Escoltar

Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS PER IMPARTIR EL CURS D’ADAPTACIÓ AL GRAU DE RELACIONS LABORALS

Palma, 6 d'octubre de 2015

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

De l’altra, el degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears (ICOGSIB), amb domicili al carrer de les Parellades, 12 A, baixos, 07003 Palma, i amb CIF Q07690011, senyor José Javier Bonet Llull, com a representant d’aquest, de conformitat amb el que estableix l’article 48 dels seus Estatuts.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Primer. Que l’ICOGSIB és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que estableix l'article 1 dels seus Estatuts.
Entre les finalitats recollides a l'article 6 dels seus Estatuts (Funcions del Col·legi) hi ha l’organització d’activitats de caràcter formatiu i la col·laboració amb l’Administració per a la realització d’activitats relacionades amb els fins d’aquesta.

Segon. Que la UIB, d'acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.
De conformitat amb l'article 4 dels seus Estatuts (Atencions especials), la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears. Això comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Tercer. Que a la UIB s'imparteix el títol oficial de graduat o graduada en Relacions Laborals, una vegada obtinguda la verificació positiva de la memòria del títol per part del Consell d'Universitats i amb l’informe favorable previ de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (l’ANECA), de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 30 d'octubre, i declarat el caràcter oficial del títol per Acord del Consell de Ministres de 12 de novembre de 2010 (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 16 de desembre de 2010 per Resolució de la Secretaria General d’Universitats de 22 de novembre de 2010).

L’ANECA va emetre informe favorable el 29 d’abril de 2015 sobre la modificació de la memòria del títol sol·licitada pel Consell de Govern de la UIB. La modificació obeeix exclusivament a la incorporació del procediment general perquè els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau corresponent.

Quart. Que és d'interès comú d'ambdues parts establir una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau de Relacions Laborals.

I per aquest motiu signen el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és organitzar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau de Relacions Laborals de la UIB, amb l’aplicació de les previsions del pla d'estudis corresponent.
Segona. Actuacions de la UIB

 1. La UIB impartirà, en els termes prevists al corresponent pla d'estudis del títol de grau de Relacions Laborals, un curs d'adaptació per a les persones que ja siguin titulades de conformitat amb el sistema educatiu anterior. En conseqüència, la UIB adoptarà les mesures necessàries per matricular els alumnes del curs d'adaptació.
 2. Ateses les característiques especials d’aquest curs, hi haurà limitació de places.
 3. Els estudiants d'aquest curs d'adaptació es matricularan de les assignatures corresponents de conformitat amb les previsions del pla d'estudis pertinent, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes aplicables).
 4. Qualsevol aspecte relacionat amb la gestió, la coordinació o el desenvolupament del curs d'adaptació serà responsabilitat de la Facultat de Dret de la UIB, amb el suport dels òrgans propis de la UIB.

Tercera. Actuacions de l’ICOGSIB

 1. L’ICOGSIB farà una aportació subvenció per contribuir a la cobertura íntegra de les despeses relacionades amb la docència, tenint en compte que l'únic grup d'aquest curs d'adaptació constarà d'un màxim de 40 alumnes i que aquest curs té una presencialitat reduïda al 50%. Tot això suposa un cost total per al Col·legi de 20.000 euros.
 2. La satisfacció de l'aportació subvenció es farà de la manera següent: un 40% abans que comenci el curs i el 60% restant dins els dos mesos següents al començament del curs.

Quarta. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment del conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment, de la qual formaran part dos representants de la UIB i dos representants de l’ICOGSIB, a l’efecte de garantir uns adequats desenvolupament i coordinació d’aquest conveni de col·laboració.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre per mutu acord o en cas d'incompliment dels acords que s'adoptin en execució d’aquest.

Sexta. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor l'any acadèmic 2015-16, tindrà una vigència anual i es podrà prorrogar de forma expressa per mutu acord de les parts.

Setena. Resolució de conflictes

Les dues parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació i aplicació d'aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present conveni. Si això no és possible, serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears,
José Javier Bonet
Degà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de setembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de setembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.