Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col•laboració cientificotecnològica entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Barcelona Supercomputing Center -Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

Palma/Barcelona, 16 de desembre de 2015

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (CIF núm. Q-0718001A), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel quaI s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (CIF núm. S-0800099-D) (en endavant, BSC-CNS), amb seu social a Barcelona, c/ Jordi Girona, 31, com a representant d'aquesta entitat, en virtut de les competències atorgades per l'article 15 apartat i) dels Estatuts i fent ús de les facultats conferides.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

MANIFESTEN 

 1. Que el BSC-CNS és un consorci públic constituït l’abril de 2005 mitjançant un acord entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva missió és la recerca, el desenvolupament i la gestió de tecnologies de la informació per facilitar el progrés científic.
 2. Que l'article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 21 d'abril, estableix que l'autonomia de les universitats comprèn, entre d'altres, «l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins institucionals».
 3. Que per tot això ambdues entitats mostren objectius afins i complementaris en àrees de recerca, i entre els objectius estratègics d’ambdues parts hi figura la col·laboració pel desenvolupament de recerca en l’anàlisi de dades massives (big data) i la computació intensiva per a l’optimització d’aplicacions i estudis de càlcul propis.
 4. Que ambdues parts tenen la voluntat d'actuar de manera conjunta per tal d'assolir els objectius estratègics esmentats més amunt.

Per tot això estableixen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

Aquest conveni de col·laboració té per objecte emmarcar i coordinar l'actuació del BSC-CNS i de la UIB amb la identificació de les tasques a dur a terme per potenciar l’ús de la capacitat de supercomputació del BSC als projectes cientificotecnològics de la UIB. Succintament, les activitats a realitzar són:

 1. Crear un grup de recerca mixt entre ambdues parts per al plantejament dels possibles projectes de cooperació cientificotecnològics.
 2. Establir un programa conjunt de cooperació entre les parts per afavorir la formació de capital humà en l’àmbit de la supercomputació.
 3. Participar de forma conjunta en projectes estratègics de recerca i innovació en l’àmbit públic o privat, potenciant especialment la línia de projectes.

SEGONA. RECURSOS

Ambdues parts han d'afavorir la disposició compartida dels recursos propis i la informació necessària per dur a terme les activitats a desenvolupar en el marc d’aquest conveni, dins les disponibilitats de cada institució i d'acord amb els reglaments interns d'ús. Per aquest motiu, el BSC i la UIB aportaran el personal i la infraestructura tecnològica i de serveis necessària per a la realització d'aquest acord.

TERCERA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una comissió de seguiment formada per dos representants de cadascuna de les parts per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients. Les actuacions realitzades seran objecte de revisió anual.

La comissió de seguiment proposarà un calendari d’activitats i accions concretes en els primers tres mesos des de la firma del conveni. Aquest calendari serà aprovat pels responsables del conveni.

QUARTA. DURADA

El conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una vigència d’un any, prorrogable per acord mutu de les parts. Les parts podran proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de R+D+I i les accions d'innovació, capacitació i transferència, així com els estudis que hi hagi en fase de realització.

CINQUENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Com a principi general, i llevat que s'acordi entre les parts una regla diferent, els resultats que siguin generats en el desenvolupament de les activitats de recerca del programa, incloent informació, saber fer i drets de propietat intel·lectual i industrial, correspondran a les parts d'origen en funció del grau de participació dels seus investigadors en la seva obtenció, d'acord amb la normativa aplicable i sens perjudici dels drets que puguin correspondre als autors i inventors o a terceres parts.

L'autoria i propietat dels resultats es definirà de comú acord i per escrit entre les parts, així com les regles relatives a la protecció, defensa i explotació d'aquests resultats.

SISENA. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present conveni es regirà per la Llei espanyola. En cas de controvèrsia sobre la seva interpretació o execució, les parts intentaran solucionar-ho amigablement i, per al cas de no aconseguir-se un acord, se sotmetran a la jurisdicció competent de l’àmbit territorial de la part demandada.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la UIB,
Llorenç Huguet
Rector

Pel BSC-CNS,
Mateo Valero
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 d’abril de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.