titular no exclusiva dels drets d’explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

TERCER

Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

a) Abonar les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
b) Efectuar-ne una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents.
c) Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
d) Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.
e) Digitalitzar els documents integrants del fons.

QUART

Com a propietària del fons i titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a digitalitzar els documents i de portar-ne a terme la comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

CINQUÈ

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

SISÈ

Els donants rebran sense cost dues còpies digitals dels documents un cop aquest hagin estat digitalitzats.

SETÈ

Per a tot allò que no estigui previst en aquests pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

VUITÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Vicenç Rotger
Margalida Rotger
Donants

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de maig de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).