Convenis i acords marc

Resolució de l’addenda al conveni marc de col•laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de desembre de 2012 (ref. 2587)

Barcelona, 30 de setembre de 2015
Palma, 30 de setembre de 2015

D’una part, l’Il·lustríssim Senyor Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en representació d’aquesta institució, d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec. L’IEC té la seu a Barcelona, carrer del Carme, 47, CP 08001 i NIF G-08674327.

I, de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a obligar-se i

EXPOSEN

  1. Que en data 12 de desembre de 2012 es va signar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2587), l’objecte de la qual, d’acord amb la clàusula primera de l’addenda, era editar en línia al lloc web de l’IEC els reculls terminològics de les dues col·leccions del Gabinet de Terminologia i dels diccionaris esmentats als annexos I, II i III de l’addenda.
  2. Que durant la vigència d’aquest conveni, d’acord amb la clàusula quarta de l’addenda, el compromís de l’IEC era publicar un recull terminològic cada mes des de la data de la signatura de l’addenda fins a completar les relacions que figuren com a annexos I, II i III, i el compromís de la UIB era aportar a l’IEC 5.000 euros anuals i els reculls terminològics esmentats als annexos I, II i III de l’addenda, mitjançant la càrrega de fitxers i la revisió i la supervisió de la base de dades corresponent a través del Gabinet de Terminologia.
  3. Que la UIB, a través del Gabinet de Terminologia, ha lliurat a l’IEC totes les obres esmentades als annexos I, II i III, excepte el Lèxic bàsic d’ecologia: català-castellà-francès-portuguès-anglès, esmentat a l’annex II, apartat «Títols de la col·lecció Lèxics Bàsics (de pròxima aparició)», perquè està en procés d’elaboració i no hi ha data prevista de finalització, i que ha fet efectius els pagaments dels 5.000 euros anuals, exceptuant el pagament corresponent a 2015.
  4. Que és voluntat de les parts resoldre l’addenda, i a aquest efecte estableixen les següents

CLÀUSULES

  1. L’IEC i la UIB acorden de resoldre per mutu acord l’addenda, d’acord amb la clàusula setena d’aquesta, atès que el Gabinet de Terminologia no té més obres publicades per donar continuïtat a l’objecte d’aquesta addenda.
  2. Que l’IEC es compromet a editar en línia al portal CiT les obres que falten previstes per a 2015, d’acord amb la planificació següent per títols i mesos de les d’obres:

Títol de l’obra

Mes

Nombre d’entrades

Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques: català-castellà-francès-anglès

setembre

823

Diccionari d’agricultura

octubre

1.893

Diccionari de ramaderia

novembre

2.148

 

  • 3. Que la UIB es compromet a fer el pagament dels 5.000 euros corresponents a 2015
  • 4. Que la UIB es compromet a lliurar a l’IEC sense cap cost, en cas que es publiqui, el Lèxic bàsic d’ecologia: català-castellà-francès-portuguès-anglès, en els mateixos formats en què s’han lliurat la resta de les obres.
  • 5. En cas que es compleixi la clàusula 4, l’IEC es compromet a publicar l’obra esmentada al mateix lloc web que la resta de les obres lliurades.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en dos exemplars, al lloc i en la data indicats anteriorment.

Institut d’Estudis Catalans
Joandomènec Ros

Universitat de les Illes Balears
Llorenç Huguet

Diligència

El present document el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).