Escoltar

Convenis i acords marc

Resolució de l’addenda al conveni marc de col•laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de desembre de 2012 (ref. 2587)

Barcelona, 30 de setembre de 2015
Palma, 30 de setembre de 2015

D’una part, l’Il·lustríssim Senyor Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en representació d’aquesta institució, d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec. L’IEC té la seu a Barcelona, carrer del Carme, 47, CP 08001 i NIF G-08674327.

I, de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a obligar-se i

EXPOSEN

 1. Que en data 12 de desembre de 2012 es va signar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2587), l’objecte de la qual, d’acord amb la clàusula primera de l’addenda, era editar en línia al lloc web de l’IEC els reculls terminològics de les dues col·leccions del Gabinet de Terminologia i dels diccionaris esmentats als annexos I, II i III de l’addenda.
 2. Que durant la vigència d’aquest conveni, d’acord amb la clàusula quarta de l’addenda, el compromís de l’IEC era publicar un recull terminològic cada mes des de la data de la signatura de l’addenda fins a completar les relacions que figuren com a annexos I, II i III, i el compromís de la UIB era aportar a l’IEC 5.000 euros anuals i els reculls terminològics esmentats als annexos I, II i III de l’addenda, mitjançant la càrrega de fitxers i la revisió i la supervisió de la base de dades corresponent a través del Gabinet de Terminologia.
 3. Que la UIB, a través del Gabinet de Terminologia, ha lliurat a l’IEC totes les obres esmentades als annexos I, II i III, excepte el Lèxic bàsic d’ecologia: català-castellà-francès-portuguès-anglès, esmentat a l’annex II, apartat «Títols de la col·lecció Lèxics Bàsics (de pròxima aparició)», perquè està en procés d’elaboració i no hi ha data prevista de finalització, i que ha fet efectius els pagaments dels 5.000 euros anuals, exceptuant el pagament corresponent a 2015.
 4. Que és voluntat de les parts resoldre l’addenda, i a aquest efecte estableixen les següents

CLÀUSULES

 1. L’IEC i la UIB acorden de resoldre per mutu acord l’addenda, d’acord amb la clàusula setena d’aquesta, atès que el Gabinet de Terminologia no té més obres publicades per donar continuïtat a l’objecte d’aquesta addenda.
 2. Que l’IEC es compromet a editar en línia al portal CiT les obres que falten previstes per a 2015, d’acord amb la planificació següent per títols i mesos de les d’obres:

Títol de l’obra

Mes

Nombre d’entrades

Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques: català-castellà-francès-anglès

setembre

823

Diccionari d’agricultura

octubre

1.893

Diccionari de ramaderia

novembre

2.148

 

 • 3. Que la UIB es compromet a fer el pagament dels 5.000 euros corresponents a 2015
 • 4. Que la UIB es compromet a lliurar a l’IEC sense cap cost, en cas que es publiqui, el Lèxic bàsic d’ecologia: català-castellà-francès-portuguès-anglès, en els mateixos formats en què s’han lliurat la resta de les obres.
 • 5. En cas que es compleixi la clàusula 4, l’IEC es compromet a publicar l’obra esmentada al mateix lloc web que la resta de les obres lliurades.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en dos exemplars, al lloc i en la data indicats anteriorment.

Institut d’Estudis Catalans
Joandomènec Ros

Universitat de les Illes Balears
Llorenç Huguet

Diligència

El present document el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.