Escoltar

Convenis i acords marc

ADDENDA ALCONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA I CIENTÍFICA ENTRE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSPER A LA IMPARTICIÓ CONJUNTA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA, SUBSCRIT EL 22 DE MARÇ DE 2012

Palma, 8 d’octubre de 2015

REUNITS

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Martín Aleñar Feliu, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, amb domicili legal a la Rambla, 10, Palma (07003).

I de l’altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts declaren estar degudament facultades i tenir la capacitat necessària per obligar-se en els termes de la present addenda i, a aquest efecte

EXPOSEN

1. Que amb data 22 de març de 2012 l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) varen subscriure un conveni específic de col·laboració per impartir conjuntament la formació professional exigida per a l’accés a la professió d’advocat, formació conduent a l’obtenció del títol oficial de Màster Universitari en Advocacia (en endavant, Conveni MADV de 2012).

2. Que a la clàusula segona del Conveni MADV de 2012 es preveu com serà la gestió econòmica i administrativa del màster. En aquest sentit estableix que la UIB en desenvoluparà exclusivament la gestió econòmica i administrativa i que la remuneració del professorat extern a la UIB es farà a càrrec dels ingressos que generi el màster i serà gestionada per la UIB.

Que amb el fi de donar més agilitat als tràmits que comporten la gestió econòmica, la remuneració del professorat i atendre els costs de manteniment i millora de les dependències on s’imparteix el màster, les parts consideren necessari modificar les clàusules segona i quarta del dit conveni i suprimir-ne l'annex, per establir l’aportació de la UIB dels ingressos de la matrícula a l’ICAIB.

3. Que l’ICAIB i la UIB volen reafirmar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les activitats pròpies del màster i que es comprometen, per tant, a procurar implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una formació professional de qualitat als estudiants que el cursin.

Amb aquest fi, les parts consideren necessari modificar les clàusules tercera i setena del Conveni MADV de 2012 i afegir-hi una clàusula setena bis.

4. Per tot això, les parts acorden de signar la present addenda, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Modificació de les clàusules segona i quarta i supressió de l'annex del Conveni de col·laboració entre l’ICAIB i la UIB subscrit el 22 de març de 2012

I. La clàusula segona del Conveni MADV de 2012, titulada des d'ara Gestió econòmica i administrativa del màster, queda redactada com segueix:

1. La UIB i l’ICAIB desenvoluparan conjuntament la gestió econòmica i administrativa del màster.

La UIB realitzarà la liquidació dels ingressos de matrícula i gestionarà únicament la remuneració del professorat de la UIB que participi en el màster i la docència del qual en aquest s’inclogui en els compromisos d’oferta (COA) dels departaments de Dret Privat i Dret Públic, amb l'excepció prevista al paràgraf segon de l'apartat 2.B) de la present clàusula.

De la remuneració del professorat extern a la UIB se’n farà càrrec l’ICAIB.

El cost de matrícula del màster per a l’alumne serà el que estableixi el corresponent decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la UIB.

Exceptuant les pràctiques externes, el màster s’impartirà a les dependències de l’ICAIB. A aquest efecte, els costs del manteniment i millora de les seves dependències seran responsabilitat exclusiva de l’ICAIB.

En cas de necessitat, per impartir el màster s’utilitzaran les dependències de la UIB.

Ambdues institucions es comprometen a facilitar l’accés de tots els professors i estudiants del màster al material de les biblioteques respectives.

2. Compromisos econòmics de les parts

La UIB, una vegada liquidada la matrícula, transferirà a l’ICAIB un 50% d’aquests ingressos.

A) L’ICAIB assumirà les despeses que s’indiquen a continuació:

— les corresponents al professorat extern a la UIB que imparteixi docència en els mòduls de matèries generals i de matèries especials;
— les corresponents als advocats que assumeixin la tasca de tutoria dels alumnes en el mòdul de treball de fi de màster (TFM);
— les corresponents als càrrecs directius del màster designats per l'ICAIB;
— si fa al cas, les corresponents als advocats que assumeixin la tasca de tutoria dels alumnes en el mòdul de pràctiques externes;
— si fa al cas, les corresponents al professorat que imparteixi docència en les activitats de formació complementària incloses en la programació del màster;
— les despeses de funcionament i manteniment, així com les de millora de les seves dependències.

L'ICAIB presentarà anualment a la UIB una memòria econòmica justificativa d’aquestes despeses, que serà tramesa a la direcció del Centre d’Estudis de Postgrau.

B) La UIB assumirà les despeses corresponents al professorat de la Universitat i les despeses de funcionament i manteniment de les seves dependències.

Si fa al cas, assumirà també les despeses corresponents al professorat que imparteixi les classes de preparació de l’examen estatal d’accés a l’advocacia.

II. El paràgraf tercer de la clàusula quarta del Conveni MADV de 2012 queda redactat com segueix:

Finançar el pagament del professorat extern a la UIB d'acord amb el que preveu la clàusula segona d’aquest conveni.

III. Queda derogat l'annex sobre «Remuneració del professorat designat per l'ICAIB per curs acadèmic» incorporat al Conveni MADV de 2012.

Segona. Modificació de les clàusules tercera i setena del Conveni de col·laboració entre l’ICAIB i la UIB subscrit el 22 de març de 2012, i addició d'una clàusula setena bis

I. El penúltim paràgraf de la clàusula tercera del Conveni de 2012 queda redactat com segueix:

El professorat del màster serà designat amb l'acord previ exprés d'ambdues parts, sota els estrictes principis de publicitat i d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

II. Se suprimeix l'incís final (i, com a mínim, una vegada l'any) del paràgraf tercer, així com l'últim paràgraf de la clàusula setena del Conveni MADV de 2012.

III. S'afegeix una clàusula setena bis al Conveni MADV de 2012, titulada De la qualitat i la millora contínua del màster, amb la redacció següent:

1. Comissió de garantia de qualitat (CGQ) del màster

La CGQ del màster tindrà la composició i exercirà les funcions previstes a la normativa vigent.

Formaran part de la CGQ del màster, en qualsevol cas, els dos directors del màster (responsables de qualitat del títol) i dos professors que imparteixin docència en el títol, un proposat per la UIB i l'altre per l'ICAIB. Els degans de la Facultat de Dret i de l'ICAIB seran convidats permanents (amb veu i sense vot) de la CGQ del màster.

La CGQ del màster es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any per, fonamentalment, analitzar els resultats i els informes rebuts sobre la satisfacció dels grups d'interès, així com proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.

2. Comissió de control del màster

D'acord amb la normativa vigent, en el si del Consell d'Estudis del màster es constituirà, al més aviat possible, una comissió de control, que serà composta pels dos directors del màster i pels degans de la Facultat de Dret i de l'ICAIB.

Aquesta comissió tindrà com a funció principal donar el vistiplau a la programació del curs següent i al professorat, els tutors i altres col·laboradors del màster designats de conformitat amb el que preveuen el present conveni i la normativa aplicable. Exercirà, a més, qualsevol altra funció que li assigni el Centre d'Estudis de Postgrau.

3. Formació contínua del professorat del màster

Per tal de millorar la qualitat de la docència del màster, la UIB i l'ICAIB oferiran anualment activitats dirigides a la formació contínua del professorat (cursos, seminaris, etc.), tant dels professors universitaris com dels advocats que integren el personal docent del màster. L'equip directiu del màster s'encarregarà de coordinar aquesta oferta.

Aquestes activitats tindran com a objectius fonamentals facilitar l'adaptació del professorat del màster a l'EEES, implantar noves metodologies didàctiques que contribueixin a millorar el rendiment dels estudiants i capacitar el professorat per a la utilització de les TIC.

L'oferta de la UIB es nodrirà de les activitats incloses al seu Pla de formació del PDI, al qual podran acollir-se els advocats de l'ICAIB que integrin el personal docent del màster.

Tercera. Vigència

La present addenda s’ha d’aplicar a partir del curs acadèmic 2015-16 i tindrà la mateixa vigència que el Conveni de col·laboració entre l’ICAIB i la UIB subscrit el 22 de març de 2012.

I com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament del present document.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi d’Advocats de les Illes Balears,
Martín Aleñar
Degà

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de setembre de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 18 de setembre de 2015 , de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.