Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic per dur a terme la segona fase de l’ordenació, catalogació i digitalització de l’arxiu històric de la RAMIB en l’àmbit de l’acord marc de col·laboració entre la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 4 de desembre de 2015

REUNITS 

D’una banda, l’Excel·lentíssim Senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (en endavant, RAMIB), en nom d’aquesta corporació, d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec, que té domicili a Palma, carrer de Can Campaner, núm. 4, baixos (CP 07003).

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN 

PRIMER. Que la RAMIB i la UIB varen signar amb data 17 de setembre de 2014 un acord marc de col·laboració que a la clàusula segona, entre altres modalitats, preveia la col·laboració en matèria de documentació, ordenació i digitalització dels arxius de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

SEGON. Que la RAMIB té un valuós arxiu històric i vol procedir a ordenar-lo, catalogar-lo i digitalitzar-lo, per tal de garantir-ne la preservació i facilitar-ne la consulta als investigadors.

TERCER. Que la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans i l’experiència necessària en gestió i digitalització d’arxius històrics, i considera de gran interès per a la comunitat universitària l’arxiu de la RAMIB com a font de coneixement per als investigadors de la UIB. I que ja duu a terme la primera fase d’aquesta tasca mitjançant les accions previstes a l’Acord signat el 17 de desembre de 2014 (ref. 2994).

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears es comprometen a dur a terme l’ordenació, catalogació i digitalització de l’arxiu històric de la RAMIB, la qual cosa es durà a terme en diverses fases a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària per anar-les abordant.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

La UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, es compromet a dur a terme la segona fase del pla d’ordenació, catalogació i digitalització de l’arxiu històric de la RAMIB, que es concretarà en les accions següents:

 1. Catalogar informàticament fins al nivell d’unitat documental bàsica el fons històric de la RAMIB mitjançant el programari d’Arxius de la UIB basat en ICA-Atom.
 2. Creació del quadre de classificació de documents (QdCD).
 3. Reordenar el fons d’acord amb el QdCD.
 4. Definir un pla de prioritats de digitalització basant-se en la necessitat de conservació i l’interès de difusió dels documents catalogats.

TERCERA

La RAMIB es compromet a:

 1. Facilitar l’accés del personal tècnic del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB a la documentació de l’arxiu sobre la qual s’ha d’actuar i a les dependències on està ubicada.
 2. Autoritzar el trasllat a la UIB del material documental que s’ha de digitalitzar durant el temps necessari per dur a terme l’operació.
 3. Abonar la quantitat de 9.800 euros, IVA inclòs, per finançar les despeses derivades de les tasques descrites a la clàusula segona. El pagament es farà efectiu un cop emesa la factura corresponent pels serveis administratius de la UIB.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i té una vigència d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia haurà de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació i el desenvolupament del present conveni i dels efectes que se’n puguin derivar, les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord marc signat el 17 de setembre de 2014, i si les parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa de qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i perquè tingui els efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears,
Macià Tomàs
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de novembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.