Escoltar

Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 28 de gener de 2016  

REUNITS 

D’una banda, el doctor Joan Carles Simó i Artero, president de Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic, entitat sense afany de lucre, amb NIF G57627051, d’acord amb els articles 19 i 22 dels Estatuts de l’entitat, que atorguen al President la competència representativa.

I de l’altra, el doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada Universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d’acord amb llurs respectives atribucions, han convingut en les següents

BASES GENERALS D’ACORD 

Primera. Objectius

Aquest acord marc s’estableix per desenvolupar la cooperació en els camps de la formació d’estudiants, la divulgació cultural i la investigació en els termes que s’indiquen més avall.

De forma particular, es pretén la col·laboració entre ambdues institucions en l’organització del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears i el Festival Maremagnum.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

 1. Promoció i difusió dels textos teatrals d’autors grecollatins.
 2. Seminaris, col·loquis i simposis al voltant del teatre clàssic i la cultura clàssica.
 3. Estudis conjunts d’investigació.
 4. Col·laboració en l’organització d’activitats (en concret del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears): inclusió en la web de la UIB, suport tècnic, inscripcions, etc.
 5. Activitats de difusió de la cultura clàssica i de conservació del patrimoni.
 6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.
Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

En cada programa s’establirà un protocol d’actuació amb especificació de la naturalesa i descripció del projecte, la persona o les persones responsables, la durada i els recursos prevists per al desenvolupament del programa.

El conveni de cooperació tindrà de forma fixa la celebració del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears, que té lloc cada any a les tres illes (Mallorca, Menorca i Eivissa), i la celebració del Festival Maremagnum, de difusió de la cultura clàssica, que té lloc a Mallorca. S’adjunta la documentació referent a ambdues activitats.

Cinquena. Condicions financeres
 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d’aquest acord.
 2. Per a cada programa o projecte s’indicaran els detalls financers pertinents.
Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una vigència d’un any, la qual es podrà prorrogar pel mateix període, sempre que els programes objecte de cooperació siguin vigents. El conveni es pot resoldre a petició de qualsevol de les parts, que ho haurà de notificar a l’altra amb una antelació de tres mesos a la data de finalització. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Coordinació

Ambdues entitats nomenaran dues persones responsables de coordinar i revisar les activitats que es duguin a terme en el marc de l’acord. Aquests coordinadors es posaran d’acord regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars: cadascuna de les parts se’n queda un exemplar.

Per Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic,
Joan Carles Simó
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de novembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex I / Annex II

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.