Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de donació de fons i cessió de drets de la Biblioteca Shiro Hatano, per part de la senyora Tomoko Hatano, presidenta de la Companyia Ganshodo Tokyohonsha, SA, a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 d'octubre de 2015

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l’altra, la senyora Tomoko Hatano (a partir d’ara, la donant), major d’edat, de nacionalitat japonesa, número de passaport (...), número de NIE (...), i amb domicili (...), que actua en nom propi i atenent les darreres voluntats del seu marit difunt, senyor Shiro Hatano, que fou el president de la Companyia Ganshodo Tokyohonsha, amb seu a Kanda Jinbo-cho 2-2, Chiyoda-ku, Tòquio (Japó).

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per atorgar el present contracte i

MANIFESTEN

I. Que la senyora Hatano posseeix un fons bibliogràfic integrat per uns cinc mil exemplars de llibres i documentació bibliogràfica, que constituïa la biblioteca personal que el seu difunt marit el senyor Shiro Hatano, escriptor i professor, havia format al llarg de la seva vida. El dit fons, majoritàriament, està escrit en japonès i abraça diverses temàtiques, de manera que constitueix una àmplia mostra de la cultura japonesa. La col·lecció està perfectament conservada i ordenada i està ubicada en un sistema de prestatges tipus compacte.

II. Que la senyora Hatano, en compliment de la voluntat del senyor Hatano, vol donar a una institució pública de les Illes Balears aquesta biblioteca, i que l’ha oferta a la Universitat de les Illes Balears.

III. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural de la col·lecció bibliogràfica propietat de la donant, formada com a biblioteca particular del seu difunt marit, el senyor Shiro Hatano.

IV. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic de l’esmentat fons mitjançant la seva integració a la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d’un conveni de donació de la propietat dels llibres i documents que formen la col·lecció, així com dels prestatges tipus compacte en els quals estan ubicats.

 V. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada per la senyora Tomoko Hatano de fer donació d’aquest fons documental.

 VI. Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents 

PACTES

PRIMER. La senyora Tomoko Hatano, en qualitat de donant del fons bibliogràfic i els prestatges on està ubicat, en fa donació a la UIB.

SEGON. En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons, i dels prestatges on està ubicat.

TERCER. Amb l’acceptació d’aquesta donació la UIB assumeix les obligacions següents:

 1. Efectuar una descripció dels documents que en faciliti la identificació i localització.
 2. Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
 3. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.

QUART. La donant assumirà els costs del trasllat del fons, així com dels prestatges on està ubicat, des de la ubicació actual fins al campus de la UIB. Ara bé, la UIB assumirà el trasllat, la disposició i la distribució del fons dins el campus.

CINQUÈ. La UIB queda habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

SISÈ. Per a tot allò que no s’hagi previst als pactes i condicions del conveni, aquest es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

SETÈ. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Tomoko Hatano
Donant

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 d’octubre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d'octubre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.