Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni entre la Xarxa Renault de Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la col•laboració en el projecte SmartUIB

Palma, 21 d'octubre de 2015

REUNITS

D'una banda, Xarxa Renault de Balears (en endavant, Renault), i en representació seva l'empresa mercantil Bartolomé Jaume Nadal, SA, constituïda el 30 de novembre de 1988 davant el notari senyor José Moragues Caffaro, inscrita al Registre Mercantil de Balears, tom 755, foli 76, full 18099, amb domicili social a l’avinguda de Son Noguera, 5-D, Llucmajor, amb CIF A07407141, representada pel senyor Bernardino Jaume Mulet, major d'edat, amb DNI (...), en virtut de l'escriptura pública autoritzada l'abril de 1992 davant el notari senyor Andrés Isern Estela.

De l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), amb domicili social a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, i CIF Q0718001A, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

MANIFESTEN

I. Que la UIB és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent de l'Estat i d'altres ens públics que gaudeix d'autonomia i que segons els seus Estatuts ha de prestar una especial atenció al desenvolupament científic, innovador i tècnic de les Illes Balears.

II. Que el Consell de Direcció, per l'Acord executiu 10774/2013, d'1 d'octubre, va aprovar el projecte SmartUIB. SmartUIB és un projecte estratègic transversal en el qual la tecnologia té un paper important però no únic i és un marc perquè des de tota l'estructura i el govern de la Universitat (òrgans de govern i representació, centres, departaments, instituts universitaris, seus universitàries, serveis, etc.) es puguin proposar projectes per transformar el campus de la UIB en un campus intel·ligent en qualsevol dels eixos que defineixen una ciutat intel·ligent: economia, mobilitat, ecosistema, ciutadania, vida i governança.

III. Que Renault és una de les empreses líders en el mercat mundial de vehicles elèctrics.

IV. Que tant la UIB com Renault estan interessades en el desenvolupament d'actuacions i solucions innovadores dins l'àmbit de la mobilitat elèctrica del projecte SmartUIB.

A aquest efecte, les parts declaren tenir la capacitat legal necessària i acorden formalitzar el present conveni de col·laboració (d'ara endavant, el conveni), de conformitat amb les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

Per mitjà del present conveni, Renault i la UIB acorden de treballar de manera conjunta en el desenvolupament d'activitats i solucions innovadores en l'àmbit de la mobilitat elèctrica dins el marc del projecte SmartUIB.

Entre els objectius del conveni hi ha totes aquelles iniciatives innovadores que acordin de manera conjunta les parts durant el període de vigència del conveni, si bé es defineixen com de màxim interès les següents:

 • Desenvolupar activitats i estudis que promoguin la mobilitat i l'experimentació del vehicle elèctric en els trajectes del campus i en general a la comunitat universitària mitjançant jornades de proves i realització d'estudis sobre l'impacte econòmic a les Illes Balears.
 • Aplicar el vehicle elèctric a l'optimització dels serveis de la UIB, per millorar-ne l’eficiència i reduir les despeses operatives de la mateixa UIB.
 • Realitzar transferència cap a la societat dels resultats de les activitats i els estudis realitzats a través d'aquesta col·laboració.
 • Millorar l'ocupabilitat i l'emprenedoria de l'alumnat formant-lo en un esperit innovador.
 • Crear una beca Renault ZE de Balears valorada en 3.000 euros/any dirigida als estudiants, mitjançant una convocatòria competitiva.

Les parts poden acordar de forma conjunta dur a terme altres actuacions mitjançant la signatura d'annexos del present conveni, els quals en formaran part integrant i inseparable.

SEGONA. ABAST DE LA COL·LABORACIÓ

El present conveni pretén establir un marc que permeti optimitzar la definició, el desenvolupament i el llançament de potencials solucions i/o serveis que les parts acordin dur a terme durant la vigència del conveni amb l'objectiu de promoure la gestió transversal del campus de la UIB.

La inversió en recursos propis, humans o materials, i les aportacions de cadascuna de les parts necessàries per al desenvolupament o llançament de les solucions i/o serveis seran acordades per aquestes i reflectides en els documents específics (annexos), tant en la seva quantia com en el percentatge que ha ser cobert per cada part.

La decisió d'iniciar qualsevol projecte o servei innovador en el marc d'aquesta gestió transversal i que l'execució formi part de l'objecte d'aquest conveni, per a la posada en marxa de solucions i/o serveis, l’han d'acordar de manera conjunta les parts, moment en el qual aquestes signaran el corresponent annex a aquest conveni amb tota la documentació que estimin oportuna, com ara títol enunciatiu i no limitatiu, pla de treball, model d'inversió, model de provisió i comercialització i relació amb terceres parts.

TERCERA. RELACIÓ ENTRE LES PARTS

Les parts actuen per compte propi, complint les obligacions que corresponen a cadascuna respectivament i que sorgeixen de la signatura del present conveni. Res en aquest conveni no ha de donar a entendre o fer suposar que les parts, els seus empleats o representants: (i) són agents o socis de l'altra part, o bé (ii) han establert o constituït qualsevol tipus de societat o associació d'interès econòmic o similar.

Cap de les parts no pot assumir compromisos en nom de l'altra o representar-la, llevat que estigui expressament habilitada per a això per escrit.

Basant-se en l'anterior, les parts acorden que cap descripció o referència pública de la relació que es crea mitjançant la signatura del present conveni entre Renault i la UIB, inclòs qualsevol comunicat públic, de premsa o en materials de promoció, no utilitzarà termes com «societat», «franquícia», «afiliada», «agent», «adjudicatària» o similars que donin a entendre l'existència de qualsevol tipus de forma societària o figura jurídica diferent de la relació jurídica derivada d'aquest, sinó que descriuran la relació i les activitats conjuntes que condueixin sota el present conveni a l'empara de l'expressió «conveni de col·laboració».

QUARTA. DURADA

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una durada inicial d'un any, prorrogable tàcitament i indefinidament per períodes successius d'un any, excepte renúncia de qualsevol de les parts notificada a l'altra per escrit amb tres mesos d'antelació a la data de venciment del termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. FINALITZACIÓ

El conveni s'extingirà per haver-se complert, transcorregut el temps pactat a la clàusula quarta, així com per resolució per les causes admeses en dret i els motius específics que s'indiquen a continuació:

 1. Mutu acord: les parts poden, en qualsevol moment, extingir l'execució de l'objecte del conveni, de mutu acord, mitjançant la corresponent signatura de l'extinció, que requerirà les mateixes característiques formals que les que gaudeix el present conveni.
 2. Incompliment: qualsevol de les parts pot resoldre aquest conveni davant l'incompliment de l'altra part d'alguna de les obligacions que conté. L'incompliment l'ha de comunicar fefaentment la part denunciant, mitjançant comunicació escrita. La part infractora tindrà el termini de dos (2) mesos per esmenar l'incompliment. Al final d'aquest termini, si l'incompliment no ha estat esmenat, el conveni quedarà resolt automàticament si així ho requereix la part perjudicada.
 3. Dissolució o extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts.

En qualsevol cas, l'extinció del conveni no exonera les parts del compliment de les obligacions pendents.

Les parts es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni abans d’acudir a la via jurisdiccional prevista a la clàusula quinzena.

En acabar el present acord, romandran vigents les estipulacions del contingut de les quals es desprenguin obligacions per a les parts destinades a sobreviure a la seva finalització.

SISENA. DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI

Les parts es comprometen a constituir, en el termini de dos mesos després de la signatura del conveni, una comissió de seguiment de l'execució de l'objecte del present conveni, formada per dos representants de Renault i dos representants de la UIB.

Correspon a la comissió de seguiment:

 • La resolució dels dubtes d'interpretació del present conveni de col·laboració i les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució.
 • L'elaboració de propostes per al millor desenvolupament i compliment del present conveni per a una adequada coordinació entre les parts participants.
 • L'elaboració d'informes conjunts de qualitat dels serveis/actuacions objecte de desenvolupament, que permetin obtenir informació i dades concretes per millorar-los, així com dels projectes a què es fa referència al penúltim paràgraf de la clàusula segona d'aquest conveni.

D’altra banda, també es definirà un comitè executiu format per un representant de Renault i un representant de la UIB que serà constituït per desbloquejar tots aquells temes o activitats que, per manca de competència, no puguin ser gestionats exclusivament per la comissió de seguiment.

Per la pròpia naturalesa de la comissió de seguiment i del comitè executiu, s'estipula que la primera reportarà i executarà les decisions, les prioritats o els plans d'actuació que decideixi el segon. Es pot decidir que la comissió de seguiment i el comitè executiu siguin el mateix.

SETENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Cada part serà responsable del compliment dels compromisos que assumeixi pel que fa a aportació o utilització de drets de propietat intel·lectual o industrial i llicències.

Així mateix, i llevat d'acord en contra per les parts, cadascuna de les parts continuarà sent titular i propietària de totes les seves especificacions i els dissenys preexistents a l'execució del present conveni. Cada part es compromet a tornar-los a l'altra en el moment en què aquesta els sol·liciti.

En compliment de la garantia anterior, cada part eximeix l'altra de tota responsabilitat que pugui derivar-se, com a conseqüència de les seves pròpies aportacions, de les infraccions de la propietat intel·lectual i industrial en què puguin incórrer en virtut d'aquest conveni, i s’obliguen a fer el que sigui necessari per deixar la part contrària indemne de les reclamacions o demandes que per aquestes infraccions li puguin exigir, i a indemnitzar-la per tots els danys i perjudicis que li puguin ocasionar aquestes reclamacions o demandes.

Cap de les parts no pot fer ús de les marques, els logotips i altres signes distintius de l'altra part sense la seva autorització prèvia i per escrit. En el moment de finalització del present conveni per qualsevol de les causes previstes, les parts es comprometen a cessar en l'ús dels continguts, marques, logotips i altres signes objecte de propietat intel·lectual o industrial de l'altra part de forma immediata.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels desenvolupaments específics realitzats mitjançant recursos econòmics o humans de Renault seran titularitat exclusiva de Renault. Així mateix, els drets de propietat intel·lectual i industrial dels desenvolupaments específics realitzats mitjançant recursos econòmics o humans de la UIB correspondran en exclusiva a aquesta.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels desenvolupaments específics que duguin a terme conjuntament les parts correspondran a aquella que es determini i en la proporció que es concreti a l'acord específic que se subscrigui a l'efecte, i, si no, correspondran a les parts en funció de la seva efectiva participació en la consecució dels resultats.

VUITENA. RESPONSABILITATS

Cap de les parts no serà responsable davant l'altra per danys indirectes, i en especial per les pèrdues corresponents a volum de negocis, lucre cessant i perjudicis comercials i/o morals.

La UIB es compromet a fer que la utilització de les solucions o els serveis, així com, si escau, els equips associats, es realitzi d'acord amb les instruccions rebudes i per als fins exclusius de la seva utilització en les solucions i els serveis desenvolupats dins el present conveni i els seus annexos.

NOVENA. CONFIDENCIALITAT

Les parts s'obliguen a conservar i tractar com a informació confidencial tota la informació no pública de l'altra part que hagi estat comunicada o obtinguda de qualsevol altra forma per una de les parts en el desenvolupament del present conveni. Aquesta informació no serà revelada per la part receptora sense el consentiment previ de l'altra part. En particular, les parts es comprometen a adoptar les mesures necessàries per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a la informació confidencial de l'altra part i a limitar l'accés a la informació confidencial als seus empleats, col·laboradors i, si escau, a les empreses del grup de la Xarxa Renault de Balears que necessitin disposar-ne, als quals traslladaran idèntica obligació de confidencialitat. 

Qualsevol informació, dada o coneixement relatiu a una de les parts a què puguin tenir accés les parts en virtut d'aquest conveni ha de ser considerat com a confidencial. En conseqüència, no es permet la divulgació d'aquesta informació sense el consentiment escrit previ de l’altra part.

Les parts es comprometen a complir íntegrament aquest pacte de confidencialitat i a exigir a les persones corresponents que puguin tenir accés a la informació confidencial a què fa referència aquesta clàusula, que n’observin el contingut amb la mateixa diligència.

En cap cas la transmissió de la informació confidencial per la part cedent, titular d’aquesta informació, no implica o suposa la transferència de dret, autorització o llicència per disposar d'aquesta informació.

DESENA. DADES PERSONALS

Les parts es comprometen a complir totes les obligacions que els siguin legalment exigibles d'acord amb el tractament de les dades personals segons les disposicions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les parts manifesten que, en principi, les actuacions que es desenvoluparan a través del present conveni no comportaran la cessió o comunicació de dades de caràcter personal a l'altra part.

En cas que resulti necessari que qualsevol de les parts accedeixi a fitxers de dades personals el responsable del tractament dels quals sigui l'altra part, ambdues parts de comú acord es comprometen a subscriure els acords que, si escau, siguin oportuns d'acord amb el que disposen la Llei orgànica de protecció de dades i normativa de desenvolupament.

ONZENA. COMUNICACIÓ

Renault i la UIB acorden d’impulsar mitjançant nota de premsa o qualsevol altre mitjà que estableixin (informació en xarxes socials, Internet, articles, esdeveniments o conferències, seminaris públics en l’àmbit nacional o internacional) els serveis o solucions en què treballen en desenvolupament del present conveni. La nota o l’article de premsa han de ser acordats entre ambdues parts abans de publicar-se.

DOTZENA. DESPESES

Cadascuna de les parts suportarà les despeses que li origini l'execució del present conveni de col·laboració, tret que s’hagin previst explícitament, pel que fa a recursos propis o subcontractats, viatges, assistència a conferències o esdeveniments públics, presència en mitjans i formació.

En cap cas, cap de les parts no sol·licitarà una contraprestació econòmica derivada estrictament de les activitats que són objecte d'aquest conveni, llevat que s’hagi previst explícitament.

TRETZENA. CESSIÓ DEL PRESENT CONVENI

Aquest conveni i els drets i obligacions que en dimanen no seran transferibles sense el previ consentiment escrit de l'altra part.

CATORZENA. NOTIFICACIONS

Tots els avisos, notificacions i altres comunicacions derivades d'aquest conveni, s'han de formular per qualsevol mitjà escrit a les adreces que es detallen a continuació:

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Sr. Llorenç Huguet Rotger
Adreça: Son Lledó. Campus de la UIB. Carretera de Valldemossa. km 7,5. Palma (Illes Balears)
Tel: 971 17 30 00
Fax: 971 17 30 30
E-mail: rector@uib.cat

XARXA RENAULT DE BALEARS

Sr. Bernardino Jaume Mulet
Adreça: Av. de Son Noguera, 5-D
Llucmajor (Illes Balears)
Tel: 971 66 01 40
Fax: 971 66 16 53
E-mail: dino@renault-llucmajor.com

QUINZENA. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present conveni i els annexos corresponents es regeixen d'acord amb la legislació espanyola. Les parts, amb renúncia expressa al fur que pugui correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Palma per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en execució d'aquest conveni.

SETZENA. DISPOSICIÓ FINAL

El present conveni i els annexos o acords específics que el puguin desenvolupar, constitueixen el conveni únic i definitiu entre les parts respecte de la matèria objecte del conveni, i substitueixen i anul·len tota correspondència, carta d'intencions i qualsevol altre acord verbal o escrit que prèviament pugui existir entre les parts. Així mateix, qualsevol modificació, interpretació o aclariment al present conveni únicament serà vàlid si consta en document subscrit conjuntament per les parts.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en totes les seves pàgines, en dos exemplars originals.

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Llorenç Huguet

XARXA RENAULT DE BALEARS
Bernardino Jaume

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 d’octubre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d'octubre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.