Escoltar

Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració entre l’Agència de Turisme de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió i el desenvolupament del projecte Plataforma Turística Intel·ligent (PTI) i altres projectes de promoció i estratègia i coneixement turístic

Palma, 10 de febrer de 2016

REUNITS

D'una banda, la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, E-07122 Palma, representada pel Rector, doctor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

I d'una altra banda, l'Agència de Turisme de les Illes Balears (d'ara endavant, ATB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT, Palma, representada pel conseller d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears i president de l'ATB, Gabriel Barceló Milta, facultat d'acord amb el que estableix el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Les parts es reconeixen amb capacitat legal suficient i poder bastant per a aquest acte

CONSIDERANT

Primera. Que la UIB és una institució dedicada al servei públic de l'educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. Aquesta institució està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa suposa prestar atenció al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes, tal com estableixen els seus Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig). La UIB, mitjançant escrit de 4 d’abril de 2014, ja va manifestar l'interès d'aquesta institució per col·laborar amb el Govern de les Illes Balears, i concretament amb l'ATB, en el desenvolupament del projecte Plataforma Turística Intel·ligent (en endavant, PTI).

La col·laboració de la UIB permetrà generar i gestionar la tecnologia, el coneixement i la innovació necessaris per millorar la competitivitat, qualitat i sostenibilitat en els àmbits mediambiental, econòmic i social del turisme balear.

L'article 147.1 dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, estableix que la UIB fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Segona. Que el projecte PTI té com a principal objectiu la recopilació i posada a disposició de tota la informació del catàleg turístic de les Illes Balears. S'ha de desenvolupar un gestor de continguts que permeti emmagatzemar la informació que hi faci referència i classificar-los en funció de les categories i subcategories turístiques proposades al Pla integral de turisme. El gestor també permetrà la vinculació dels recursos a les diferents marques (illes) i als municipis, així com l'associació de fitxers multimèdia i la interacció amb sistemes d'informació geogràfica.

Aquest projecte es convertirà en un potent i eficaç operador capaç de contribuir al desenvolupament, modernització i manteniment de la indústria turística balear, mitjançant la innovació tecnològica, per fer-ne un referent mundial en l'àmbit del turisme internacional.

Tercera. Que la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s'aprova l'Estatut d'autonomia, té atribuïdes les competències exclusives en matèria de turisme. Pel Decret 26/2012, de 30 de març, es reorganitza, reestructura i regula l'Agència de Turisme de les Illes Balears, la qual té entre les seves finalitats la promoció de l'oferta turística de les Illes Balears en els mercats nacional i internacional, en el marc de la política turística del Govern de les Illes Balears, i té encomanada la realització d'accions de promoció i comercialització tendents a la consolidació de la imatge del Govern de les Illes Balears com a destinació turística, a fomentar el creixement de la demanda i a donar suport al sector turístic empresarial.

Quarta. Que l’ATB i la UIB estan interessades a col·laborar i cooperar en el desenvolupament del projecte PTI.

Cinquena. Que els interessos de la UIB pel que fa al desenvolupament de coneixements i l’estratègia turística de l'ATB van més enllà del projecte PTI i es poden concretar en diversos camps, com puguin ser el desenvolupament de productes turístics, aprofundiment en els coneixements estadístics i d'intel·ligència de mercats emissors o l'avanç en anàlisi de noves tecnologies i la innovació estratègica en turisme.

Sisena. Que aquesta actuació podrà ser cofinançada en un 50% per la Unió Europea amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional en l'àmbit del programa operatiu 2014-2020 de les Illes Balears. En el marc de l'objectiu específic programa operatiu FEDER Illes Balears 2014-2020, la Plataforma Turística Intel·ligent es va incloure com a projecte a l'objectiu temàtic 1: potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Aquest objectiu detalla prioritats d'inversió, associat a la prioritat d'inversió 1.B (PI 1.B: Promoció de la inversió de les empreses en innovació, el desenvolupament de vincles i sinergies entre empreses, centres de R+D i d'educació superior), en línia amb l'objectiu estratègic 1.2.1 (OE 1.2.1: Impuls i promoció d'activitats de R+D liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora).

Setena. Que mitjançant el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell.

Vuitena. Que segons la consideració núm. 5 del Reglament (UE) núm. 1301/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER ha de contribuir a l’estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent sostenible i integrador i garantir així més concentració de l’ajuda del FEDER en les prioritats de la Unió. Segons la categoria de les regions beneficiàries, l’ajuda del FEDER, d’acord amb l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació, ha de concentrar-se en recerca i innovació, tecnologies de la informació i de la comunicació, petites i mitjanes empreses (pimes) i el foment d’una economia de baix nivell d’emissió de carboni. D’altra banda, l’Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, estableix les normes sobre les despeses finançables del programa operatiu FEDER (BOE núm. 53, d’1 de març) o norma equivalent en el període 2014-2020.

Novena. Que, a la vegada, les actuacions derivades dels convenis específics que se signin a l'empara d'aquest acord marc podran ser finançades per les inversions previstes a la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, arran del conveni signat el 23 de desembre de 2010 entre l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que articula la col·laboració entre ambdues administracions per poder dur a terme accions de foment i desenvolupament turístic mitjançant la contribució al finançament de la Plataforma logística de distribució turística, publicat al BOE de 30 d'abril de 2011 mitjançant Resolució d’11 d'abril de 2011.

Per tot això,

ACORDEN

PRIMER. Marc de col·laboració

Ambdues parts acorden subscriure aquest acord marc de col·laboració amb la finalitat d'establir vies de cooperació per a la posada en marxa de totes aquelles accions que contribueixin al desenvolupament i gestió del projecte PTI, apostant per la innovació i el desenvolupament tecnològic en el sector turístic, així com d'altres que puguin ser d'interès per a ambdues parts, amb referència a un major coneixement i investigació sobre el turisme a les Illes Balears i en les estratègies definides per a la seva promoció a l'exterior.

La col·laboració de la UIB podrà realitzar-se per si o per mitjans propis de la UIB, concretament mitjançant la Fundació Universitat-Empresa o les licitacions que realitzi per aquesta entitat, que té entre altres objectius donar suport a l'Administració pública en funcions de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes.

SEGON. Objectius

El present acord marc s'estableix per desenvolupar i gestionar les diferents àrees de cooperació que es recullen al punt tercer, i les parts aportaran informació, experiència i assessorament recíprocs per assolir els objectius establerts al projecte PTI, així com a les accions derivades de l'execució de la planificació i l’assoliment d'objectius d'acord amb el Pla integral de turisme de les Illes Balears 2015-2025.

TERCER. Abast de la cooperació

La cooperació entre ambdues parts es podrà estendre, entre altres, a les següents àrees de referència:

 1. Compartir coneixements, innovacions i desenvolupaments que puguin redundar en l'optimització d'eines, aplicacions o processos relacionats amb la implantació de les noves tecnologies en el sector turístic.
 2. Realitzar estudis diversos de dades massives dels resultats de les fires turístiques, accions desenvolupades i recursos turístics usats.
 3. Compartir coneixement i incorporar al projecte el coneixement que la UIB posseeix de les diferents illes en relació amb costums, pobles, patrimoni i qualsevol altre aspecte autòcton per incloure’l en el projecte PTI.
 4. Fomentar la investigació, el desenvolupament i la implementació de noves eines en els sistemes audiovisuals innovadors per al sector turístic.
 5. La Universitat podrà tutoritzar algunes de les accions, si es fa necessària una formació o instrucció específica sobre la matèria a desenvolupar.
 6. 6 Donar suport al desenvolupament d'iniciatives conjuntes en l'àmbit del projecte TPI que beneficiïn el sector turístic.
 7. Intercanviar experiències i projectes relacionats amb l'enfortiment de les habilitats i competències del talent humà vinculat al turisme, en funció de les noves demandes del sector i la generació d'ocupació, donant prioritat per a això a les polítiques desenvolupades per donar suport a programes d'emprenedors.
 8. Impulsar les noves tecnologies aplicades al sector turístic, mitjançant el desenvolupament de noves eines tecnològiques: aplicacions mòbils, indústria de continguts digitals, eines de gestió, màrqueting en línia, etc.
 9. Intercanvi d'experiències en el desenvolupament de suports tecnològics de gestió, que contribueixin a incrementar la qualificació de les empreses turístiques i a millorar-ne la gestió interna i que fomentin la participació dels empresaris en el desenvolupament de les seves destinacions turístiques; tot això sota la premissa d'orientació de la qualitat a la satisfacció del turista.
 10. Compartir coneixements i experiències pràctiques en el desenvolupament de productes turístics especialitzats, mitjançant l'intercanvi de metodologies de treball innovadores que permetin orientar i organitzar iniciatives determinades en aquesta matèria.
 11. Accés a la consulta telemàtica i en persona del fons documental d’ambdues institucions.
 12. Per tal de donar suport al desenvolupament turístic de la comunitat autònoma de les Illes Balears es compartiran experiències i coneixements en el desenvolupament de plans de desenvolupament turístic que fomentin la cultura del turisme social sostenible i del turisme per a tothom.
 13. Divulgar les accions realitzades i els avenços tecnològics del projecte PTI, amb especial atenció a la promoció de les oportunitats que brinda aquest per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 14. Qualssevol altres estratègies o accions que acordi la comissió mixta de seguiment en el marc de les descrites i enumerades.

QUART. Desenvolupament de l'àmbit de cooperació

Cada projecte específic d'actuació que es desenvolupi en l'àmbit del present acord marc de col·laboració l'haurà d'aprovar prèviament la comissió mixta de seguiment. Al conveni específic corresponent, a més de l'aportació de cadascuna de les parts, s’hauran d’establir unes pautes per al seu desenvolupament. Aquestes pautes han d'incloure com a mínim la següent informació, amb detall de les obligacions de cada part:

 1. Origen, naturalesa, objectiu i descripció del treball específic.
 2. Nivell professional requerit i competències dels responsables i participants. El perfil professional dels recursos humans que participin en les activitats que es desenvolupin conjuntament serà acordat entre ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques a realitzar.
 3. Durada del projecte.
 4. Previsions de suport logístic en la implementació de les accions (viatges, allotjament, etc.).
 5. Recursos tecnològics necessaris per a la realització del projecte.
 6. Recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i el corresponent pressupost detallat.
 7. La participació de cada part en els resultats del projecte, tant tangibles com intangibles.

CINQUÈ. Aportacions de les parts

L'aportació de les parts per a la consecució dels objectius establerts a la clàusula tercera es realitzarà amb els mitjans materials i personals de les dues entitats. Així mateix s'establiran les aportacions econòmiques necessàries a realitzar per ambdues parts als convenis específics per a cada actuació que es tramitin en execució dels acords adoptats per la comissió mixta de seguiment sobre la base de l'objecte d'aquest conveni.

SISÈ. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Cadascuna de les parts declara i garanteix en el que sigui necessari que és titular o té títol suficient per a l'explotació comercial sobre tots els drets dels seus respectius noms, logos, marques, bases de dades i qualsevol altre bé protegit per les lleis vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial que sigui objecte d'aquest conveni. El present acord marc de col·laboració no suposa cessió ni traspàs o renúncia dels drets que corresponguin a cadascuna de les parts en relació amb els béns regulats per les lleis sobre propietat intel·lectual o industrial, i cada una té tots els drets sobre els seus respectius noms, logos, marques, bases de dades i qualsevol altre bé protegit per la legislació vigent en matèria tant de propietat intel·lectual com industrial.

El coneixement i la informació resultant de les activitats conjuntes realitzades en el marc d'aquest acord estaran a disposició d'ambdues parts i, si escau, dels seus respectius membres, llevat que s'estableixin normes d'altra índole.

SETÈ. Publicitat de les parts

En qualsevol forma de col·laboració conjunta realitzada a l'empara d'aquest acord marc s’ha de reconèixer i fer constar la participació de totes les parts mitjançant l'ús de logotips i denominacions oficials. A més, qualsevol activitat de divulgació que es realitzi haurà de tenir el consentiment previ de les parts. Igualment es consensuaran entre les parts totes les aparicions en mitjans de comunicació que siguin conseqüència de les activitats del desenvolupament del present acord marc de col·laboració.

VUITÈ. Comissió de seguiment

Per facilitar el desenvolupament de l'àmbit de cooperació, el seu seguiment i compliment, es constituirà una comissió de seguiment integrada, per part de l'Agència de Turisme, pel director de l'ATB, Miquel Àngel Roig, i l’adjunta a direcció, Irene Moyà, o persones que es deleguin, i per part de la Universitat de les Illes Balears, pel vicerector d'Innovació i Transferència, doctor Jordi Llabrés, i el vicerector de Títols i Tecnologia, doctor Xavier Varona, o persones que es deleguin.

La comissió es constituirà en el termini de trenta dies, comptats a partir de la data de la formalització d'aquest acord marc.

La comissió de seguiment ha de dictar les seves normes internes de funcionament i s’haurà de reunir quan ho sol·liciti alguna de les parts i, en tot cas, almenys dues vegades l'any.

A la comissió de seguiment li corresponen, entre altres, les funcions següents:

 • Proposar les vies de col·laboració en temes d'interès comú per a les parts.
 • Determinar i aprovar la realització i gestió de l'àmbit de cooperació i establir les obligacions específiques dins cada acció a desenvolupar, que han de quedar plasmades en el conveni específic que es formalitzi a aquest efecte.
 • Elevar les propostes d'aquesta comissió als òrgans competents d’ambdues parts, si fa al cas.
 • Realitzar el seguiment de les accions que es derivin d'aquest acord, així com aclarir i decidir tots els dubtes que es puguin plantejar en la seva interpretació i execució.
 • Determinar el material justificatiu que s'ha d'aportar en cada cas com a justificació de les accions derivades d'aquest acord.

NOVÈ. Cessió

El present acord marc se subscriu en atenció a les qualitats de les parts, i per això aquestes no podran cedir-lo totalment o parcialment.

DESÈ. Durada i entrada en vigor

El present acord marc produirà efectes des del dia que se signi, serà vigent des de la seva formalització i des d'aquesta data quedarà sense efecte el conveni subscrit en data 11 de juny de 2014 i prorrogat per a l'any 2015. El conveni es prorrogarà tàcitament per períodes d'un any, excepte renúncia per acord entre ambdues parts.

En aquest cas, la part que ho consideri necessari ha de notificar que hi vol renunciar per escrit a l'altra part almenys amb una antelació de 45 dies.

ONZÈ. Causes de resolució del present acord marc

El present acord de col·laboració es pot resoldre per les causes següents:

 1. Per la impossibilitat de complir-ne l’objecte.
 2. Per decisió d'alguna de les parts, cas en el qual haurà de manifestar la seva intenció per escrit enviat amb tres mesos d'antelació. En aquest cas, els protocols específics que estiguin en execució continuaran desenvolupant-se fins a la seva terminació.
 3. Per compliment total del seu objecte, encara abans del terme previst per a la seva durada.
 4. Per incompliment de forma greu de les obligacions pactades: qualsevol de les parts el podrà resoldre quan l'altra part les incompleixi.

DOTZÈ. Legislació i jurisdicció competent

Ambdues parts faran els millors esforços per negociar de bona fe i conciliar de mutu acord qualsevol conflicte que pugui sorgir del present acord marc o que hi tingui relació, o qualsevol violació, i se sotmetran, en cas de conflicte, a la decisió de la jurisdicció competent.

Llegit tot això i com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord marc de col·laboració en dos exemplars d'idèntic tenor i validesa, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Govern de les Illes Balears
Agència de Turisme de les Illes Balears,
Gabriel Barceló
President de l'ATB

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de desembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.